ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω ΠΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων εγγραφών της περ. α της παρ. 4 μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη 4Α του άρθρου 6 του ΠΔ79/2017 (Α 109).

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο- προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν.

 4704/2020 (Α 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου  του  έτους  εγγραφής  συμπληρώνουν  την  ηλικία  των  τεσσάρων  (4)  ετών.  Συγκεκριμένα,

 εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία

«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ

 53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή  εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. ( παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 ( Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του

 άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του  έτερου γονέα/κηδεμόνα  με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ

 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767).

 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης- δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

 Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

 Λήψη αρχείου

 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ «ECO TWEET».

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που μόλις ολοκληρώθηκε και στα πλαίσια της μεγιστοποίησης του αντίκτυπου της στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ σχολείων Erasmus+ KA229,  και τίτλο «Eco Tweet” το οποίο συντονίζει το Νηπιαγωγείο μας οργανώθηκε διαγωνισμός ο οποίος απευθυνόταν σε μαθητές (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Σ.Δ.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) του Νομού Ευβοίας  με τίτλο «Μαθητικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου “Eco Tweet”», δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους για το περιβάλλον.

Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Μάιο  του 2020. Η συγκέντρωση των κουτιών αλουμινίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο των σχολείων που συμμετείχαν  στη δράση. Στο διαγωνισμό δήλωσαν συμμετοχή είκοσι (20) σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας από τα οποία πέντε (5) ήταν δημοτικά σχολεία και δεκαπέντε (15) νηπιαγωγεία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έλαβαν  μέρος συγκέντρωσαν αλουμινένια κουτιά από τον Οκτώβριο του 2019 έως και το Μάιο του 2020 και είχαν την ευκαιρία  να συζητήσουν για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της ανακύκλωσης, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, η αναστολή των σχολείων εξ’ αιτίας της πανδημίας δεν επέτρεψε σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία να συγκεντρώσουν κουτάκια. Έτσι, μόνο δεκαεπτά (17) φορείς κατάφεραν να συγκέντρωσαν συσκευασίες.

 

Πριν από λίγες ημέρες ο  κ. Κούκης,  ο οποίος έχει εταιρεία εμπορίου  ποτών και  τροφίμων στην περιοχή μας , ανέλαβε να συγκεντρώσει και να μεταφέρει αφιλοκερδώς όλα τα δέματα  στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ). Στο ΚΑΝΑΛ έγινε ο έλεγχος των συσκευασιών προς ανακύκλωση. Κάθε φορέας έλαβε αποδεικτικό έγγραφο από το κέντρο, στο οποίο αναγραφόταν το βάρος και η ποσότητα των αλουμινένιων κουτιών του κάθε δέματος. Το κέντρο προσέφερε οικονομικό αντίτιμο για τις αλουμινένιες συσκευασίες, κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της σχολικής επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης του δήμου με συν δικαιούχο το εκάστοτε σχολείο. Τα έσοδα από την ανακύκλωση θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών κάθε σχολείου, όπως αυτό θα έχει οριστεί από την παιδαγωγική ομάδα του κάθε φορέα σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ΚΑΝΑΛ αποτελεί μέρος της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ). Μετά τον έλεγχο των συσκευασιών και σύμφωνα με τα παραστατικά που εκδόθηκαν από το κέντρο απονέμονται τρία (3) Βραβεία και δεκατρείς (13) Τιμητικοί Έπαινοι, ως ακολούθως:

ΒΡΑΒΕΙΑ (σύμφωνα με το βάρος των αλουμινένιων κουτιών που συγκεντρώθηκαν) στα σχολεία:

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΟΣ
1 2Ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου 53
2 Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Μονοδρίου 33
3 7ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 32
ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ (κατά αξιολογική σειρά) σε μαθητές/τριες των σχολείων:
4 Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Αγίων Αποστόλων 31
5 Δημοτικό Οξυλίθου 28
6 Δημοτικό Ν. Στύρων 25
6 Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου 25
7 Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου 24
8 Νηπιαγωγείο Φύλλων 15
9 Νηπιαγωγείο Μαντουδίου 10
10 Νηπιαγωγείο Πηλίου 8
11 Νηπιαγωγείο Οξυλίθου 7
12 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Αρτάκης 6
13 Νηπιαγωγείο Ν. Στύρων 6
14 1ο Νηπιαγωγείο Λ. Αιδηψού 4
15 14ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 3
16 4ο Νηπιαγωγείο Βασιλικού 2

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το συνολικό βάρος των αλουμινένιων κουτιών που ανακυκλώθηκαν ήταν 312 κιλά.Θα θέλαμε να ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους όλα τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, που στήριξαν έμπρακτα και ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή!Επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε  ευχαριστίες στον κύριο Γιάννη Κούκη και τους εργαζόμενους στην εταιρία του, γιατί χωρίς την καίρια συμβολή τους, δεν θα είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝΛήψη αρχείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα εγγράφονται οι μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2015, (νήπια) και 2016 (προνήπια)

Ακολουθούν οδηγίες χρήσης  για τους γονείς, οι οποίες εξηγούν βήμα- βήμα τη διαδικασία:

(περισσότερα…)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!

                                                                

 

 

 Ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο «Μένουμε
σπίτι….Συνδε-Δεμένοι» του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα
Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το έντυπο περιλαμβάνει χρήσιμες επισημάνσεις για την ψυχολογική
υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια
παραμονής στο σπίτι λόγω των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό –
Covid-19.

 Λήψη αρχείου