Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,  κατά το σχολικό έτος 2020-2021 οι απουσίες των μαθητών/τριών που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Τρίτη 15-09-2020 έως και Παρασκευή 18-09-2020 στη διεύθυνση του σχολείου.