Επιστροφή σε Διάφορα

Έντυπα Σχολείου

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Δήλωση απόδοσης παρακράτησης φόρου

2. Πίνακας προμήθειας αγαθών

3. Βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου

4. Βεβαίωση λειτουργούντων τμημάτων

5. Βεβαίωση μετρητών στα χέρια του ταμία

6. Βεβαίωση υπολοίπου προηγούμενου οικονομικού έτους

7. Πρακτικό έγκρισης απολογισμού

8. Ετήσιος συνοπτικός πίνακας απολογισμού

9. Κατάσταση και ιδιότητα μελών Σχολικής Επιτροπής

10.Πρωτόκολλο χρηματικής διαχείρισης

11.Υπεύθυνη δήλωση

Β. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

1. Γνωστοποίηση των αιτήσεων στον προϊστάμενο

2. Κατάσταση αμοιβής και κρατήσεων καθαρίστριας

3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

4. Σύμβαση μίσθωσης έργου

Γ. ΚΥΛΙΚΕΙΟ

1. Πρακτικό ανάθεσης εκμετάλλευσης σχολικού κυλικείου

2. Πρακτικό αποδοχής αποτελέσματος διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού

3. Πρακτικό διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου- Συγκρότηση Επιτροπής

4. Πρακτικό συγκρότησης επιτροπής ελέγχου κυλικείου

5. Αποδεικτικό δημοσίευσης

6. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου

7. Σύμβαση

Δ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Πρακτικό ανάληψης ποσού για εξόφληση δαπανών

2. Πρακτικό αποδοχής δωρεάς

3. Πρακτικό εξουσιοδότησης μέλους για την είσπραξη επιχορηγήσεων

4. Πρακτικό συγκρότησης Σχολικής Επιτροπής σε σώμα

5. Γνωστοποίηση εκπροσώπων του συλλόγου γονέων

6. Υπόμνηση εκλογής προσώπων


ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Α. ΕΚΔΡΟΜΕΣ

1 Έγκριση διδακτικών επισκέψεων

2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εκδρομής

3. Υπεύθυνη δήλωση-εγκριτικό σημείωμα γονέων

4. Βεβαίωση πρακτικού απόφασης

Β. ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

1. Δήλωση ξένης γλώσσας

Γ. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

1. Βεβαίωση φοίτησης μαθητή

2. Κατάσταση απολυθέντων μαθητών

3. Κατάσταση θερινής διαμονής

4. Πίνακας εγγραφέντων μαθητών

Δ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1 Υπηρεσιακό σημείωμα παραλαβής μετεγγραφής

2. Υπηρεσιακό σημείωμα αποστολής μετεγγραφής

3. Υπηρεσιακό σημείωμα από το διευθυντή στο γονέα

4. Αποδεικτικό μετεγγραφής μαθητών

5. Αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών

6. Αίτηση του γονέα

Ε. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ –ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Αίτηση προς Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

2. 1η Αίτηση προς Διεύθυνση Εκπαίδευσης

3. 2η Αίτηση προς Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΣΤ. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

1. Αίτηση γονέα για επανεξέταση

2. Αναφορά του διευθυντή

3. Πρακτικό ορισμού εξεταστικής επιτροπής

4. Πρακτικό κατατακτήριας εξέτασης μαθητή

Ζ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 Αίτηση του ενδιαφερομένου

2. Πιστοποιητικό σπουδών εξωσχολικής χρήσης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.Αίτηση κανονικής άδειας

2. Αίτηση γενική

3. Αίτηση αναρρωτικής άδειας

4. Αίτηση για σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

6. Δήλωση απεργίας

7. Δήλωση ΑΠ.Δ.- Ι.Κ.Α.

8. Δήλωση χορήγησης 9/μηνης άδειας ανατροφής

9. Δήλωση οικογενειακού επιδόματος

10.Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105

11.Αθλητική ταυτότητα

12.Αίτηση χορήγησης 9/μηνης άδειας ανατροφής

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

1. Αίτηση-Δήλωση αναπληρωτή-ωρομισθίου

2. Αίτηση-Δήλωση αναπληρωτή-ωρομισθίου ΣΜΕΑ

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

1. Δήλωση τοποθέτησης αποσπασμένου

2. Δήλωση σχολείων για υπολογισμό μορίων από χρόνο προϋπηρεσίας

3. Αίτηση απόσπασης

4. Αίτηση απόσπασης για μουσικά σχολεία

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymzogr/?page_id=762

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων