Ωράριο λειτουργίας

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καταρτίζεται σύμφωνα α) με το κεφ. Β΄ του άρθρου 11 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) με την παρ. 3 του άρθρου 371 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας για τη σχολική χρονιά 2023-2024 περιλαμβάνει:

α) το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες (προνήπια/νήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00,

β) το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00

ενώ στο πλαίσιο του Προαιρετικού και Νέου, Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος λειτουργεί τμήμα Πρόωρης Υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30.