Feed
Άρθρα
Σχόλια

P9290004Ανακοινώνουμε όλα τα κενά ( σε ώρες) που υπάρχουν σε σχολεία ΕΑΕΠ στις ειδικότητες ΠΕ 06, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32 ώστε να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί . Παρακαλούμε οι δηλώσεις προτίμησης να υποβληθούν στη Διεύθυνση Π. Ε. Βοιωτίας μέχρι στις 12 η ώρα, δηλαδή πριν τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να παραβρεθούν και να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Όσοι στείλουν την δήλωσή τους  με  email θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ16 ΠΕ19-20 ΠΕ32
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 01 11 14 14 0 10
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 02 44 16 16 0 12
ΘΗΒΑΣ 01 18 15 15 18 11
ΘΗΒΑΣ 02 24 17 17 0 13
ΘΗΒΑΣ 03 5 13 13 18 9
ΘΗΒΑΣ 04 24 19 19 0 13
ΘΗΒΑΣ 05 0 16 0 0 12
ΘΗΒΑΣ 06 3 9 9 12 7
ΟΙΝOΦΥΤΩΝ 44 18 4 24 13
ΑΡΑΧΩΒΑΣ 12/Θ 8 12 0 0 9
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 01  12/Θ 0 10 0 0 8
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 04 12/Θ 22 17 0 0 13
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 05 12/Θ 14 15 15 0 11
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 07 12/Θ 18 16 16 0 12
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 08 12/Θ 24 16 16 0 12
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2ο 12/Θ 32 14 14 0 10

 

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ …. (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ …(word)

5Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

προκηρύσσει

την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας για διετή θητεία και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 30-09-2015 μέχρι και την Δευτέρα  05-10-2015.

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (έως 07-10-2015  )[…]

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.

Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.

 

Αίτηση για την πλήρωση με επιλογή  (3) θέσεων Διευθυντών στις ακόλουθες σχολικές Μονάδες

A/A ΔΗΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 5/Θ  ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
2 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 4/Θ  ΚΑΣΤΡΟΥ
3 ΤΑΝΑΓΡΑΣ 6/Θ  ΣΚΟΥΡΤΩΝ

 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΕΔΩ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δασκάλων και Νηπιαγωγών ( A Φάση)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 311/19-01-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, (απόφαση ανασυγκρότησης με αρ.3864/17-06-2015) αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ.  Διστόμου, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9189/Φ.30/Α/28-9-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1 Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δασκάλων και Νηπιαγωγών ( A  Φάση) ( 9320 και 9321/29-9-2015)

PICT0769

Διαδικασία τοποθέτησης Αναπληρωτών Α φάσης Όπως είναι αναμενόμενο και με βάση το γεγονός ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών της Α φάσης είναι περιορισμένες, στον πίνακα των κενών που ανακοινώνουμε, γίνεται προσπάθεια ώστε να ανοίξουν οι κλειστές σχολικές μονάδες. Για λόγους ισότητας, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποφάσισε να δεχτεί Αιτήσεις Βελτίωσης, από τους εκπαιδευτικούς που δεν θα μείνουν ικανοποιημένοι από την αρχική τους τοποθέτηση οι οποίες θα εξεταστούν στην επόμενη φάση προλήψεων αναπληρωτών.

Προκειμένου οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Π. Ε Βοιωτίας να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στα  λειτουργικά κενά των σχολικών μας μονάδων, αναρτώνται τα τέσσερα έντυπα Δήλωσης Προτίμησης  στα οποία είναι ενσωματωμένος και ο πίνακας με τα σχετικά λειτουργικά κενά.

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ 70 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ 70 (ΕΣΠΑ)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ 60( ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ 60(ΕΣΠΑ)

 

Όπως είναι αναμενόμενο και με βάση το γεγονός ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών της Α φάσης είναι περιορισμένες,  στον πίνακα των κενών που ανακοινώνουμε, γίνεται προσπάθεια ώστε να ανοίξουν οι κλειστές σχολικές μονάδες. Για λόγους ισότητας, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο  αποφάσισε να δεχτεί Αιτήσεις Βελτίωσης, από τους εκπαιδευτικούς που δεν θα μείνουν ικανοποιημένοι από την αρχική τους τοποθέτηση οι οποίες θα εξεταστούν στην επόμενη φάση προλήψεων αναπληρωτών.

P9280002Στη Λιβαδειά σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 311/19-01-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, (απόφαση ανασυγκρότησης με αρ.3864/17-06-2015) αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ.  Διστόμου, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 8993/Φ.30/Α/25-9-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ 2 Απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ 60 αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας από παράλειψη  εμπρόθεσμης αίτησης δήλωσης τοποθέτησης

ΘΕΜΑ 3 Διάθεση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ 06, 11 και 16 για συμπλήρωση ωραρίου»

ΘΕΜΑ 4 Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργο

Η Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας εύχεται καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους τους αναπληρωτές που αναλαμβάνουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την άμεση ενημέρωση των προσωπικών τους φακέλων οι αναπληρωτές καλούνται να καταθέσουν τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά την ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία:

 

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται η ημεροχρονολογία και βαθμός κτήσης πτυχίου.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Στρατού Τύπου Α
 • Ευκρινές αντίγραφο Α.Φ.Μ.
 • Ευκρινές αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ
 • Ευκρινές αντίγραφο Α.Μ.Κ.Α.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 •  Ευκρινή φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας προηγούμενων ετών (για κάθε έτος ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Δ/νσεις – όχι συγκεντρωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο από την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το IBAN και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (ΠΡΟΣΟΧΗ: για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ δεκτός ΜΟΝΟ ο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας)
 • Δύο βεβαιώσεις υγείας στις οποίες να αναγράφεται ότι ο/η εξεταζόμενος/εξεταζόμενη είναι σωματικά και ψυχικά υγιής και κατάλληλος/κατάλληλη για την άσκηση των διδακτικών του/της καθηκόντων από:
 1. παθολόγο δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη
 2. ψυχίατρο δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη
P9100020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 70 και 60 αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

Στη Λιβαδειά σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 3864/17-06-2015 απόφαση ανασυγκρότησης του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος
 4. Κουτσοβασίλη Όλγα, Νηπιαγωγό του 4ου Ν/Γ Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 8376/Φ.30/Α/9-9-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 ΘΕΜΑ 1 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 70 και 60 αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας»

(8451 και 8452/10-9-2015)

P9090021

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 είναι παρόντες και παρεμβαίνουν τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην ανάθεση των πακέτων με τις σχολικές μονάδες που αναλαμβάνουν να καλύψουν το σχολικό έτος 2015-2016. Πιστεύουμε ότι η παρουσία των εκπαιδευτικών ενδυναμώσει την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, προλαμβάνει πιθανά λάθη ή αβλεψίες, πληροφορεί τους εκπαιδευτικούς για τα βήματα που ακολουθεί η διαδικασία και περιορίζει τα περιθώρια για πελατειακή εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της.


Προσωρινές αποσπάσεις εκπαιδευτικών  ΣΜΕΑΕ για το συμφέρον της Υπηρεσίας»

(Αρ. Πρ. Κοινοποίησης:8388 /9-9-2015)

 

Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 11 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας»

(Αριθ. Κοινοπ. Απόφασης: 8381/9-9-2015)

P9080022

Τοποθέτηση χαρακτηρισμένων ως λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 19-20, ΠΕ 06 και ΠΕ 05 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας. Η προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 19-20, που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας, γίνεται με την παρουσία των ίδιων των ενδιαφερόμένων και φυσικά των μελών του ΠΥΣΠΕ ….

Στη Λιβαδειά σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 3864/17-06-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
P9080025

Η απόφαση για προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 06, που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας, συντάσσεται με την παρουσία των ίδιων των ενδιαφερόμένων που ελέγχουν άμεσα την καταμέρτηση των μοριών τους αλλά και τις δηλώσεις τοποθέτησης

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 8271/7-9-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στο εξής θέμα.

 

ΘΕΜΑ 1«Τροποποίηση στο χαρακτηρισμό ως λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών» (8301 /8-9-2014)

P9080027

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 05 είναι παρόντες και παρεμβαίνουν τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην ανάθεση των πακέτων με τις σχολικές μονάδες που αναλαμβάνουν να καλύψουν το σχολικό έτος 2015-2016. Πιστεύουμε ότι η παρουσία των εκπαιδευτικών ενδυναμώσει την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, προλαμβάνει πιθανά λάθη ή αβλεψίες, πληροφορεί τους εκπαιδευτικούς για τα βήματα που ακολουθεί η διαδικασία και περιορίζει τα περιθώρια για πελατειακή εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της.

ΘΕΜΑ 2 «Τοποθέτηση χαρακτηρισμένων ως λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών » (8316 και 8317/8-9-2015)

ΘΕΜΑ 3 «Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 19-20,  ΠΕ 06 και ΠΕ 05 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας (8318 και 8319/8-9-2015)

04092015028

Χαρακτηρισμός ως λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών,Πρόταση για προσδιορισμό οργανικών θέσεων , ειδικοτήτων, Νέα Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εντός και δηλώσεων προσωρινής 04092015029τοποθέτησης

Στη Λιβαδειά σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 3864/17-06-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 8164/3-9-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στο εξής θέμα.

ΘΕΜΑ 1 «Χαρακτηρισμός ως λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ 70 ΠΕ 60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί, που σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες χαρακτηρίζονται ως λειτουργικά υπεράριθμοι, καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης προς τη Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας από Παρασκευή 4-9-2015 μέχρι την Τρίτη 8-9-2015 και ώρα 10.30 π.μ. σύμφωνα με τα λειτουργικά κενά που παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες.

ΘΕΜΑ 2«Πρόταση για προσδιορισμό οργανικών θέσεων ειδικοτήτων»

ΘΕΜΑ 3Ο

«Νέα Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εντός και δηλώσεων προσωρινής 04092015029τοποθέτησης»

 Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Την εγκύκλιο αρ. 3 με αριθ. Πρωτ. 7731/31-7-2015 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας με θέμα «Εγκύκλιος αποσπάσεων εντός Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας σχολ. Έτους 2015-16»

Καλεί τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς της  που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας να υποβάλουν «Αίτηση Απόσπασης-Τοποθέτησης» στα γραφεία της Δ/νσης. Καλούνται επίσης οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας και οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης.  Δίνεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης-τοποθέτησης και των δηλώσεων προτίμησης από Παρασκευή 4-9-2015 έως και την Τρίτη 8-9-2015 και ώρα 10.30

Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις των ΠΕ 70 & ΠΕ60 που έχουν ήδη υποβληθεί  εξακολουθούν να ισχύουν .

Η διαδικασία της  τοποθέτησης σε οργανική θέση και η διαδικασία εσωτερικών μεταθέσεων για τις ειδικότητες ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16 αναβάλλεται σύμφωνα με το υπ” αριθμ. 137644/Ε1/3-9-2015 ΥΠΟΠΑΙΘ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (Αφορά μόνο τους  εκπαιδευτικούς ΠΕ70 & πε60  που έχουν οριστεί από το ΠΥΣΠΕ ως υπεράριθμοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ  (Αφορά μόνο σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 & πε60)

ΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (Αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς  που δεν έχουν οργανική θέση) ΠΕ 19-20ΠΕ 11ΠΕ 06ΠΕ 16ΠΕ 07ΠΕ 05

 

 

Παλιότερα Άρθρα »

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων