Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 144039/Δ2/17-09-2019 περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Επισημαίνω τα παρακάτω σημεία:

 • στη σελίδα 5 (Α΄τάξη), αναφέρεται ότι: «Κρίνεται σκόπιμο πριν την διδασκαλία των §1.4 και §1.5 να διατεθούν 3 ώρες για την διδασκαλία των παραγράφων 1.1 και 1.2, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μετάβασης των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.» Κατόπιν, ακολουθούν προτεινόμενες δραστηριότητες.
 • στη σελίδα 9 (Α΄τάξη) αναφέρεται ότι «Για διδακτικούς λόγους, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα εξασφαλίσουν και οικονομία χρόνου, προτείνεται το 5ο Κεφάλαιο να διδαχθεί αμέσως μετά το 3ο…» στο Α΄μέρος της διδακτέας ύλης.
 • στη σελίδα 55 διατυπώνεται μια άποψη που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για όλες τις τάξεις και καλό είναι να την έχουμε υπόψη: «Η άρση των δυσκολιών των μαθητών είναι μια αργή και δύσκολη διαδικασία. Μπορεί να προκληθεί μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους σε ένα κατάλληλο διδακτικό περιβάλλον, το οποίο θα τους οδηγεί στις απαραίτητες γνωστικές συγκρούσεις και όχι μόνον μέσα από την παράθεση της ορθής άποψης – γνώσης».

Λήψη αρχείου: Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 144039/Δ2/17-09-2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 143389/Δ2/16-09-2019 περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Επισημαίνω τα παρακάτω σημεία:

 • στη σελίδα 34 (Άλγεβρα Β’ ΓΕΛ), εισάγεται η διδασκαλία της Στατιστικής από το «Φάκελο Μαθητή/Μαθήτριας Στατιστική» που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, ΝΕΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιπλέον, στην ίδια ιστοσελίδα, δημοσιεύθηκαν οι λύσεις των ασκήσεων του νέου Φακέλου Μαθητή/Μαθήτριας Στατιστική και το κείμενο με τον τίτλο «Παροράματα Μαθηματικών» που αναφέρεται σε μια διόρθωση για το θηκόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι με το τελευταίο θέμα ασχοληθήκαμε στην ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ03 των ΓΕΛ στις 6-9-2019 (Σέρρες) και 9-9-2019 (Κιλκίς) και αναρτήθηκε συναφές διδακτικό υλικό (αρχείο GeoGebra, βίντεο για τη δημιουργία γραφημάτων με το συγκεκριμένο παράδειγμα της σελίδας 28).
 • στη σελίδα 35 (Άλγεβρα Β΄ΓΕΛ), αναφέρεται το εξής: «Πριν την έναρξη της διδασκαλίας της ύλης της Β Τάξης ΓΕΛ , προτείνεται να διατεθούν έως 5 διδακτικές ώρες για επανάληψη – ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης της Α΄ Λυκείου από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου»».
 • στη σελίδα 52 (Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ), αναφέρεται ότι στην διδακτέα ύλη της Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ συμπεριλαμβάνεται το 12ο κεφάλαιο «Ευθείες και επίπεδα στο χώρο». Επισημαίνω στους συναδέλφους την σπουδαιότητα του κεφαλαίου αυτού διότι ασχολείται με τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του χώρου και προτείνω την βέλτιστη αξιοποίησή του στη διδασκαλία.

Λήψη αρχείου: Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 143389/Δ2/16-09-2019

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2019-2020

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Θα πρέπει να διαβαστούν και να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό της διδασκαλίας, εκτός από τις οδηγίες ανά παράγραφο, οι γενικές παρατηρήσεις των σελίδων 1-2, για τις οποίες έχω να κάνω τις εξής επισημάνσεις επί συγκεκριμένων σημείων του κειμένου: 

 • το απόσπασμα «την σύνδεση της ανάλυσης με εφαρμογές και προβλήματα που σχετίζονται με την πραγματικότητα» μπορεί να συσχετιστεί με την παρουσίαση του κ . Στράντζαλου, Σύμβουλου Β’ Μαθηματικών του ΙΕΠ, στις 4/7/2019 με θέμα τα προβλήματα και την μοντελοποίηση στα Μαθηματικά της Γ Λυκείου.
 • «Για την εμπλοκή των μαθητών/τριών σε διαδικασίες μαθηματικής μοντελοποίησης κρίνεται σκόπιμη καταρχάς η αξιοποίηση προβλημάτων από το υπάρχον διδακτικό υλικό (διδακτικό βιβλίο, υλικό και βιβλία αναρτημένα στο http://ebooks.edu.gr).» Στη διεύθυνση των ψηφιακών βιβλίων για τη Γ’ ΓΕΛ δεν υπάρχει το Διαδραστικό βιβλίο μαθητή, όπως συμβαίνει με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες τάξεις, όμως αν ακολουθήσουμε το σύνδεσμο «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» έχουμε πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού, όπως το Geogebra, που είναι κατάλληλο για τη Γ’ Λυκείου.
 • ο πίνακας στο τέλος της σελίδας 2, παρουσιάζει τον προτεινόμενο ελάχιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά παράγραφο του σχολικού βιβλίου.

Λήψη αρχείου: έγγραφο 143431/Δ2/16-09-2019 του ΥΠΑΙΘ

Διαρκής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δειγματικές Διδασκαλίες στα Μαθηματικά

Με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αναβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών, το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 διοργανώνουν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών & Κιλκίςδειγματικές διδασκαλίες σύμφωνα με την Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299 Β’/27-09-2018), άρθρο 3, παράγραφος 3(ια). Καλούνται λοιπόν όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν να οργανώσουν σε συνεργασία με τον ΣΕΕ ΠΕ03 μια δίωρη διδασκαλία «…αποφασίζοντας από κοινού για το περιεχόμενο του μαθήματος, τη μεθοδολογία, τα μέσα, τις στρατηγικές και την αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας». Μετά το πέρας της διδασκαλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και αναστοχασμός της προηγηθείσας διδακτικής παρέμβασης.

Στις διδασκαλίες είναι επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο πληροφορικής ή μια αίθουσα με υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Επιπλέον, θα κληθούν και όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν, διατηρώντας βεβαίως τον αριθμό των παρακολουθούντων σε επίπεδα που δεν διαταράσσει την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία. Στην επιλογή των διδασκαλιών θα ληφθεί υπόψη και η γεωγραφική τοποθεσία των σχολείων με στόχο να είναι ευκολότερη η πρόσβαση όλων των συναδέλφων και όχι μόνο αυτών που υπηρετούν στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων.

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkaravasilis@sch.gr του ΣΕΕ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την οργάνωση της διδασκαλίας.

Αρχείο: Πλήρες έγγραφο πρόσκλησης

Ενημερωτική-Επιμορφωτική Συνάντηση ΠΕ03 των ΕΠΑΛ (Σέρρες)

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 διοργανώνουν, την ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών στα Επαγγελματικά Λύκεια & Επιμόρφωση στην Αξιοποίηση των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων στην Εκπαιδευτική Πρακτική», για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των Επαγγελματικών Λυκείων (Ημερήσια και Εσπερινό) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 έως και 14:00, στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών.

Τα θέματα της συνάντησης αφορούν τα εξής:

 • Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών στα Επαγγελματικά Λύκεια
 • Προγραμματισμός δειγματικών διδασκαλιών στα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Σερρών
 • Επιμόρφωση σχετικά με την αξιοποίηση των διαδραστικών σχολικών βιβλίων (http://ebooks.edu.gr). Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς να προϋποθέτει κάποιες προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθησή της.

Λήψη αρχείου: Πρόσκληση

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) σχολικού έτους 2019-2020

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ12/140293/Δ4/10-09-2019) επισημαίνει το πλαίσιο λειτουργίας και προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑΛ. Επισημαίνω ορισμένες πολύ σημαντικές ενότητες, που αφορούν:

 • το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων, το οποίο βέβαια αναφέρεται συγκεντρωτικά και στο πρόσφατο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για τη Διδακτέα Ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των ΕΠΑΛ (Φ3/134083/Δ4/30-08-2019), στις σελίδες 2-3.
 • την αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 – 159 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄, 07-05-2019), κυρίως στις σελίδες 100-102 (2032-2034), στις οποίες έχει γίνει υπογράμμιση.
 • τον καθορισμό των «γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων» μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., καθώς και θέματα που αφορούν την οργάνωση των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ., που καθορίζονται με την υπ΄ αριθμ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675 Β΄, 14-05-2019) Υ.Α.. Ειδικά για τα Μαθηματικά, έχουν υπογραμμιστεί τα σημεία ενδιαφέροντος για τον τρόπο εξέτασης (άρθρο 3) και τα Παραρτήματα Ι (σελ. 18) & ΙΙ (σελ. 37) τα οποία αναφέρονται στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μαθηματικών στο ΕΠΑΛ.  

Ενημερωτικό-Επιμορφωτικό Υλικό από τη συνάντηση με τους ΠΕ03 των ΓΕΛ στις 6-9-2019 (Σέρρες) & 9-9-2019 (Κιλκίς)

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε όλο το ενημερωτικό-επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε στη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΓΕΛ της ΔΔΕ Σερρών, που πραγματοποιήθηκε στις 6-9-2019, στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών & τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΓΕΛ της ΔΔΕ Κιλκίς, που πραγματοποιήθηκε στις 9-9-2019, στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς:

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που προσήλθαν και συμμετείχαν με προτάσεις, παρατηρήσεις και γόνιμες διαφοροποιήσεις.

Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους!

Ωρολόγιο πρόγραμμα, Διδακτέα ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας στα Ημερήσια & Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

Λήψη αρχείου: 2019-08-30, Φ3/134083/Δ4 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Ενημερωτική-Επιμορφωτική Συνάντηση ΠΕ03 των ΓΕΛ Κιλκίς

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 διοργανώνουν, την ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας της εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης και Επιμόρφωση στη Στατιστική της Β΄ τάξης του Λυκείου», για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΓΕΛ (Ημερήσια και Εσπερινό) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς, την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 έως και 13:00, στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

Τα θέματα της συνάντησης αφορούν τα εξής:

 • Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ’ τάξης με βάση τα νέα ωρολόγια προγράμματα
 • Ενημέρωση για το νέο κεφάλαιο της Στατιστικής στην διδακτέα ύλη της Β΄ τάξης
 • Επιμόρφωση σχετικά με τη δημιουργία γραφημάτων με το λογισμικό GeoGebra και κυρίως θηκογραμμάτων (boxplots), τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά στη διδακτέα ύλη.

Λήψη αρχείου: Πρόσκληση

Ευχαριστήρια επιστολή στους συντελεστές υλοποίησης του Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με στόχο τη συγκέντρωση και αξιοποίηση διδακτικού υλικού για τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει δημιουργηθεί για το Γυμνάσιο, το ΓΕΛ & το ΕΠΑΛ, Ψηφιακό Αποθετήριο μέσω της υπηρεσίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη).

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας είναι:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Σχολείο 2018-2019 ΔΔΕ
Αλεξανδρίδου Άννα ΠΕ03 Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς Κιλκίς
Αρβανιτίδης Συμεών ΠΕ03 Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών
Βίτσιου Μαρία ΠΕ03 ΓΕΛ Νέας Ζίχνης Σερρών
Γλατσάκη Κρίστα ΠΕ03 Γυμνάσιο Σκουτάρεως Σερρών
Διαμαντίδου Σοφία ΠΕ03 1ο ΓΕΛ Κιλκίς Κιλκίς
Καζάκης Χρήστος ΠΕ03 ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Σερρών
Λαμπρόπουλος Βασίλης ΠΕ03 ΕΠΑΛ Ροδόπολης Σερρών
Μαδεμτζόγλου Ιωάννης ΠΕ03 1ο Γυμνάσιο Σερρών Σερρών
Μαυροφρύδης Βασίλης ΠΕ03 ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Σερρών
Σαββατιανού Μαρία ΠΕ03 & ΠΕ86 Γυμνάσιο Σκουτάρεως Σερρών

Θέλω λοιπόν να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους παραπάνω συναδέλφους για τον ζήλο και την εθελοντική προσφορά τους και ευελπιστώ ότι το υλικό που αναρτήθηκε θα βοηθήσει όλους τους συναδέλφους που διδάσκουν Μαθηματικά. Επιπλέον ευχαριστώ και τους συναδέλφους που έστειλαν πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό, μέρος το οποίου είναι προς επεξεργασία για μελλοντική ανάρτηση.

Λήψη αρχείου: Πλήρες έγγραφο