ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KRAUTHEIMER RICHARD, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, μτφρ. Φανή Μαλλούχου – Τουφάνο, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1991, σσ. 159-163, (εικ. 79-83).

ΜΑΪΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Ιστορία – Τέχνη – Παράδοση. Θεσσαλονίκη 1982.

ΜΕΝΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Το προσκύνημα του Αγίου Δημητρίου στα βυζαντινά χρόνια, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1994.

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου, εκδ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 21986.

ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Τα ψηφιδωτά του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, εκδ. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1969.

Κλείσιμο Παραθύρου

ΝΔ πεσσός ιερού, ψηφιδωτό: ο άγιος Δημήτριος με τους κτήτορες.