Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το Σχολικό Έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2023-2024

Λαμβάνοντας υπόψη  την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021(Α΄ 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας,  για το σχολικό έτος  2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως  20 Μαρτίου 2023 .

Εγγραφές μετά την 20η  Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της  Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του  άρθρου 6 του  ΠΔ 79/2017 ( Α’ 109) .

Σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης  οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας,  γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή  Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν  οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο -προνήπιο , βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους,  σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν  μαθητές /τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής , όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020(Α΄133). Σύμφωνα με αυτές , στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών . Συγκεκριμένα ,εγγράφονται στα  Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023  μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019  και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ /ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν  τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

 

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς /κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν  αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα , στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ή/και στο νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στο οποίο όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις .

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και  επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω  οι γονείς  / κηδεμόνες θα πρέπει  να έρχονται σε επικοινωνία με την Προϊστάμενη του νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο 210-9411211  καθημερινά από τις 12:00 έως τις 12:45 για τον καθορισμό ραντεβού, προκειμένου να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά περιλαμβάνονται τα:

α) η αίτηση εγγραφής για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το τμήμα πρόωρης υποδοχής ή/και στο νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου(χορηγείται από το Νηπιαγωγείο)

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο Υγείας  του μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου,  από το οποίο αποδεικνύεται  ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α  του άρθρου 44 του ν. 4777/2021(Α΄ 25).

 

   δ)Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα /κηδεμόνα με Υπεύθυνη Δήλωσή του .

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται στους γονείς /κηδεμόνες από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησηςδήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Επίσης οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 106012/Δ1/01-09-2022 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών /τριών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής .

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν προνήπια/νήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) προνήπια/ νήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν  τις Εγγραφές για το Σχολικό Έτος  2023-2024  και στην Ιστοσελίδα του 2ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου   https://blogs.sch.gr/2nipmosch/  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο του Νηπιαγωγείου 210-9411211 και ώρες 12:00 – 12:45 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΞΕ – 15035 – 2023 – «Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24»

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 

Η περιφέρεια του 2ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου περικλείεται από τις οδούς:

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΡΑΗ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΙΛΙΣΣΟΥ – ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Μακρυγιάννη  τα ζυγά από 66- 102

Κοραή 8- 66

Καποδιστρίου 65-135 και 76-116

Θερμοπυλών 49-107 και 36-118

Χρυσοστόμου Σμύρνης 71Α-125  και 56-124

Σωκράτους 26 και 27 ως την Σολωμού

Αργοστολίου 11-69 και 12-72

Πλάτωνος 79-135 και 72-138

Μεταμορφώσεως 72- 156και  75-149

Σολωμού 53-τέλος και 68 ως το τέλος

Ομήρου 69-133  και 66-142

Ιλισσού 49-119

Ρήγα Φεραίου 63-137

Ξενοφώντος 1-9 και 2-8

 

Επίσης στην περιφέρειά μας ανήκουν οι παρακάτω μικρές οδοί:

Κνωσού -Αν. Λαλαούνη – Συντ. Δαβάκη- Ιωαννίνων- Αγίου Νεκταρίου –

Πηλίου- Αγίου Γερασίμου(πρώην Ιθάκης) – Παπαχριστοφίλου- Έβρου –

Γρ. Λαμπράκη –Μονεμβασίας – Κοντοζή – Νεαπόλεως – Ναούσης –

Παλληκαρίδη–Κοζάνης

και οι πάροδοι:

Κορίνθου –Καβάλας –  Ψαρών – Κερκύρας – Καραϊσκάκη – Ευβοίας  –  Δράμας .

23

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Τα δικαιολογητικά των εγγραφών  για το σχολικό έτος 2023-2024 θα παραλαμβάνονται  από τις 11.00 έως 12.30 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού που μπορείτε να κλείνετε  στο τηλέφωνο του Νηπιαγωγείου 210 9411211  και ώρες 12.00-12.45 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

                          email :  2nipmoch@gmail.com και

                                      mail@2nip-mosch.att.sch.gr

—————————————————————————————————-

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ  ΤΙΣ  20 ΜΑΡΤΙΟΥ  ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 

                                        ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ανακοίνωση για τον Αγιασμό του 2ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου

Αγαπητοί γονείς ,

IMG 20200914 100611σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024

στο Νηπιαγωγείο μας

θα πραγματοποιηθεί

τη Δευτέρα 11  Σεπτεμβρίου στις 9.30 στο προαύλιο του σχολείου.

Καλή Σχολική χρονιά σε όλους!

Καρναβάλι Μοσχάτου- Ταύρου 2023!!!

Αγαπητοί γονείς και φίλοι!

Με χαρά η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή με το γκρουπ «ΕΧΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ»  σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου, για το καρναβάλι Μοσχάτου -Ταύρου 2023.

Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα  https://www.syl1dm.gr/karnavali23 για να δείτε τις στολές και να κατεβάσετε την δήλωση συμμετοχής/ παραγγελία στολής/ων.

Σας ενημερώνουμε οτι στο καρναβάλι μπορούν να λάβουν συμμετοχή και άτομα εκτός σχολείου.

Παρακαλείσθε θερμά να παραδώσετε τη δήλωση συμμετοχής/παραγγελία των στολών που θέλετε σε φάκελο μαζί με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό (το οποίο θα είναι ακριβές και δεν θα χρειάζεστε ρέστα) σε κουτί που θα υπάρχει στην είσοδο του σχολείου τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι στο σχόλασμα.

Ο Φάκελος απέξω να γράφει 

1) ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

2) Όνομα μαθητή

3) Αριθμός συμμετεχόντων

4) Ακριβές ποσό που εσωκλείεται

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώσεις συμμετοχής έως 24/01/2023

Θα υπάρχουν τη Δευτέρα και εκτυπωμένες φόρμες στην είσοδο για όποιον δεν έχει εκτυπωτή και επιθυμεί να συμμετέχει.

Φιλικά,

Τα μέλης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

cartoon weather

Τη φόρμα συμπλήρωσης θα τη βρείτε αναρτημένη στη σελίδα του συλλόγου ή πατώντας το σύνδεσμο https://www.syl1dm.gr/_files/ugd/e7b774_8aeb2c5586b74e8ba942b3f75f2d4df3

 

Επικοινωνία εκπαιδευτικών με τους γονείς

Για την επικοινωνία σας με τις Νηπιαγωγούς του σχολείου μας πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε τις ημέρες και τις ώρες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (1)

Πάμε Ανακύκλωση!!!

ανακύκλωση
Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στον Διαγωνισμό που οργανώνεται από τον Δήμο Μοσχάτου Ταύρου και το followgreen
                            ΠΑΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 2022-2023 .
Το σχολείο μας έχει λάβει μέρος και τις τρεις προηγούμενες χρονιές με μεγάλη επιτυχία.
Ο σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης για το 2022-2023  έχει μόλις αρχίσει
 και σας στέλνουμε τις τεχνικές οδηγίες όπου υπάρχουν όλες οι πληροφορίες
για τον διαγωνισμό.
Ελπίζουμε στην δική σας συμμετοχή και συνεργασία μαζί με τους μαθητές
και τις μαθήτριές μας , κυρίως για να γνωρίσουν την ανακύκλωση και να ευαισθητοποιηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αφου διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ,περιμένουμε να φέρνετε ανακυκλώσιμα υλικά και βέβαια να μας δωρίζετε πόντους !
Ευχαριστούμε πολύ !