Σχολικά Έντυπα

Έγγραφα που απαιτούνται κατά την εγγραφή του μαθητή/τριας στο σχολείο μας

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, το οποίο συμπληρώνεται με ευθύνη των γονέων κηδεμόνων στην αρχή της Α’ Γυμνασίου και ισχύει για τα τρία έτη φοίτησης στο Γυμνάσιο.

ΑΔΜΥ
Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τις δραστηριότητες του σχολείου ΥΔ 1
Υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση σεισμού ΥΔ 2
Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για την δημιουργία  λογαριασμού πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ): email, η-τάξη, e-me κά. Το έντυπο αυτό χρειάζεται ΜΟΝΟ αν λογαριασμός δεν έχει ήδη δημιουργηθεί στο δημοτικό ή το προηγούμενο σχολείο του μαθητή.  ΈντυποΠΣΔ

Αφήστε μια απάντηση