Εγγραφές 2021-2022

                                                           

 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022   από  1-20 Μαρτίου 2021

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020- 2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην

ηλεκτρονική διεύθυνση:https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. (ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 01 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

 1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

 2) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

 3) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 4)Πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας, επίσημα μεταφρασμένο (μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές)

5) Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του

Η εγγραφή στο Ολοήμερο πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

5ο Νηπιαγωγείο Ν Μουδανιών

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας .

Πληροφορίες: Μοστάκη Μαρία

Τηλέφωνο σχολείου: 2373024450

email : 5nipmoud@sch.gr

ιστοσελίδα:https://blogs.sch.gr/5nipmoud/2021/03/01/994/

Καθημερινά: Δευτέρα Παρασκευή ώρα: 12:00 – 13:00 κατόπιν ραντεβού

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. Σας παρακαλούμε να τηρείτε τους κανόνες προστασίας .

Σχολική περιφέρεια του 5ου Νηπιαγωγείου Νέων Μουδανιών Ορίζουμε ως σχολική περιφέρεια του 5ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών την περιοχή που περικλείεται από τις ακόλουθες οδούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΟΡΙΩΝΟΔΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ
1 ΚΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΟΛΗΗΟΔΟΣ
2 28ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΠΟΚΙΟΥΕΩΣΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ-ΚΥΔΟΝΙΩΝ
3 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ-ΚΥΔΟΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ28ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕΩΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΠΟΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ-ΚΥΔΟΝΙΩΝΕΩΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
5 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ-ΚΥΔΟΝΙΩΝΕΩΣΚΑΛΟΛΗΜΝΟΥ
6 ΚΑΛΟΛΗΜΝΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΑΠΟΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΕΩΣΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑΛήψη αρχείου

ΑΔΥΜ Ατομικό Δελτίο Υγείας ΜαθητήΛήψη αρχείου