Αρχική » Επιμόρφωση Ελσίνκι & Ταλίν 2017 » Επιτυχημένη αξιολόγηση της Τελικής Έκθεσης του Erasmus+ KA1 «Διεθνοποίηση και Καινοτομία»

Επιτυχημένη αξιολόγηση της Τελικής Έκθεσης του Erasmus+ KA1 «Διεθνοποίηση και Καινοτομία»

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση της Τελικής Έκθεσης για το πρόγραμμα επιμόρφωσης του σχολείου μας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA1 με τίτλο «Διεθνοποίηση και Καινοτομία» που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 στο Ελσίνκι και το Ταλίν.

Οι εξωτερικοί αξιολογητές του ΙΚΥ έκριναν ότι το σχέδιο είχε υψηλά επίπεδα ποιότητας και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι:

«Το σχέδιο που υλοποιήθηκε από το Ιο Γυμνάσιο Ναυπλίου ήταν συναφές με τους στόχους που τέθηκαν στην εγκεκριμένη αίτηση. Συγκεκριμένα και λόγω της σύνθεσης του μαθητικού δυναμικού του σχολείου (παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μετανάστες) διαπιστώθηκε η ανάγκη για υιοθέτηση αποτελεσματικών και ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Η παραπάνω ανάγκη αλλά και τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και τα θέματα των επιμορφώσεων προέκυψαν μέσα από ερωτηματολόγιο που τους απευθύνθηκε πριν από το στάδιο υποβολής της αίτησης. Επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν δυο κινητικότητες εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών» στη Φινλανδία και Εσθονία. Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν παρουσιάσεις, εργαστήρια, επισκέψεις σε σχολεία, σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Σύμφωνα με την τελική έκθεση οι στόχοι του σχεδίου επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό και πέρα από τη γνωριμία με καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές το σχολείο ενίσχυσε σημαντικά της ευρωπαϊκή του διάσταση αφού έχει πλέον ενεργή συμμετοχή σε σχέδια Erasmus+, eTwinning και άλλες διεθνείς συνεργασίες.

Το σχέδιο υλοποιήθηκε σε συνάφεια με την εγκεκριμένη αίτηση σε ότι αφορά τα στοιχεία της επιμόρφωσης ……. Οι ενέργειες που αφορούν στις πρακτικές διευθετήσεις και την οργάνωση των κινητικοτήτων χαρακτηρίζονται από ποιότητα και περιγράφονται αναλυτικά στην τελική έκθεση. Έγινε καταμερισμός εργασιών για τις πρακτικές ρυθμίσεις της μετακίνησης, υπεγράφησαν συμφωνίες δέσμευσης ποιότητας με το φορέα υποδοχής ενώ υπήρχε τακτική επικοινωνία με την εκπαιδεύτρια-συντονίστρια του προγράμματος. Όλοι οι συμμετέχοντες της επιμόρφωσης έλαβαν μέρος σε τηλεδιασκέψεις πριν και μετά την υλοποίησής της. Η προετοιμασία και παρακολούθηση των συμμετεχόντων διενεργήθηκε με ποιοτικούς όρους με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων. Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων όπου ελήφθησαν υπόψη ποιοτικά κριτήρια και η αναγκαστική μείωση του αριθμού τους σε σχέση με την εγκεκριμένη αίτηση (σύμφωνα με τη γνώμη του αξιολογητή) αντιμετωπίστηκε με δίκαιο και διαφανή τρόπο ο οποίος περιγράφεται στην τελική έκθεση ………….  Επιπλέον θετικά στοιχεία στην ποιότητα υλοποίησης του σχεδίου είναι η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων SEG και eTwinning και η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω του Europass Mobility.

Ο αντίκτυπος του σχεδίου ήταν σημαντικός και περιγράφεται αναλυτικά για τους συμμετέχοντες, το σχολείο, τους μαθητές αλλά και φορείς στην ευρύτερη κοινότητα όπως ο Δήμος Ναυπλιέων, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, το Europe Direct Πελοποννήσου με τους οποίους επιτεύχθηκαν συνεργασίες εξ αφορμής του παρόντος σχεδίου. Οι ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου ήταν απόλυτα ικανοποιητικές τόσο σε πλήθος όσο και σε ποιότητα. Περιελάμβαναν μεταξύ άλλων ενημέρωση εντός του σχολείου και συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, παρουσίαση του προγράμματος στο Δήμαρχο Ναυπλίου, πλήθος δημοσιεύσεων στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο και σε ενημερωτικές σελίδες εθνικής εμβέλειας, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου και δημιουργία blog προγραμμάτων Erasmus+ με πλούσιο και αξιόλογο υλικό. Τέλος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα ποιότητας.»

Ως εκ τούτου κρίνουμε ότι αυτό το σχέδιο επιμόρφωσης στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ότι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή ολοκληρώθηκαν. Μετά από την ολοκλήρωση του σχεδίου αναμένονταν να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή κουλτούρα στο σχολείο μας και να ξεκινήσουμε τις συνεργασίες με Ευρωπαίους εταίρους – σχολεία μέσα από προγράμματα κινητικότητας καθηγητών και μαθητών Erasmus+ στον άξονα KA2. Επίσης ένας σημαντικός στόχος ήταν να γίνει διάχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων, καινοτόμων πρακτικών για την ευαισθητοποίηση και τη διεύρυνση ερεθισμάτων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Ο σκοπός επετεύχθη με τον καλύτερο τρόπο! Σκοπεύουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του σχολείου μας!

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων