Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το Σχολικό Έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2023-2024

Λαμβάνοντας υπόψη  την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021(Α΄ 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας,  για το σχολικό έτος  2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως  20 Μαρτίου 2023 .

Εγγραφές μετά την 20η  Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της  Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του  άρθρου 6 του  ΠΔ 79/2017 ( Α’ 109) .

Σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης  οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας,  γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή  Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν  οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο -προνήπιο , βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους,  σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν  μαθητές /τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής , όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020(Α΄133). Σύμφωνα με αυτές , στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών . Συγκεκριμένα ,εγγράφονται στα  Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023  μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019  και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ /ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν  τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

 

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς /κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν  αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα , στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ή/και στο νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στο οποίο όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις .

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και  επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω  οι γονείς  / κηδεμόνες θα πρέπει  να έρχονται σε επικοινωνία με την Προϊστάμενη του νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο 210-9411211  καθημερινά από τις 12:00 έως τις 12:45 για τον καθορισμό ραντεβού, προκειμένου να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά περιλαμβάνονται τα:

α) η αίτηση εγγραφής για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το τμήμα πρόωρης υποδοχής ή/και στο νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου(χορηγείται από το Νηπιαγωγείο)

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο Υγείας  του μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου,  από το οποίο αποδεικνύεται  ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α  του άρθρου 44 του ν. 4777/2021(Α΄ 25).

 

   δ)Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα /κηδεμόνα με Υπεύθυνη Δήλωσή του .

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται στους γονείς /κηδεμόνες από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησηςδήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Επίσης οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 106012/Δ1/01-09-2022 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών /τριών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής .

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν προνήπια/νήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) προνήπια/ νήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν  τις Εγγραφές για το Σχολικό Έτος  2023-2024  και στην Ιστοσελίδα του 2ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου   https://blogs.sch.gr/2nipmosch/  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο του Νηπιαγωγείου 210-9411211 και ώρες 12:00 – 12:45 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΞΕ – 15035 – 2023 – «Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24»

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 

Η περιφέρεια του 2ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου περικλείεται από τις οδούς:

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΡΑΗ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΙΛΙΣΣΟΥ – ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Μακρυγιάννη  τα ζυγά από 66- 102

Κοραή 8- 66

Καποδιστρίου 65-135 και 76-116

Θερμοπυλών 49-107 και 36-118

Χρυσοστόμου Σμύρνης 71Α-125  και 56-124

Σωκράτους 26 και 27 ως την Σολωμού

Αργοστολίου 11-69 και 12-72

Πλάτωνος 79-135 και 72-138

Μεταμορφώσεως 72- 156και  75-149

Σολωμού 53-τέλος και 68 ως το τέλος

Ομήρου 69-133  και 66-142

Ιλισσού 49-119

Ρήγα Φεραίου 63-137

Ξενοφώντος 1-9 και 2-8

 

Επίσης στην περιφέρειά μας ανήκουν οι παρακάτω μικρές οδοί:

Κνωσού -Αν. Λαλαούνη – Συντ. Δαβάκη- Ιωαννίνων- Αγίου Νεκταρίου –

Πηλίου- Αγίου Γερασίμου(πρώην Ιθάκης) – Παπαχριστοφίλου- Έβρου –

Γρ. Λαμπράκη –Μονεμβασίας – Κοντοζή – Νεαπόλεως – Ναούσης –

Παλληκαρίδη–Κοζάνης

και οι πάροδοι:

Κορίνθου –Καβάλας –  Ψαρών – Κερκύρας – Καραϊσκάκη – Ευβοίας  –  Δράμας .

23

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Τα δικαιολογητικά των εγγραφών  για το σχολικό έτος 2023-2024 θα παραλαμβάνονται  από τις 11.00 έως 12.30 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού που μπορείτε να κλείνετε  στο τηλέφωνο του Νηπιαγωγείου 210 9411211  και ώρες 12.00-12.45 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

                          email :  2nipmoch@gmail.com και

                                      mail@2nip-mosch.att.sch.gr

—————————————————————————————————-

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ  ΤΙΣ  20 ΜΑΡΤΙΟΥ  ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 

                                        ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το 2ο Νηπιαγωγείο στο Καναβάλι Μοσχάτου 2023!

Με μεγάλη χαρά συμμετείχαν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις της πόλης μας το 2ο Νηπιαγωγείο Μοσχάτου μαζί με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου. Τα παιδιά μαζί με τους γονείς και τους φίλους τους παρήλασαν στην οδό Μακρυγιάννη που γέμισε πάλι με καρναβαλιστές!

Η ομάδα των δύο σχολείων είχε όνομα: “Έχει ο καιρός γυρίσματα” και οι φορεσιές ήταν εξαιρετικές!  Χάρη στην άψογη συνεργασία της προσωρινής Διοικούσας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου, οι μικροί μαθητές μας, μαζί με τους γονείς τους, μπόρεσαν να λάβουν μέρος στις καρναβαλικές εκδηλώσεις  πρώτη φορά!!!

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι’ αυτή την συνεργασία καθώς παλιοί μαθητές μας βρέθηκαν ξανά σε μιά εκδήλωση με τους φετινούς μαθητές του σχολείου μας.

Ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου να ξανασμίξουμε!

1746005 n683190 n82982 n93626 n2

(πηγή Φωτογραφιών : https://www.facebook.com/groups/Syl1dm)

 

Τσικνοπέμπτη στο νηπιαγωγείο μας!

Έπειτα απο 2 χρόνια επέστρεψε το καθιερωμένο τσίκνισμα στο σχολείο μας!!

Οι μαθήτριες και οι μαθητές όλων των τμημάτων τσίκνισαν στο κεντρικό κτίριο του σχολείου μας. Ο κοινόχρηστος χώρος στολίστηκε και διαμορφώθηκε σαν μια μεγάλη ταβέρνα!

Τα παιδιά έγραψαν πως θα ήθελαν να είναι το μενού της ημέρας και έφτιαξαν τη δική τους παραγγελία!

Στη συνέχεια έκατσαν όλα μαζί και έφαγαν σουβλάκια, λουκάνικα, σαλάτα, πιτες, τυρί και ψωμί. Οταν τελείωσε το φαγοπότι έπαιξαν στην αυλή του σχολείου μας με σερπαντίνες!

Ευχαριστούμε την προσωρινή διοικούσα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη βοήθεια που μας προσέφερε.

Και του χρόνου με υγεία!!!

IMG 20230216 110342 IMG 20230216 110350 IMG 20230216 110402 IMG 20230216 100337.jpgIMG 20230217 124426IMG 20230217 1244481

Εργαστήρι Δεξιοτήτων: Ο τροφούλης η Διατροφούλα και το μυστήριο της διατροφικης πυραμίδας.

Στα πλαίσια του νέου κύκλου εργαστηρίων δεξιοτήτων με θέμα τη διατροφή, προσκαλέσαμε στο σχολείο μας την ομάδα “Ήλιδα”, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα πάνω στη διατροφή και μαγειρέψουν τα ίδια τα παιδιά ένα υγιεινό και θρεπτικό γεύμα. Είχαμε λοιπον την ευκαιρία να μαγειρέψουμε με φρέσκα υλικά, το δικό μας σπανακόρυζο! Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη δράση με μαγειρικούς σκούφους, ποδιές μαγειρικής και κατάλληλα εργαλεία κατα την παρασκευή του φαγητού. Στη συνέχεια έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια με θέμα τη διατροφή. Τέλος χόρεψαν όλοι μαζί , μέχρι να μαγειρευτεί το σπανακόρυζο, και έφαγαν με όρεξη το φαγητό που είχαν τα ίδια μαγειρέψει.

Μετά απο αυτή τη δράση το σπανακόρυζο απέκτησε άλλη αξία !!!

71 0 1jpg diadikasia 70

2Η Άσκηση Σεισμού στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων

Στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων: “Τι ξέρεις για τους σεισμούς, τα ηφαίστεια και το τσουνάμι;”, πραγματοποιήσαμε τη δεύτερη προγραμματισμένη άσκηση σεισμού στο νηπιαγωγείο μας. Οι μαθητές θυμήθηκαν ξανά τους απαραίτητους κανόνες ατομικής προστασίας κατα τη διάρκεια ενός σεισμού καθώς και το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου.

εργαστήρια δεξιοτήτων 463 681