Δουλεύοντας σε ομάδες οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν στην ολομέλεια τις δέσμες μέτρων και ενεργειών που επιβάλλονται πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά από ένα σεισμό. Τα αποτελέσματα τα συγκρίναμε με αυτά που προτείνει ο ΟΑΣΠ συμπληρώνοντας και διορθώνοντας τα δικά μας. Στο ΣΔΕ παρόμοιες εκδηλώσεις τις κάνουμε κάθε χρόνο αφού ο τόπος μας το επιβάλει. Φέτος το επισπεύσαμε αφού ο πρωινός σεισμός στην περιοχή μας το υπενθύμισε.