ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

«Προκηρύσσεται ∆ημόσιος Διαγωνισμός µε ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

Καθορίζονται οι όροι της διακήρυξης σύμφωνα µε τους οποίους θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, ως εξής:

Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του ∆ιευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου του ∆ήµου Λαυρεωτικής, στις 25 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συµµετέχουν στο διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.»

Μπορείτε να κάνετε λήψη της πλήρης προκήρυξης από εδώΛήψη αρχείου