Feed
Άρθρα
Σχόλια

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2013-2014, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

γ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

δ) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ε) στα μειονοτικά σχολεία (και τμήματα ένταξης μειονοτικών)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΥποβολή

α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 23-4-2014 έως 2-5-2014 στις Διευθύνσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα: 1 πιστοποιητικό εντοπιότητας 2 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμους, 3 πιστοποιητικό συνυπηρέτησης. Στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών για λόγους ασθένειας απαιτείται βεβαίωση της Β/θμιας υγειονομικής επιτροπής ενώ για τους πολύτεκνους απαιτείται βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας,  για την απόδειξη της πολυτεκνίας), χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τις κατηγορίες μεταθέσεων: α), β) και δ).

γ) Μέχρι τη σύσταση των οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 82 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ167/23-7-2013 τ.Α) θα παραμείνουν για ένα έτος ακόμα σε προσωρινή τοποθέτηση και επομένως δε θα υποβάλουν αιτήσεις με την παρούσα διαδικασία.

Ανάκληση

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 16-5-2014. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών

α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών, δηλαδή στις 2-5-2014. Για τη μοριοδότηση τέκνου που θα γεννηθεί 2 Μαΐου 2014 , θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ίδια ημέρα από τον εκπαιδευτικό μαζί με βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

β) Για τους εκπαιδευτικούς που ζητούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας, αν τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκομίσει, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45Α΄).

Τρόπος υποβολής – έντυπα

Όλα τα είδη μεταθέσεων( εκτός από τις αιτήσεις για τα μειονοτικά σχολεία και τις αμοιβαίες μεταθέσεις), καταχωρίζονται OLYMPUS DIGITAL CAMERAηλεκτρονικά στο σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter.

Τα έντυπα των αιτήσεων μετάθεσης που θα συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν στη δικτυακή πύλη (portal) του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης e-Datacenter, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) και επισυνάπτονται και στην παρούσα εγκύκλιο.

Για διευκόλυνση τόσο των Δ/νσεων όσο και των ιδίων των εκπαιδευτικών η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευτικό,

 • στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά (ώστε να αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οργανική του) με διαβιβαστικό,
 • στη Δ/νση που ανήκει οργανικά ή
 • θα αποστέλλεται ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής), ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστημα.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ:

Προϋπόθεση υπηρέτησης της οργανικής για ένα (1) έτος

«Η παρ. 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α΄ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94)».

Στο Π.Δ. άρθρο 8 του ΠΔ 50/96 (παρ. 1 και 2 ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 (παρ. 1 και 2 ) του Π.Δ. 100/97 ορίζεται σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ότι:

«1. (…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.»

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».

Προϋπόθεση δύο  ή περισσοτέρων ετών υπηρέτησης της οργανικής

α) Αμοιβαίες μεταθέσεις: Εκπαιδευτικός που μετατίθεται αμοιβαία απαιτείται να υπηρετήσει υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που μετατέθηκε, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης. Μετά την παρέλευση τριών ετών έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθε.

β) Μεταθέσεις από Διαπολιτισμικά σχολεία: Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε Διαπολιτισμικά σχολεία μετά την συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση, έχει δικαίωμα μετάθεσης σε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε  Διαπολιτισμικά σχολεία, στην περίπτωση που ζητούν να μετατεθούν σε σχολεία γενικής παιδείας εντός της ίδιας περιοχής που έχουν οργανική ή ζητούν αμοιβαία μετάθεση, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση  μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και όχι αίτηση βελτίωσης.

γ) Διορισμός σε δυσπρόσιτα. Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και οι οποίοι διανύουν το δεύτερο έτος της υποχρεωτικής υπηρεσίας τους (άρθρο 21 παρ. 2α, β του Ν. 3328/1-4-2005 ΦΕΚ 80Α΄).

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσέλθουν οι ίδιοι να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης:

 1. Να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους στη Δ/ νση Π.Ε. Βοιωτίας έτσι ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 2. Να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν προσέλθουν.
 3. Να τηλεφωνούν στο 2261023946 για αποφυγή καθυστέρησης των ίδιων.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αίτηση από περιοχή σε περιοχή  ΠΕ  2013-14

Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική 2013-14

Αίτηση για Αμοιβαία  μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2013-14

Αίτηση για βελτίωση ΠΕ 2013-14

Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2013-14

Αίτηση για ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ 2013-14

sximatari004Σύσκεψη των 8 Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Τανάγρας  πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 Απριλίου 2014 στο 2ο Δημοτικό Σχηματαρίου, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη που θα γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας από τα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς της και με συνεκτίμηση τόσο των εκφρασμένων επιθυμιών των γονέων όσο και των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας του φαίνεται να προκύπτει η παρακάτω εικόνα για το δυναμικό της Α τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

1

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 19 1

2

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ 8 1

3

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 19 1

4

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ 10 1

5

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1 18 1

6

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2 27 2

7

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3 22 1

8

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 28 2
ΣΥΝΟΛΟ 151 10

 

Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν  δεν προκύπτουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν εκφράσει επιθυμία για εγγραφή σε σχολική μονάδα έξω από τα όρια της σχολικής περιοχής που ανήκει η κατοικία τους.

Οι 6/θεσιεςκαι πάνω σχολικές μονάδες της Τανάγρας φαίνεται ότι θα υποδεχτούν περίπου 151 μαθητές στην Α τάξη με την νέα σχολική χρονιά και θα χρειαστούν 10 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν τον παραπάνω μαθητικό τους πληθυσμό.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣύσκεψη των 7 Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του Ορχομενού πραγματοποιήθηκε σήμερα 8 Απριλίου 2014 στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη που θα γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας από τα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς της και με συνεκτίμηση τόσο των εκφρασμένων επιθυμιών των γονέων όσο και των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας του φαίνεται να προκύπτει η παρακάτω εικόνα για το δυναμικό της Α τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1

33

2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2

27

2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ

12

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

11

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

4

0

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ

10

1

ΣΥΝΟΛΟ

105

8

Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν  δεν προκύπτουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν εκφράσει επιθυμία για εγγραφή σε σχολική μονάδα έξω από τα όρια της σχολικής περιοχής που ανήκει η κατοικία τους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ένας αριθμός μαθητών δεν έχει ενσωματωθεί στο νηπιαγωγείο για λόγους που έχουν να κάνουν με τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την μετακίνηση με σχολικό λεωφορείο των νηπίων προς το  νέο ενιαίο πολυδύναμο νηπιαγωγείο είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να ενταχθεί το σύνολο των νηπίων στο σχολικό θεσμό.

ΟΙ πολυθέσιες σχολικές μονάδες του Ορχομενού φαίνεται ότι θα υποδεχτούν περίπου 105 μαθητές στην Α τάξη με την νέα σχολική χρονιά και θα χρειαστούν 8 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν τον παραπάνω μαθητικό τους πληθυσμό.

 Η πρώτη φάση της λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ

Συνεδρίαση με τις ψυχολόγους, τις κοινωνικές λειτουργούς και τις συντονίστριες των ΣΔΕΥ έγινε σήμερα στα γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ Βοιωτίας μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την συμμετοχή της Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων με στόχους αφενός μεν μια πρώτη αποτίμηση αλλά και τη διαμορφωτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίστηκαν στην πρώτη φάση της λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ.

Συνεδρίαση με τις ψυχολόγους, τις κοινωνικές λειτουργούς και τις συντονίστριες  των ΣΔΕΥ έγινε σήμερα στα γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ Βοιωτίας  μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την συμμετοχή της Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων με στόχους αφενός μεν μια πρώτη αποτίμηση αλλά και τη διαμορφωτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίστηκαν  στην πρώτη φάση της λειτουργίας των  ΕΔΕΑΥ.Η κατά άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013 ιδρυθείσα ΕΔΕΑΥ αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης, συγκροτείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα και λειτουργεί στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ και του ΣΔΕΥ.

Oι ΕΔΕΑΥ αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν.4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 1ο «Αποσπάσεις – βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ 70» (4000 και 4001/7-4-2014)
ΘΕΜΑ 2ο «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70» (4002 και 4003/ 7-4-2014)
ΘΕΜΑ 3ο «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το συμφέρον της Υπηρεσίας» (4004 και 4005/7-4-2014)
ΘΕΜΑ 4ο «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (4006 και 4007/7-4-2014
ΘΕΜΑ 5ο «Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» (4008 και 400
ΘΕΜΑ 6ο «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών» (4010 και 4011/7-4-2014)9/ 7-4-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 7 Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 4387/21-6-2013) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Καλπύρη Ιωάννη, Δ/ντή του 6ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό μέλος.
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Μάρκου Άγγελο, Εκπ/κο του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 6. και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 3940/Φ.30/Α/4-4-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ο «Αποσπάσεις – βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ 70» (4000 και 4001/7-4-2014)

ΘΕΜΑ 2ο «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών  ΠΕ 70»  (4002 και 4003/ 7-4-2014)

ΘΕΜΑ 3ο «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το συμφέρον της Υπηρεσίας» (4004 και 4005/7-4-2014)

ΘΕΜΑ 4ο «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (4006 και 4007/7-4-2014

ΘΕΜΑ 5ο «Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» (4008 και 4009/ 7-4-2014)

 ΘΕΜΑ 6ο «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών»   (4010 και 4011/7-4-2014)

Σύσκεψη 20140403

Σύσκεψη των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων της Θήβας για τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη(σχ έτος 2014-2015)

Σύσκεψη των 9 Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων της Θήβας πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Απριλίου 2014 στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας στη Θήβα (παλιό 1ο Γραφείο Βοιωτίας), μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη που θα γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας από τα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς της και με συνεκτίμηση τόσο των εκφρασμένων επιθυμιών των γονέων όσο και των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας του φαίνεται να προκύπτει η παρακάτω εικόνα για το δυναμικό της Α τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 31 2
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 35 2
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 25 1
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 34 2
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 48 2
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 28 2
7ο & 8ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 57 3
9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 14 1
ΣΥΝΟΛΟ 272 14

 

Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν προκύπτουν περίπου 6 περιπτώσεις που οι γονείς έχουν εκφράσει επιθυμία για εγγραφή σε σχολική μονάδα έξω από τα όρια της σχολικής περιοχής που ανήκει η κατοικία τους. Οι Διευθυντές ανέλαβαν σε κλίμα συνεργασίας να επικοινωνήσουν με τους εν λόγω πολίτες και να διερευνήσουν το λόγο για τον οποίο εκφράζουν την παραπάνω επιθυμία και να τους εξηγήσουν τη σημασία που έχει η τήρηση των ορίων της κάθε σχολικής περιοχής  για τον ορθολογικό καταμερισμό των περιορισμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτουμε. Ως σοβαρό πρόβλημα εκτιμάται ότι οι μαθητές που εγγράφονται στην Α τάξη του 9ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έχουν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο.  Η ίδρυση νηπιαγωγείου που θα συστεγάζεται με το 9ο  Δημοτικό Σχολείο Θήβας θα ήταν μια πιθανή λύση στην ενσωμάτωση του τμήματος αυτού του μαθητικού πληθυσμού στο νηπιαγωγείο.

ΟΙ σχολικές μονάδες της πόλης της Θήβας φαίνεται ότι θα υποδεχτούν περίπου 272 μαθητές στην Α τάξη με την νέα σχολική χρονιά και θα χρειαστούν 14 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν τον παραπάνω μαθητικό τους πληθυσμό.

Συσκεψη 20140402

Σύσκεψη των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων της Λιβαδειάς για τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη (2014-2015)

Σύσκεψη των 10 Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων της Λιβαδειάς πραγματοποιήθηκε σήμερα 2 Απριλίου 2014 στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη που θα γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

 

 

Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας από τα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς της και με συνεκτίμηση τόσο των εκφρασμένων επιθυμιών των γονέων όσο και των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας του φαίνεται να προκύπτει η παρακάτω εικόνα για το δυναμικό της Α τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΤΑΞΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

21

1

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

18

1

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

14

1

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

41

2

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

27

2

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

43

2

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

43

2

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

30

2

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

17

1

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

11

1

ΣΥΝΟΛΟ

265

15

 

Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν προκύπτουν περίπου 10 περιπτώσεις που οι γονείς έχουν εκφράσει επιθυμία για εγγραφή σε σχολική μονάδα έξω από τα όρια της σχολικής περιοχής που ανήκει η κατοικία τους. Οι Διευθυντές ανέλαβαν σε κλίμα συνεργασίας να επικοινωνήσουν με τους εν λόγω πολίτες και να διερευνήσουν το λόγο για τον οποίο εκφράζουν την παραπάνω επιθυμία και να τους εξηγήσουν τη σημασία που έχει η τήρηση των ορίων της κάθε σχολικής περιοχής  για τον ορθολογικό καταμερισμό των περιορισμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτουμε.

ΟΙ σχολικές μονάδες της πόλης της Λιβαδειάς φαίνεται ότι θα υποδεχτούν περίπου 265 μαθητές στην Α τάξη με την νέα σχολική χρονιά και θα χρειαστούν 15 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν τον παραπάνω μαθητικό τους πληθυσμό.

ΠΥΣΠΕ 37 20140318

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 16.01» (3080 και 3081/ 18-3-2014)
ΘΕΜΑ 2 «Επαναχαρακτηρισμός Δασκάλων ως λειτουργικά υπεράριθμων σε προσδιορισμένες υπεραριθμίες» (3082 και 3083/18-3-2014)
ΘΕΜΑ 3 «Τοποθέτηση Δασκάλων χαρακτηρισμένων λειτουργικά υπεράριθμων» (3084 και 3085/18-3-2014
ΘΕΜΑ 4 «Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» (3086 και 3087/ 18-3-2014)
ΘΕΜΑ 5 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών μετά από Διάθεσή τους από τη Δ/νσης Β/θμιας Βοιωτίας» (3088 και 3089 /18-3-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 18 Μαρτίου 2014 ημέρα τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 4387/21-6-2013) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Καλπύρη Ιωάννη, Δ/ντή του 6ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό μέλος.
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Μάρκου Άγγελο, Εκπ/κο του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Ασημάκη Ευθύμιο, Εκπ/κο του 4ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

 

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 3011/Φ.30/Α/17-3-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών  ΠΕ 16.01»  (3080 και 3081/ 18-3-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Επαναχαρακτηρισμός Δασκάλων ως λειτουργικά υπεράριθμων σε προσδιορισμένες υπεραριθμίες» (3082 και 3083/18-3-2014)

ΘΕΜΑ 3 «Τοποθέτηση Δασκάλων χαρακτηρισμένων λειτουργικά υπεράριθμων» (3084 και 3085/18-3-2014

ΘΕΜΑ 4 «Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» (3086 και 3087/ 18-3-2014)

ΘΕΜΑ 5 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών μετά από Διάθεσή τους από τη Δ/νσης Β/θμιας Βοιωτίας»       (3088 και 3089 /18-3-2014)

 

ΠΥΣΠΕ_36_20140313

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60» (27136 και 27137/ 13-3-2014)
ΘΕΜΑ 2 «Προσδιορισμός λειτουργικής υπεραριθμίας, χαρακτηρισμός Δασκάλων ως λειτουργικά υπεράριθμων» (27138 και 27139/13-3-2014)
ΘΕΜΑ 3 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών» (27140 και 27141/13-3-2014)
ΘΕΜΑ 4 «Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς για κατ’ οίκον διδασκαλία» (27142και 27143/13-3-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 13 Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 4387/21-6-2013) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Καλπύρη Ιωάννη, Δ/ντή του 6ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό μέλος.
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Μάρκου Άγγελο, Εκπ/κο του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως Τακτικό αιρετό μέλος.

 

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 2711/Φ.30/Α/11-3-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών  ΠΕ 60» (27136 και 27137/ 13-3-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Προσδιορισμός λειτουργικής υπεραριθμίας, χαρακτηρισμός Δασκάλων ως λειτουργικά υπεράριθμων» (27138 και 27139/13-3-2014)

ΘΕΜΑ 3 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών»  (27140 και 27141/13-3-2014)

ΘΕΜΑ 4 «Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς για κατ’ οίκον διδασκαλία»  (27142και 27143/13-3-2014)

ΠΥΥΣΠΕ 20140305_001

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών – Υπεύθυνων Ολοημέρων Τμημάτων 6/θέσιων έως 9/θέσιων Δημοτικών Σχολείων» (2402 και 2403/5-3-2014)
ΘΕΜΑ 2 «Τοποθέτηση Υπεύθυνων Ολοήμερων Τμημάτων 10/θέσιων έως 12/θέσιων Δημοτικών Σχολείων (2404 και 2405/5-3-2014)
ΘΕΜΑ 3 «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60 (μετά από λήξη άδειας)» (2406 και 2407/ 5-3-2014)
ΘΕΜΑ 4 «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (2408 και 2409 /5-3-2014)
ΘΕΜΑ 5 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το συμφέρον της Υπηρεσίας» (2410 και 2411/5-3-2014
ΘΕΜΑ 6 «Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου» (2412 και 2413/5-3-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 5 Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 4387/21-6-2013) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Καλπύρη Ιωάννη, Δ/ντή του 6ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό μέλος.
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Ασημάκη Ευθύμιο, Εκπ/κο του 4ου Δ.Σ. Λιβαειάς ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών – Υπεύθυνων Ολοημέρων Τμημάτων 6/θέσιων έως 9/θέσιων Δημοτικών Σχολείων» (2402 και 2403/5-3-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Τοποθέτηση Υπεύθυνων Ολοήμερων Τμημάτων 10/θέσιων έως 12/θέσιων Δημοτικών ΠΥΣΠΕ_20140305_002Σχολείων (2404 και 2405/5-3-2014)

ΘΕΜΑ 3 «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών  ΠΕ 60 (μετά από λήξη άδειας)» (2406 και 2407/ 5-3-2014)

ΘΕΜΑ 4 «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (2408 και 2409 /5-3-2014)

ΘΕΜΑ 5 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το συμφέρον της Υπηρεσίας» (2410 και 2411/5-3-2014

ΘΕΜΑ 6 «Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου» (2412 και 2413/5-3-2014)

 

Παλιότερα Άρθρα »