ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

εγγραφες αρχιζουν

Αρχίζουν οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο από 1-3-2022 μέχρι 20-3-2022 για την νέα σχολική χρονιά 2022-2023!

Με χαρά να δεχθούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες  στο 3ο – 10ο -12ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου-Κορδελιού, στα τρία συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία μας!

Οι αιτήσεις εγγραφών  θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://proti-eggrafi.services.gov.gr  

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την Σχολική Χρονιά 2022- 2023 εγγράφονται μαθητές/τριες  γεννημένοι/ες  το 2018.

Συγκεκριμένα θα φοιτούν :

1.  Ως Προνήπια γεννημένα το 2018

2. Ως  Νήπια γεννημένα το 2017

Η εγγραφή των πρoνηπίων  στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου, δλδ όσα παιδιά  φοίτησαν τη σχολική χρονιά 2021-2022 ως προνήπια και τη σχολική χρονιά 2022-2023 ως νήπια γίνεται αυτεπάγγελτα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής  υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας στο Νηπιαγωγείο  που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου.

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφή: 

Για την εγγραφή ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 1. Χρήση κωδικών taxisnet : Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 2. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ ) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνα συμπληρώνει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και του κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης  συμπληρώνετε διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του παιδιού  για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση.

Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμείτε να εγγράψετε, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε μόνοι σας τα στοιχεία του παιδιού και να τεκμηριώσετε τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνετε αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή  έγγραφο σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) εάν επιθυμείτε τη φοίτηση του προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

στ) επιλέγετε τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου».

η) Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ετέρου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. και τέλος

θ) Επιλέγετε » Υποβολή» της αίτησης

Μετά την υποβολή της αίτησης ,ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να προσκομισθούν σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από την Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου:

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο μπορείτε να το βρείτε παρακάτω, συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
 2. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 3. Βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με Εκπ/κό Ειδικής Αγωγής (ΕΕΑ).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13:00 – 16:00) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30)

Α. Η εγγραφή των   μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς  προϋποθέσεις.

Β .Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εγγραφών. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.  Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  Δ/ΝΣΗ  ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ :

Κάθε αίτηση εξετάζεται χωριστά και υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

α) αποδοχή της αίτησης

β) επιστροφή της αίτησης στους γονείς/κηδεμόνες υποδεικνύοντας τις διορθώσεις που απαιτείται να γίνουν στην αίτηση

γ) προώθηση της αίτησης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το νηπιαγωγείο σε περίπτωση που διαπιστώνει προβλήματα που δεν δύναται να αντιμετωπίσει.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

Για  προβλήματα ή  απορίες   που έχουν να κάνουν με την χρήση του συστήματος και το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

 • τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 2310762120  και ώρες 12.00- 13.00’  
 • ηλεκτρονικά στο e-mail :  mail@10nip-elefth.thess.sch.gr

 Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Τα  Όρια της σχολικής περιφέρειας του 3ου, 10ου και 12ου Νηπιαγωγείων Ελευθερίου-Κορδελιού είναι οι παρακάτω οδοί αλφαβητικά: 

ΟΡΙΑ   3ου – 10ου – 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Οδοί ή τμήματα οδών σε αλφαβητική σειρά:

Πάνω από την περιφερειακή

 • Αγίου Όρους (όλη)
 • Αναξαγόρα (όλη)
 • Αραπίτσας (όλη)
 • Αρκαδίου (μονά 29 έως τέλος, ζυγά 32 έως τέλος)
 • Βεργίνας (όλη)
 • Βύρωνος (όλη)
 • Ζακύνθου (όλη)
 • Δεσπότη Ιωακείμ (όλη)
 • Διογένους (όλη)
 • Θεμιστοκλέους (όλη)
 • Θερίσσου (μονά 11 έως τέλος, ζυγά 10 έως τέλος)
 • Θερμοπυλών (όλη)
 • Ιλιάδος (όλη)
 • Ιπποκράτους (όλη)
 • Καλλέργη (όλη)
 • Καλλιπάτειρας (όλη)
 • Καραολή (όλη)
 • Μπότσαρη Μάρκου (όλη)
 • Ξανθίππης (όλη)
 • Παρμενίωνος (όλη)
 • Σόλωνος (όλη)
 • Σούτσου (όλη)
 • Τζων Κέννεντυ (όλη)

Κάτω από την περιφερειακή

 • 23ης Ιουλίου (όλη)
 • 25ης Μαρτίου (μονά)
 • 28ης Οκτωβρίου (μονά 35 έως τέλος, ζυγά 36 έως τέλος)
 • 3ης Σεπτεμβρίου (όλη)
 • Ανδρόνικου Μανώλη (μονά 27 έως τέλος, ζυγά στον Εύοσμο)
 • Αργοναυτών (όλη)
 • Βαλαωρίτου (όλη)
 • Βέμπο Σοφίας-πρώην Κλειούς (όλη)
 • Γρυπάρη (όλη)
 • Δημοκρατίας (μονά 29 έως τέλος, ζυγά 30 έως τέλος)
 • Δροσίνη (όλη)
 • Ιωάννου (όλη)
 • Καββαδία (όλη)
 • Καρυωτάκη (όλη)
 • Κοραή (όλη)
 • Κορυτσάς (όλη)
 • Λασκαράτου (όλη)
 • Λούη Σπύρου (όλη)
 • Μελισσάνθης (όλη)
 • Μικράς Ασίας (όλη)
 • Νικομηδείας (όλη)
 • Ούλαφ Πάλμε (όλη)
 • Παγκάλου (μονά 1 έως 27)
 • Παλαμά Κωστή (μονά 1 έως 21, ζυγά 2 έως 22)
 • Παπανδρέου Γεωργίου (όλη)
 • Πολυτεχνείου (μονά 81 έως τέλος, ζυγά 90 έως τέλος)
 • Ροϊδη (όλη)
 • Σικελιανού Άγγελου (μονά 1 έως 31, ζυγά 2 έως 30)
 • Σκρα (μονά 1 έως 13, ζυγά 2 έως 30)
 • Σμύρνης (όλη)
 • Ψυχάρη (όλη)

Καλές  Απόκριες!!!