Feed
Άρθρα
Σχόλια

DSCN1345Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας καλεί όσους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς της επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας (κλ. ΠΕ60 και 70) να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα γραφεία της Διεύθυνσης, από την Δευτέρα 3-08-2015 μέχρι και την Δευτέρα 17-08-2015 και ώρα 10:30

Για τις παραπάνω αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

 1. Η συνολική υπηρεσία που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως:
 • μία (1) μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
 • 1,5 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 11 έτη και άνω έως και 20 έτη
 • δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 21 έτη και άνω
 1. η συνυπηρέτηση, από αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες
 2. η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες
 3. οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:
 • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια ανήλικων τέκνων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

 • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
 • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
 • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 1. Σοβαροί λόγοι υγείας
 • των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω).
 • Των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο που ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία ζητούν απόσπαση – προσωρινή τοποθέτηση (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω).
 • Αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.

 • Η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών.

Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή ιδιωτικού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ  ΕΔΩ

ΠΥΣΠΕ 11

Ο λειτουργικός προγραμματισμός αφορά την δομική ανάπτυξη των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών. Αναρτούμε την σχετική εισήγηση του ΠΥΣΠΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε κυρίως από τη συμμετοχή των αιρετών μελών και της σχολικής συμβούλου των Νηπιαγωγών. Η εισήγηση θα διαβιβαστεί και στους υπόλοιπους σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ώστε να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους πριν την τελική διαμόρφωση της απόφασης. Έχουμε τη γνώμη ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρουσιάζονται δημόσια ως μορφή λογοδοσίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να τα γνωρίζουν και οι φορείς της τοπικής κοινωνίας αλλά και οι ίδιοι οι γονείς και φυσικά να παρεμβαίνουν άμεσα (χωρίς την ανάγκη διαμεσολαβητών) και έγκαιρα (την περίοδο που διαμορφώνονται οι σχετικές αποφάσεις) με τις προτάσεις τους.

Στη Λιβαδειά σήμερα, 21 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 3864/17-06-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 3. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 7465/16-7-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα εξής θέματα.

ΘΕΜΑ 1«Προγραμματισμός λειτουργικών αναγκών για το σχολικό έτος 2015-2016» (7554 /21-07-2015)

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Το Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 2. Τις υπ.’ αριθ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-09-2006 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 1507/Β/13-10-2006), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υπ.’ αριθ. Φ12/622/129803/Γ1/16-09-2013 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013)
 3. Τους καταλόγους των εγγραφέντων μαθητών των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Βοιωτίας σχολικού έτους 2015-2016

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α και προτείνει

το λειτουργικό προγραμματισμό των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων Βοιωτίας ως εξής:

ΘΕΜΑ 2«Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016»

(7555 /21-07-2015)

ΘΕΜΑ 3«Εξέταση αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ»

(7556 και 7557 /21-07-2015)

 

P1010002

Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών ΠΕ 70 & ΠΕ 60

Στη Λιβαδειά σήμερα, 7 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 3864/17-06-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 7205/7-7-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στο εξής θέμα.

 

ΘΕΜΑ 1 «Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών» (7249 και 7250 /07-07-2015)

 Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98
 2. Τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3848/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4038/2012.
 3. Την υπ΄ αριθμό 92285/Ε1/11-06-2015 απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2014-2015» και τους πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και οι θέσεις τους παραμένουν κενές.
 4. Την υπ’ αριθμ.9/18-6-2014 πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας.
 5. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μετάθεση εντός των ορίων του ΠΥΣΠΕ.
 6. Τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση.
 7. Το γεγονός ότι παρήλθε το απαιτούμενο πενθήμερο διάστημα για υποβολή ενστάσεων και δεν υποβλήθηκαν τέτοιες.
 8. Τα αποτελέσματα, σε μορφή πινάκων, από τη διενέργεια των μεταθέσεων –τοποθετήσεων των εκπ/κων από το ηλεκτρονικό σύστημα e-data του Υπουργείου Παιδείας.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει την οριστικοποίηση του πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές των εκπαιδευτικών ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ- ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ / ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

P1010002

Μη ανάληψη Υπηρεσίας προσωρινής Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας και ορισμός νέου Προσωρινού Διευθυντή

Στη Λιβαδειά σήμερα, 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.  Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και την με αριθμ. πρωτ. Φ.Αποφ./3387/25-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Σκόνδρα Ασήμω, Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας, ως τακτικό μέλος.
 3. Πάνου Στέργιο, εκπαιδευτικό του 10ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως τακτικό μέλος.
 4. Κουτσοβασίλη Όλγα, εκπαιδευτικό του 4ου Ν/γείου Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Σύρο Ιωάννη, εκπαιδευτικό του 6ου Δ. Σ. Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6937/29-06-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 ΘΕΜΑ 1« Μη ανάληψη Υπηρεσίας προσωρινής Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας και ορισμός νέου Προσωρινού Διευθυντή»

P1010002

Ανακοινώνουμε, λοιπόν τους πίνακες των δηλώσεων μαζί με τα μόρια και παρακαλούμε να προχωρήσετε σε προσεκτικό έλεγχο. Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας και θα διευκολύνει το ΠΥΣΠΕ σημαντικά στη συνεδρίασή του. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσέξετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι προτιμήσεις σας και με την σωστή σειρά. Αν έχουν προσμετρηθεί σωστά τα μόρια σας και έχουν αποδοθεί σωστά τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης.

Τη Δευτέρα 30-6-2015 ολοκληρώσαμε την καταχώριση και τον έλεγχο των δηλώσεων προτίμησης των εκπαιδευτικών ΠΕ60 & ΠΕ 70 στο σύστημα (e-data). Ανακοινώνουμε, λοιπόν τους πίνακες των δηλώσεων μαζί με τα μόρια και παρακαλούμε να προχωρήσετε σε προσεκτικό έλεγχο. Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας και θα διευκολύνει το ΠΥΣΠΕ σημαντικά στη συνεδρίασή του. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσέξετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι προτιμήσεις σας και με την σωστή σειρά. Αν έχουν προσμετρηθεί σωστά τα μόρια σας και έχουν αποδοθεί σωστά τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Για να είναι ολοκληρωμένη η καταχώριση στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει η καταγραφή «παρελήφθη».

Οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις σας , παρακαλούμε να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 3/7/ 2015 στην Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας ώστε να τις εξετάσει άμεσα το ΠΥΣΠΕ κατά την προγραμματισμένη συνεδρίασή του. Αν δεν εντοπιστούν προβλήματα είναι πιθανό το ΠΥΣΠΕ μετά τον τελικό έλεγχο να προχωρήσει και στη διαδικασία των μεταθέσεων . Στην περίπτωση αυτή την Δευτέρα το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και θα δοθεί περιθώριο για υποβολή εντάσεων

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 70

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 60

P6240006

«Ορισμός Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων» «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων» «Ορισμός Προσωρινών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε κενούμενες θέσεις»

Στη Λιβαδειά σήμερα, 24 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.  Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και την με αριθμ. πρωτ. Φ.Αποφ./3387/25-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Σκόνδρα Ασήμω, Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας, ως τακτικό μέλος.
 3. Πάνου Στέργιο, εκπαιδευτικό του 10ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως τακτικό μέλος.
 4. Κουτσοβασίλη Όλγα, εκπαιδευτικό του 4ου Ν/γείου Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Σύρο Ιωάννη, εκπαιδευτικό του 6ου Δ. Σ. Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

 

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6387/19-06-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1 «Ορισμός Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων»

(6659&6660/ 2015-06-24)

ΘΕΜΑ 2 «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων»

(6661&6662/24-06-2015)

ΘΕΜΑ 3«Ορισμός Προσωρινών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε κενούμενες θέσεις»

(6663&6664/24-06-2015)

 

 

11025659_1618680225036300_74622081846332180_n Υποβολή δηλώσεων προτίμησης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας»E

Η Διεύθυνση Π. Ε. Βοιωτίας  αφού έλαβε υπόψη της:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4,8, 14 παρ.2, 15 παρ.6 και 7  του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ 94 τ. Α΄), καθώς επίσης και το άρθρο 7 του ιδίου ΠΔ.
 2. Τις υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. 2014-2015) των εκπαιδευτικών Π.Ε. σύμφωνα με την με αριθ. 92285/Ε1/11-06-2015 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ
 3. Τις υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ & ΕΕΕΚ 2014-2015) σύμφωνα με την με αριθ. 92282/Ε1/11-06-2015 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ
 4. Το 1ο θέμα της με αριθ. 9/18-06-2015 πράξης του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας με θέμα: «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων».

 

Α. Προσδιορίζει τις κενές οργανικές θέσεις ως εξής :

Kλάδου ΠΕ70 Δασκάλων 

Kλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Ειδικών Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων

Τμημάτων Ένταξης Σχολείων & Νηπιαγωγείων

 

Β) Καλεί:

 

 1. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας και έκαναν δήλωση για οριστική τοποθέτηση
 2. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών, γενικής και ειδικής αγωγής, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης και
 3. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

Να συμπληρώσουν τη δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης με τα σχολεία προτίμησής τους, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων και να την υποβάλουν στη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας, από Δευτέρα  22-06-2015 μέχρι και Πέμπτη 25-06-2015 στις 10:00 π.μ.

Έντυπο δήλωσης Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωινό και ολοήμερο τμήμα της σχολικής μονάδας.

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης  και τις ομάδες των σχολείων. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας, που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ επανεξετάζει τις αιτήσεις μέσα στις επόμενες πέντε (05) ημέρες και οριστικοποιεί την απόφασή του.

 

P6180009

Καλούμε 1. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας και έκαναν δήλωση για οριστική τοποθέτηση. 2. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, γενικής και ειδικής αγωγής, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης και 3. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ 60 Νηπιαγωγών, που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας Να συμπληρώσουν τη δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης με τα σχολεία προτίμησής τους, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων και να την υποβάλουν στη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας, από Δευτέρα 22-06-2015 μέχρι και Πέμπτη 25-06-2015 στις 10:00 π.μ. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωινό και ολοήμερο τμήμα της σχολικής μονάδας. Συνημμένα, σας αποστέλλουμε δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης και τις ομάδες των σχολείων. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας, που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ επανεξετάζει τις αιτήσεις μέσα στις επόμενες πέντε (05) ημέρες και οριστικοποιεί την απόφασή του

Στη Λιβαδειά σήμερα, 18 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 311/19-01-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως αναπληρώτρια Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 6275/17-6-2015  πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στο εξής θέμα.

 

 

ΘΕΜΑ 1 «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων» (6363 /18-6-2015)

ΘΕΜΑ 2 «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου» (6364 και 6365 / 18-6-2015)

 

ΔΗΛΩΣΗ   ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1560384_1410413325872021_332045656_n

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 ) 2. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 ) 3. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 ( ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ ) 4. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ ) 5, Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ ) 6. Φ.361.22/42/90656/Ε3/9-6-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω ) 7. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-6-2015 ( ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ ) 8. Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ ) 9. Φ.361.22/47/96772/Ε3/18-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΛΟΑ465ΦΘ3-ΓΧΠ ) Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι: 1. Όσον αφορά τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν όσα έχουμε ήδη ορίσει με την αριθμ. Φ.361.22/ 45 / 95435 /E3/16-6-2015 σχετική μας εγκύκλιο. Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι θα πρέπει να προκηρυχθούν επίσης και οι θέσεις σας υποδιευθυντών σχολείων οργανικότητας 10 θέσεων και άνω έστω και αν το τρέχον σχολικό έτος λειτουργούν με 9 ή λιγότερα τμήματα. 2. Διευθυντής σχολικής μονάδας που δεν επανεπιλέγεται διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει οργανικά.

Ο Δ/ντής Π/θμιας Εκπαίδευσης  Βοιωτίας , έχοντας υπόψη :

 1. Το με αριθ. Φ.Ε.Κ. 1409/17-11-2000 τ.Β΄ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων».
 2. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης κ.λ.π., όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 3. Τη με αρ. Πρωτ.: Φ.353.1/16/110987/Δ1/09-08-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τοποθέτηση Δ/ντών Α/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Α.Μ.Θ.».
 4. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα  για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ.Α’).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ Α΄/).
 1. Τη με αριθμ. Πρωτ.: Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υ.Α. του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
 2. Τη με αριθμ. Πρωτ.: Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 6101465ΦΘ3-8ΧΧ).
 3. Τη με αριθμ. Πρωτ.: Φ.361.22/45/95435/Ε3/16-6-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας» (ΑΔΑ: 61ΤΝ465ΦΘ3-ΒΑΗ).

Προκηρύσσουμε

 

Την πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας  και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην  Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται  και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα

υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπου ανήκουν οργανικά, από την 18η Ιουνίου 2015 έως και 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

P6160005Στη Λιβαδειά σήμερα, 16 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.  Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και την με αριθμ. πρωτ. Φ.Αποφ./3387/25-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Σκόνδρα Ασήμω, Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας, ως τακτικό μέλος.
 3. Πάνου Στέργιο, εκπαιδευτικό του 10ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως τακτικό μέλος.
 4. Κουτσοβασίλη Όλγα, εκπαιδευτικό του 4ου Ν/γείου Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Σύρο Ιωάννη, εκπαιδευτικό του 6ου Δ. Σ. Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

 

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως αναπληρώτρια Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6165/15-06-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 ΘΕΜΑ 1 «Εισήγηση για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας με διετή θητεία.» (6258/16-06-2015)

Παλιότερα Άρθρα »

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων