Εκπ. Υλικό από το Κ.Π.Ε.

Το παρακάτω ψηφιακό έντυπο, αποτελεί το πρώτο μέρος του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού του δικτύου. Βρίσκεται υπό συνεχή επικαιροποίηση και το περιεχόμενό του είναι προτεινόμενο για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτύου. Μπορεί να προσαρμοσθεί από τους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν τις Περιβαλλοντικές Ομάδες, ανάλογα με το επιμέρους θέμα, τα χαρακτηριστικά του μαθησιακού τους δυναμικού, τις τοπικές ιδιαιτερότητες κ.ά.
Για τον εμπλουτισμό και την ολοκλήρωση του περιεχομένου του, η ενεργός συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητικών ομάδων-μελών του δικτύου είναι ουσιώδης, αφού όλοι είναι συνδιαμορφωτές των εκπαιδευτικών δρώμενων.

Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του δικτύου αναφέρεται στο περιεχόμενο των επιμέρους θεματικών του ενοτήτων και περιλαμβάνει:

▪ Τη διενέργεια δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων, με εισηγητές ειδικούς ως τη θεματολογία του δικτύου.

▪ Το σχεδιασμό και υλοποίηση βιωματικών δράσεων σε επίπεδο σχολικών μονάδων και συνεργαζομένων Κ.Π.Ε/φορέων.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος προβλέπεται να υποστηριχθεί με:

▪ Το σχεδιασμό και την παραγωγή ψηφιακού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακούς χάρτες, εκπαιδευτικά σενάρια, σχέδια μαθημάτων ή/και δραστηριοτήτων κ.ά). Συγκεκριμένα:

α) Υποστήριξη των συμμετεχόντων με εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό, έτσι ώστε να υπάρξει μία αρχική βάση επάνω στην οποία θα μπορούν να οικοδομούν περαιτέρω ποιοτικά εκπαιδευτικά σενάρια, βιωματικές δράσεις κ.ά.

β) Παροχή επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες, που θα προκύψει από τη διενέργεια των επιμέρους δράσεών του και στο οποίο θα είναι συν-δημιουργοί.

γ) Δημιουργία ειδικής ψηφιακής έκδοσης, που θα περιλαμβάνει το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού και θα διατεθεί διαδικτυακά στους συμμετέχοντες, καθώς και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

▪ Την αξιοποίηση σύγχρονων και ασύγχρονων εφαρμογών του διαδικτύου, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, με στόχο αφενός μεν τη μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου, αφετέρου δε τη διατήρηση της διαρκούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτό.