↑ Επιστροφή σε Γονείς

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Απουσίες Μαθητών

ΦΟΙΤΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ – ΦΕΚ 120,τ. Β, 23-01-2018)

  1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται εκτός από την επίδοσή τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο.
  2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
  3. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών και του Διευθυντή του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
  4. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
  5. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
  6. Οι απουσίες από πολιτιστικές αθλητικές, εορταστικές εκδηλώσεις ή περιπάτους του σχολείου θεωρούνται απουσίες από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα εκείνη.
  7. Σύμφωνα με το άρθρο 24 της εγκυκλίου προβλέπονται περιπτώσεις όπου οι απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης στο τέλος του διδακτικού έτους, αλλά καταχωρούνται στο βιβλίο φοίτησης.
  8. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199): «Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:
α)   το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και

β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymzogr/?page_id=813

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων