Θεσμικό Πλαίσιο

Χρήσιμα έγγραφα (νόμοι, εγκύκλιοι, κλπ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 144039/Δ2/17-09-2019 περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Επισημαίνω τα παρακάτω σημεία:

 • στη σελίδα 5 (Α΄τάξη), αναφέρεται ότι: “Κρίνεται σκόπιμο πριν την διδασκαλία των §1.4 και §1.5 να διατεθούν 3 ώρες για την διδασκαλία των παραγράφων 1.1 και 1.2, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μετάβασης των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.” Κατόπιν, ακολουθούν προτεινόμενες δραστηριότητες.
 • στη σελίδα 9 (Α΄τάξη) αναφέρεται ότι “Για διδακτικούς λόγους, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα εξασφαλίσουν και οικονομία χρόνου, προτείνεται το 5ο Κεφάλαιο να διδαχθεί αμέσως μετά το 3ο…” στο Α΄μέρος της διδακτέας ύλης.
 • στη σελίδα 55 διατυπώνεται μια άποψη που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για όλες τις τάξεις και καλό είναι να την έχουμε υπόψη: “Η άρση των δυσκολιών των μαθητών είναι μια αργή και δύσκολη διαδικασία. Μπορεί να προκληθεί μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους σε ένα κατάλληλο διδακτικό περιβάλλον, το οποίο θα τους οδηγεί στις απαραίτητες γνωστικές συγκρούσεις και όχι μόνον μέσα από την παράθεση της ορθής άποψης – γνώσης”.

Λήψη αρχείου: Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 144039/Δ2/17-09-2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

20-09-2019

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ)
 Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 143389/Δ2/16-09-2019 περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Επισημαίνω τα παρακάτω σημεία:

 • στη σελίδα 34 (Άλγεβρα Β’ ΓΕΛ), εισάγεται η διδασκαλία της Στατιστικής από το “Φάκελο Μαθητή/Μαθήτριας Στατιστική” που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, ΝΕΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιπλέον, στην ίδια ιστοσελίδα, δημοσιεύθηκαν οι λύσεις των ασκήσεων του νέου Φακέλου Μαθητή/Μαθήτριας Στατιστική και το κείμενο με τον τίτλο “Παροράματα Μαθηματικών” που αναφέρεται σε μια διόρθωση για το θηκόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι με το τελευταίο θέμα ασχοληθήκαμε στην ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ03 των ΓΕΛ στις 6-9-2019 (Σέρρες) και 9-9-2019 (Κιλκίς) και αναρτήθηκε συναφές διδακτικό υλικό (αρχείο GeoGebra, βίντεο για τη δημιουργία γραφημάτων με το συγκεκριμένο παράδειγμα της σελίδας 28).
 • στη σελίδα 35 (Άλγεβρα Β΄ΓΕΛ), αναφέρεται το εξής: “Πριν την έναρξη της διδασκαλίας της ύλης της Β Τάξης ΓΕΛ , προτείνεται να διατεθούν έως 5 διδακτικές ώρες για επανάληψη – ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης της Α΄ Λυκείου από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου»”.
 • στη σελίδα 52 (Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ), αναφέρεται ότι στην διδακτέα ύλη της Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ συμπεριλαμβάνεται το 12ο κεφάλαιο “Ευθείες και επίπεδα στο χώρο”. Επισημαίνω στους συναδέλφους την σπουδαιότητα του κεφαλαίου αυτού διότι ασχολείται με τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του χώρου και προτείνω την βέλτιστη αξιοποίησή του στη διδασκαλία.

Λήψη αρχείου: Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 143389/Δ2/16-09-2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Α & Β ΓΕΛ

20-09-2019

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.Θα πρέπει να διαβαστούν και να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό της διδασκαλίας, εκτός από τις οδηγίες ανά παράγραφο, οι γενικές παρατηρήσεις των σελίδων 1-2, για τις οποίες έχω να κάνω τις εξής επισημάνσεις επί συγκεκριμένων σημείων του κειμένου: 

 • το απόσπασμα “την σύνδεση της ανάλυσης με εφαρμογές και προβλήματα που σχετίζονται με την πραγματικότητα” μπορεί να συσχετιστεί με την παρουσίαση του κ . Στράντζαλου, Σύμβουλου Β’ Μαθηματικών του ΙΕΠ, στις 4/7/2019 με θέμα τα προβλήματα και την μοντελοποίηση στα Μαθηματικά της Γ’ Λυκείου.
 • “Για την εμπλοκή των μαθητών/τριών σε διαδικασίες μαθηματικής μοντελοποίησης κρίνεται σκόπιμη καταρχάς η αξιοποίηση προβλημάτων από το υπάρχον διδακτικό υλικό (διδακτικό βιβλίο, υλικό και βιβλία αναρτημένα στο http://ebooks.edu.gr).” Στη διεύθυνση των ψηφιακών βιβλίων για τη Γ΄ ΓΕΛ δεν υπάρχει το Διαδραστικό βιβλίο μαθητή, όπως συμβαίνει με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες τάξεις, όμως αν ακολουθήσουμε το σύνδεσμο “ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ” έχουμε πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού, όπως το Geogebra, που είναι κατάλληλο για τη Γ’ Λυκείου.
 • ο πίνακας στο τέλος της σελίδας 2, παρουσιάζει τον προτεινόμενο ελάχιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά παράγραφο του σχολικού βιβλίου.

Λήψη αρχείου: έγγραφο 143431/Δ2/16-09-2019 του ΥΠΑΙΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΜΟΥ Γ ΓΕΛ

17-09-2019

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση 139454/Δ2/24-8-2019 (ΦΕΚ 3807 Β, 4-9-2018) για τις τάξεις Α και Β Ημερησίων ΓΕΛ και τις Υπουργικές Αποφάσεις 77568/Δ2/16-5-2019 & 77577/Δ2/16-5-2019 (ΦΕΚ 1790 Β, 21-5-2019) για τη Γ τάξη των Ημερησίων ΓΕΛ & για όλες τις τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα.

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 139454/Δ2/24-8-2019 (ΦΕΚ 3807 Β, 4-9-2018, μόνο οι 4 πρώτες σελίδες)

Λήψη αρχείου: Υπουργικές Αποφάσεις 77568/Δ2/16-5-2019 & 77577/Δ2/16-5-2019 (ΦΕΚ 1790 Β, 21-5-2019)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

28-08-2019

Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2/3-7-2019 (ΦΕΚ 2881 Β, 5-7-2019) η οποία αποτελεί τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 71388/Δ2/08-05-2019 (ΦΕΚ 1674 Β, 14-5-2019). Με την πρώτη ΥΑ αντικαθιστούνται τα άρθρα 1, 2 και 5, της δεύτερης ΥΑ τα οποία αφορούν τον χαρακτηρισμό των διδασκομένων μαθημάτων (σε ομάδες), τους κλάδους των μαθημάτων και τέλος τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ.

Στο πρώτο από τα παρακάτω αρχεία είναι σημειωμένα τα τμήματα που αναφέρονται στα Μαθηματικά.

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2/3-7-2019 (ΦΕΚ 2881 Β, 5-7-2019)

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 71388/Δ2/08-05-2019 (ΦΕΚ 1674 Β, 14-5-2019)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

28-08-2019

Εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

28-08-2019

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)
Ανακοινώθηκε η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως περιλαμβάνεται στην υπό δημοσίευση Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ΄ αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30.09.2019 Υπουργική Απόφαση.

Για τα Μαθηματικά η ύλη αναφέρεται στη σελίδα 6 του εγγράφου.

Λήψη αρχείου: Το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ6/151922/30-09-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

01-10-2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

04-09-2019

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ12/140293/Δ4/10-09-2019) επισημαίνει το πλαίσιο λειτουργίας και προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑΛ. Επισημαίνω ορισμένες πολύ σημαντικές ενότητες, που αφορούν:

 • το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων, το οποίο βέβαια αναφέρεται συγκεντρωτικά και στο πρόσφατο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για τη Διδακτέα Ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των ΕΠΑΛ (Φ3/134083/Δ4/30-08-2019), στις σελίδες 2-3.
 • την αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 – 159 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄, 07-05-2019), κυρίως στις σελίδες 100-102 (2032-2034), στις οποίες έχει γίνει υπογράμμιση.
 • τον καθορισμό των «γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων» μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., καθώς και θέματα που αφορούν την οργάνωση των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ., που καθορίζονται με την υπ΄ αριθμ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675 Β΄, 14-05-2019) Υ.Α.. Ειδικά για τα Μαθηματικά, έχουν υπογραμμιστεί τα σημεία ενδιαφέροντος για τον τρόπο εξέτασης (άρθρο 3) και τα Παραρτήματα Ι (σελ. 18) & ΙΙ (σελ. 37) τα οποία αναφέρονται στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μαθηματικών στο ΕΠΑΛ.  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΛ:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

12-09-2019

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση