↑ Επιστροφή σε Καθηγητές

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Ό,τι θα θέλατε να μάθετε για απουσίες – μαθήματα – εξετάσεις

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 126/ 10-11-2016 – ΦΕΚ 211 τ. Α’ / 11-11- 2017)

 • Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουάριου έως 31 Μαΐου.
 • Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρείς ομάδες.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 3) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία – Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α/. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Β/. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Γ/. Στα μαθήματα της Ομάδας Α’ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β’ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα Ομάδας Γ δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία (μόνο ολιγόλεπτες).

Δ/. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:

Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα.

Ε/. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς: α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,  γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Μαθητής που, για οποιοδήποτε λόγο, αποδεικνύεται από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο ότι δεν μπορεί να εξεταστεί γραπτώς, εξετάζεται προφορικά και αξιολογείται με βάση μόνο την προφορική εξέταση.

 1. Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.
 2. Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου.
 3. Για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών ακολουθείται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Αρ. Πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015. Η απαλλαγή χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που κατατίθενται στο Σχολείο από 1/9 μέχρι 20/9 κάθε σχολικό έτος, από τον ίδιο τον μαθητή αν είναι ενήλικος ή και από τους δύο γονείς του αν είναι ανήλικος.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 1. Από την 1η μέχρι την 30η Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες:

α) την πρώτη εξεταστική περίοδο (πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου) στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’,

β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας (δεύτερο δεκαήμερο Ιουνίου) για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση,

γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο (τρίτο δεκαήμερο Ιουνίου) στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές.

 1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν απάτη λήξη των μαθημάτων.
 2. Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

 

ΒΑΘΜΟΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών των δυο τετραμήνων και του βαθμού της προαγωγικής ή απολυτήριας εξέτασης.
 2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα ΕΠ και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετράμηνου και του δεύτερου τειραμήνου.
 3. α.   Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:
 4. I) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10).

ΙΙ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β.   Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας νια κάθε μάθημα των Ομάδων Α’ και Β’ διάρκειας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).

γ.   Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.

δ.   Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10), καθώς και σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού έτους τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το
έτος της εξέτασης και οι μαθητές της Γ’ τάξης. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.

 1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρ.28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β’ 276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 εδαφίου α (ii) με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε «τουλάχιστον δώδεκα (12)».

 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ – ΦΕΚ 120,τ. Β, 23-01-2018)

 1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται εκτός από την επίδοσή τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο.
 2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
 3. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών και του Διευθυντή του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 4. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
 5. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
 6. Οι απουσίες από πολιτιστικές αθλητικές, εορταστικές εκδηλώσεις ή περιπάτους του σχολείου θεωρούνται απουσίες από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα εκείνη.
 7. Σύμφωνα με το άρθρο 24 της εγκυκλίου προβλέπονται περιπτώσεις όπου οι απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης στο τέλος του διδακτικού έτους, αλλά καταχωρούνται στο βιβλίο φοίτησης.
 8. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199): «Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:
α)   το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και

β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ (σύμφωνα με το άρθ. 29 της προηγούμενης Υ.Α)

 • Οι κηδεμόνες-γονείς είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών.
 • Ενημερώνουν – γνωστοποιούν στη Διεύθυνση του σχολείου τους λόγους απουσίας του μαθητή με κάποιον τρόπο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του.
 • Ο υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος οφείλει να ενημερώνει για την απουσία του μαθητή και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας του.
 • Σε περίπτωση που ο μαθητής απουσιάσει τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τον κηδεμόνα και ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου.
 • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο γονέας ή κηδεμόνας του, ο οποίος καλό είναι να προσέρχεται στο σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή και για άλλα θέματα που τον αφορούν.

Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή, ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε Τμήματος αποστέλλει επιστολή προς το γονέα ή κηδεμόνα τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, στις οποίες αναφέρεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή, όταν αυτός έχει ξεπεράσει τις τριάντα (30) ωριαίες απουσίες. Ο κηδεμόνας λαμβάνει γνώση και επιστρέφει την επιστολή υπογεγραμμένη.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymzogr/?page_id=750

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων