ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΕΣΤ…

Η σελίδα είναι στα γιαπωνέζικα οπότε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το ‘start’

2. Περιμένετε την αντίστροφη μέτρηση 3, 2, 1.

3. Αφού δείτε τους αριθμούς, προσπαθήτε τα πατήσετε τα κυκλάκια που είχαν τους αριθμούς με σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο.

4. Στο τέλος του παιχνιδιού θα υπολογιστεί ή ηλικία του μυαλού σας.

http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain.html

Εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και την επανένωση του Μνημείου

Reunite Them! «BRING THEM BACK!»
Στο Βρετανικό Μουσείο φιλοξενούνται χιλιάδες κομμάτια ελληνικών αρχαιοτήτων. Η καμπάνια μας δε ζητάει την επιστροφή όλων αυτών.
Ζητάμε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα για να επανενωθεί το Μνημείο.
Eμείς οι χρήστες του διαδικτύου έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να κινητοποιήσουμε την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ο σκοπός μας μπορεί να επιτευχθεί με αυτό τον τρόπο.
Πιστεύεις ότι είναι δίκαιο; Αν ναι, Βοήθησε να γίνει πραγματικότητα.
Πες το δικό σου «BRING THEM BACK!»

Ψήφισε στο site της εκστρατείας www.bringthemback.org

Κen Block, πιλότος showman…για playstation

Ο Κen Block, είναι ένας από τους πιλότους-showman, που μετέχουν σε αγώνες Gymkhana και μας δίνει μια γεύση από το τι μπορεί να κάνει στο τιμόνι του νέου Fiesta που απέκτησε.
Δείτε πώς γίνονται παιχνιδάκι στα χέρια του, οι 650 ίπποι του «MONSTER» όπως το έχει ονομάσει, και με τι ακρίβεια εκτελεί όλα τα απίστευτα δύσκολα κομμάτια.
Το Gymkhana είναι ένα είδος αγώνων αυτοκινήτου, που απαιτεί απόλυτη ακρίβεια, εξαιρετική ικανότητα στο τιμόνι και φυσικά να μπορεί να συγκρατήσει ο οδηγός την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει, αφού τις περισσότερες φορές, αυτή είναι πολύπλοκη.
Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθήσουν την διαδρομή και κατά την διάρκειά της θα πρέπει να εκτελέσουν δύσκολα ντριφτ αγωνιζόμενοι ενάντια στον χρόνο και την ακρίβεια των ελιγμών.
Τριάντα ζευγάρια λάστιχα έκαψε ο Block μέχρι στην διάρκεια των γυρισμάτων!
Δείτε το video και απολαύστε…

Test του δεξιού ποδιού!!!

Δοκιμάστε το, δεν θα το πιστεύετε… Θα προσπαθείτε συνέχεια να το πετύχετε αλλά δεν θα τα καταφέρετε.
Λοιπόν όπως κάθεστε στο γραφείο σας, σηκώστε το δεξί πόδι από το πάτωμα και κάντε κύκλους  δεξιούς όπως τους δείκτες ενός ρολογιού. (κύκλους με το πόδι και όχι γύρω από το σώμα μας)
Ενώ κάνετε τους κύκλους με το δεξί πόδι (στην φορά των δειχτών ενός ρολογιού), γράψτε τον αριθμό 6 στον αέρα με το δεξί χέρι σας.
Το πόδι σας τότε θα αλλάξει κατεύθυνση.

Πάθατε πλάκα ε;  Δεν μπορείτε να το κουμαντάρετε!

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Γιορτάζουμε σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, ας πούμε λίγα λόγια:

Η Υπεραγία Θε­ο­τό­κος καταγόταν από πλούσια οικογένεια και ή­ταν κό­ρη του Ι­ω­α­κείμ και της Άν­νας.

Ε­πει­δή ο Ι­ω­α­κείμ και η Άν­να ή­ταν ά­τε­κνοι διότι η Άν­να ή­ταν στεί­ρα, πα­ρα­κα­λού­σαν για πολ­λά χρό­νια το Θε­ό να τους χα­ρί­σει έ­να παι­δί, με την υ­πό­σχε­ση ό­τι το παι­δί που θα γεν­νη­θεί, θα το α­φι­ε­ρώ­σουν σε Αυ­τόν.
Ύστερα από πολλές προσευχές πολλών χρόνων, ο  λόγος της προσευχής τους εισακούστηκε από τον Παντοδύναμο και έτσι έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να της ανακοινώσει ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει «Παιδί Άγιο».

Πράγ­μα­τι, η Άν­να συ­νέ­λα­βε, και γέν­νη­σε τη Βα­σί­λισ­σα του κό­σμου. Η Εκ­κλη­σί­α μας ε­ορ­τά­ζει το γε­γο­νός αυ­τό της συλ­λή­ψε­ως στις 9 Δε­κεμ­βρί­ου: «η σύλ­λη­ψις της Α­γί­ας Άν­νης, μη­τρός της Υ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου».
Έ­τσι λοι­πόν έγινε η σύλληψη και γεν­νή­θη­κε η Υπεραγία Θεοτόκος. Όχι βέ­βαι­α χω­ρίς σαρ­κι­κή συ­νά­φεια των γο­νέ­ων της. Γεν­νή­θη­κε σε εν­νέ­α μή­νες και ναι μεν ή­ταν καρ­πός της υ­πο­σχέ­σε­ως του Θε­ού, αλ­λά έ­γι­νε με σπέρ­μα αν­δρός με τη συ­νεύ­ρε­ση των γο­νέ­ων Της. Μό­νο ο Κύ­ριός μας Ι­η­σούς Χρι­στός γεν­νή­θη­κε α­πό την Παναγία μας  με τρό­πο α­νέκ­φρα­στο και α­νερ­μή­νευ­το, ό­πως Ε­κεί­νος μό­νο γνω­ρί­ζει, χω­ρίς να υ­πάρ­χει το σαρ­κι­κό θέ­λη­μα.
Σύμ­φω­να με την πα­ρά­δο­ση, η Πα­να­γί­α γεν­νή­θη­κε στην Ι­ε­ρου­σα­λήμ. Μά­λι­στα οι πα­τέ­ρες της α­γι­ο­τα­φι­κής α­δελ­φό­τη­τας δεί­χνουν στους προ­σκυ­νη­τές τον τό­πο γέν­νη­σης της Θε­ο­τό­κου, που βρί­σκε­ται κον­τά στην προ­βα­τι­κή κο­λυμ­βή­θρα. Ο­νο­μά­στη­κε Μα­ριάμ που ση­μαί­νει Κυ­ρί­α, Ελ­πί­δα.
Η Εκ­κλη­σί­α μας ε­ορ­τά­ζει τη γέν­νη­ση της Θε­ο­τό­κου στις 8 Σε­πτεμ­βρί­ου: «το Γε­νέ­θλιον της Υ­πε­ρα­γί­ας Δε­σποί­νης η­μών Θε­ο­τό­κου και α­ει­παρ­θέ­νου Μα­ρί­ας».
Ό­ταν η Κυρία Θεοτόκος έ­φτα­σε στην ηλικία των τριών ετών, Την πήγαν οι γο­νείς Της (σύμ­φω­να με την υ­πό­σχε­σή τους στον Θεό) στο Να­ό, και την πα­ρέ­δω­σαν στους ι­ε­ρείς. Σύμ­φω­να με το έ­θι­μο, τη συ­νό­δευ­σαν λαμ­πα­δο­φο­ρού­σες «παρ­θέ­ναι των Ε­βραί­ων».
Α­φού την πα­ρέ­λα­βε ο ι­ε­ρέ­ας και προ­φή­της Ζα­χα­ρί­ας, πα­τέ­ρας του Ι­ω­άν­νου του Προ­δρό­μου, κι­νού­με­νος α­πό τη Θεία Χάρη, την ο­δή­γη­σε στο ε­σω­τε­ρι­κό και Α­γι­ώ­τε­ρο μέ­ρος του Να­ού, στα Άγια των Α­γί­ων. Ε­κεί έ­ζη­σε δώ­δε­κα χρό­νια και α­ξι­ω­νό­ταν κα­θη­με­ρι­νά να ζει και να υποδέχεται Θεί­ες φα­νε­ρώ­σεις, ε­νώ ο Αρ­χάγ­γε­λος Γα­βρι­ήλ Της έ­φερ­νε συ­νε­χώς ου­ρά­νια τρο­φή.  Έ­τσι, ζών­τας μέ­σα στο χώ­ρο της Α­γι­ό­τη­τας, ε­τοι­μα­ζό­ταν ο «έμ­ψυ­χος να­ός εις κα­τοί­κη­σιν του Κυ­ρί­ου».

Εύχομαι και ελπίζω η Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου να φέρει στις καρδιές μας το φως ώστε να βλέπουμε το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό, την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’όλα την Αγάπη Της σε εμάς, τα παιδιά Της.

Χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό!!!

Απολυτίκιο:
Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάσι τη οικουμένη, εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιαώνιον.

Το συναξάρι επιμελείται ο συνεργάτης του agioritikovima.gr Κυριάκος Διαμαντόπουλος

πηγή:http://www.agioritikovima.gr

Πολιτεία Μυρμηγκιών

Για να δουν πώς μοιάζει το εσωτερικό μιας φωλιάς μυρμηγκιών, μια ομάδα ερευνητών έριξε τσιμέντο για 3 συνεχόμενες μέρες σε μια εγκαταλειμμένη φωλιά..
Χώρεσαν 10 τόνοι τσιμέντο. Μετά από έναν μήνα άρχισαν οι ανασκαφές και χρειάσθηκαν εβδομάδες για να ολοκληρωθούν. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν εντυπωσιακότατο !!
Μια ολόκληρη «πόλη», με δρόμους, κατοικίες και εξαερισμό. Όλα δείχνουν σαν να ήταν σχεδιασμένα από αρχιτέκτονα. Αυτή η κολοσσιαία πόλη δημιουργήθηκε με την σκληρή εργασία ολόκληρης της κοινότητας των μυρμηγκιών , που αποδείχτηκε εξαιρετικά εκπαιδευμένη, πειθαρχημένη και προσηλωμένη στον σκοπό της.
Το κτίσμα καλύπτει 50 τετραγωνικά μέτρα και έχει 8 μέτρα βάθος. Για να χτιστεί, τα μυρμηγκιά αναγκάσθηκαν να μετακινήσουν 40 τόνους γης.
Απολαύστε το βίντεο και μετά σκεφτείτε εάν έχουμε να μάθουμε κάτι από τα μυρμήγκια.

Απίστευτη διαφήμιση

Μία απο τις καλύτερες διαφημίσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι αυτό της tipp-ex στο youtube..

Βάζεις λέξεις στο κενό και κάνει η αρκούδα και ο κυνηγός ότι τους ζητήσεις…

Δείτε το βίντεο παρακάτω και ακολουθείστε τις οδηγίες. Θα πάθετε πλάκα.

Οι λέξεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι οι παρακάτω…