Ημέρα: 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

«Προκηρύσσεται ∆ημόσιος Διαγωνισμός µε ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου του ∆ήµου Λαυρεωτικής. Καθορίζονται οι όροι της διακήρυξης σύμφωνα µε τους οποίους θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, ως εξής: Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του ∆ιευθυντή του 1ου […]