Οδηγίες Εγγραφής και Μεθοδολογία Δράσης Σχολικών Μονάδων

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η ένταξή σας στο δίκτυο “Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 + Ε4” προϋποθέτει:

 1. Τη συγκρότηση περιβαλλοντικής ομάδας 15-35 μαθητών, η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις δραστηριότητες του δικτύου
 2. Την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο δίκτυο. (υποβάλλεται απευθείας στο ΚΠΕ Μαρώνειας με παράλληλη ενημέρωση του υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης)
 3. Την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστικού ΚΠΕ του δικτύου και της Σχολικής Μονάδας

Διαδικασία συμμετοχής

Αφού συγκροτηθεί η ομάδα και αποφασιστεί η συμμετοχή στο δίκτυο (πρακτικό συλλόγου διδασκόντων), ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

 • βήμα 1ο: υποβάλλεται η Αίτηση Συμμετοχής στο ΚΠΕ Μαρώνειας με παράλληλη ενημέρωση του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης
 • βήμα 2ο: σας αποστέλλεται σε δύο αντίγραφα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΠΣ) (ετοιμάζεται από το ΚΠΕ Μαρώνειας βάσει της αίτησής σας), τα οποία αφού υπογραφούν από τον συντονιστή εκπαιδευτικό, υπογράφονται και σφραγίζονται και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και συνυπογράφονται από τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ). Στη συνέχεια αποστέλλονται και τα δύο αντίγραφα στο ΚΠΕ Μαρώνειας, με ευθύνη της σχολικής μονάδας.
 • βήμα 3ο: αφού επικυρωθούν τα δύο αντίγραφα του ΠΣ και από τον Πρόεδρο του Δικτύου (ΚΠΕ Μαρώνειας) σας αποστέλλεται το ένα αντίγραφο το οποίο πιστοποιεί τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας στο δίκτυο και τηρείται στο σχετικό αρχείο της σχολικής μονάδας
 • βήμα 4ο: το ΚΠΕ Μαρώνειας ενημερώνει τον Υπεύθυνο ΣΔ της οικείας διεύθυνσης με σχετικό συγκεντρωτικό Πίνακα με όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, που συμμετέχουν στο δίκτυο

Συμβατικές υποχρεώσεις και δυνατότητες

Κάθε σχολική μονάδα του δικτύου:

 • συμμετέχει για όλα τα έτη και όχι κατ´ ανάγκην με την ίδια περιβαλλοντική ομάδα. Θα σας αποστέλλεται σχετικός πίνακας για επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν στη συμμετοχή σας στο δίκτυο (εκπαιδευτικοί, αριθμός μαθητών, συνεργατών)
 • τηρεί ημερολόγιο δράσεων με συνοπτική καταγραφή των σχετικών με το δίκτυο δραστηριοτήτων, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται με τη λήξη της διδακτικής χρονιάς στο ΚΠΕ Μαρώνειας, όπου τηρείται το σχετικό συγκεντρωτικό αρχείο δράσεων
 • αποστέλλει αντίγραφα όλων των εργασιών και υλικού που παράχθηκε στο πλαίσιο του δικτύου, το οποίο συγκεντρώνεται σε σχετικό αρχείο του ΚΠΕ Μαρώνειας
 • δύναται να υλοποιήσει κατά προτεραιότητα μονοήμερο ή τριήμερο πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6 στο ΚΠΕ Μαρώνειας (κατόπιν έγκαιρου προγραμματισμού)

Κάθε εκπαιδευτικός, που συμμετέχει στο δίκτυο:

 • λαμβάνει Βεβαίωση Συμμετοχής στις δράσεις του, κατ´ έτος, κι εφόσον τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις της σχολικής του μονάδας
 • δύναται να συμμετάσχει κατά προτεραιότητα στα σχετικά με το δίκτυο σεμινάρια,
 • δύναται να συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας που θα συσταθούν για παραγωγή, οργάνωση και προβολή του παραφόμενου υλικού

Διάρκεια Λειτουργίας Δικτύου

Το δίκτυο λειτούργησε για 3 σχολικά έτη (2012-13, 2013-14, 2014-15) και πήρε παράταση για τα επόμενα 3 (2015-16, 2016-17, 2017-18).

Δυνητικοί Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κάθε φορέας που μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια είναι εν δυνάμει συνεργάτης του δικτύου [Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες), Δημόσιες Υπηρεσίες, Εφορείες Προϊστορικών, Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων, Ορειβατικοί Σύλλογοι, Οικολογικές Ομάδες, ΜΚΟ, Επιχειρήσεις, Δομές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Ιδρύματα (Κ.Π.Ε., Πανεπιστήμια, Δ/νεις Εκπ/σης) κ.λπ.]

Οδηγίες – προτάσεις

Στις συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες του δικτύου προτείνεται η διερεύνηση των Ευρωπαϊκών Μονοπατιών Ε6 + Ε4 στο Ελληνικό τμήμα τους, η διεύρυνση και ο εμπλουτισμός των ορειβατικών χαρτών με πρόσθετο πληροφοριακό υλικό σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες φυσικής δραστηριότητας κ.ά.

Η μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνει:

α) Τη συλλογή πληροφοριών με επί τόπου καταγραφή δεδομένων από τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (βιωματική προσέγγιση, ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία).

β) Την αναζήτηση σε πηγές πληροφόρησης (διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, επιστημονικά περιοδικά, άτομα και συλλόγους).

γ) Την αποτύπωση σε ένα τελικό προϊόν (π.χ. με τη δημιουργία διαδικτυακού χάρτη που θα παρέχει πλήθος σχετικών πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο).

δ) Την καταγραφή και συγκέντρωση όλων των δεδομένων από το ΚΠΕ Μαρώνειας, καθώς και τη διαδικτυακή ανάρτηση στοιχειών και πληροφοριών από τους συμμετέχοντες και τους συνεργαζόμενους φορείς του δικτύου.

Πέρα από τα προαναφερόμενα γενικά στοιχεία, κατά την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κάθε σχολική μονάδα/ομάδα μπορεί να προχωρήσει σε πλήθος διαφορετικών προσσεγίσεων, που θα στηρίζεται στη δημιουργικότητα του εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού, καθώς και τα επιμέρους δεδομένα που χαρακτηρίζουν την περιοχή στην οποία εδρεύει.