Λύσεις_Παλαιών_2015_Θέμα_Δ

»’
2015 ΘΕΜΑ Δ
To Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να παρακολουθήσει για τριάντα (30)
ημέρες τα επίπεδα ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα, πραγματοποιώντας μία μέτρηση την ημέρα.
Έχουν καθοριστεί τρία επίπεδα μόλυνσης με βάση την τιμή του ρύπου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Τιμές ρύπου             Επίπεδα μόλυνσης
έως και 1               «Φυσιολογικό»
πάνω από 1 έως και 2    «Οριακό»
πάνω από 2              «Επικίνδυνο»
Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal, το οποίο:
Δ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης των μεταβλητών του προγράμματος.(Μον 3)
Δ2. Για κάθε μία από τις τριάντα (30) ημέρες (μον. 1)
να διαβάζει την τιμή του ρύπου με τη χρήση κατάλληλου μηνύματος (δε χρειάζεται να γίνεται έλεγχος ορθότητας τιμών) (μον. 2).
Δ3. Να εμφανίζει για κάθε μέρα το επίπεδο μόλυνσης ανάλογα με την τιμή του ρύπου. Μονάδες 6
Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων η τιμή του ρύπου ξεπέρασε την τιμή 3. Μονάδες 4
Δ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο των τιμών του ρύπου για το διάστημα των τριάντα (30) ημερών. Μονάδες 4
»’

# Ερώτημα 1ο

# Στην python δεν υπάρχει τμήμα δηλώσεων

 

# Ερώτημα 2ο

count = 0

total = 0

for day in range(30) :

    polution = input(‘Δώσε τιμή ρύπων=’)

 

    # Ερώτημα 3ο

    if polution <= 1 :

        print Φυσιολογικό

    elif polution <= 2 :

        print Οριακό

    elif polution > 2 :

        print Επικίνδυνο

 

    # Ερώτημα 4ο

    if polution > 3 :

        count = count + 1

 

    # Ερώτημα 5ο

    total = total + polution

 

print ‘%d ημέρες συνολικά η μόλυνση ξεπέρασε την τιμή 3’ % (count)

mo = total / 30.0

print ‘Ο μέσος όρος της τιμής ρύπων για 30 ημέρες ήταν %.2f’ % (mo)

 

   

Δημοσιεύθηκε στην ΛΥΣΕΙΣ_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_Python. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση