ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Μαΐ 201428

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ) πέρα από τις εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων,  υπόκεινται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε πρακτικές δοκιμασίες.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης Λυκείου.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό

Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες στα αθλήματα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι επιδόσεις που θα επιτευχθούν. Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, λαμβάνονται επί πλέον μόρια, τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος που αριστεύει στα αθλήματα, είναι δυνατό να αυξήσει τα συνολικά του μόρια εισαγωγής κατά 4.000 μόρια. Βέβαια, αυτή η αύξηση των μορίων εισαγωγής, προσμετράται μόνο για τις σχολές των ΤΕΦΑΑ, ενώ η εισαγωγή στις υπόλοιπες σχολές, καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις γραπτές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα ανάλογα με τη δοκιμασία λαμβάνονται υπ’ όψη:

  • Στον δρόμο 400μ και στην κολύμβηση υπάρχει δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια.
  • Στο άλμα σε μήκος αλλά και στη σφαιροβολία, προσφέρεται η δυνατότητα για τρείς συνολικά προσπάθειες. Από τις τρείς προσπάθειες λαμβάνεται υπόψη μόνο η καλύτερη, από την οποία προσδιορίζεται και η τελική βαθμολογία στο αγώνισμα.

Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών που συγκεντρώνονται στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που έχουν  επιλεγεί για εξέταση.

Τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώνονται και προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, προκύπτουν από το γινόμενο του τελικού βαθμού με το 200.

Έτσι για παράδειγμα υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 20, 17, και 15 θα έχει:
Τελικό βαθμό: ( 20 + 17 +  15 ) : 3 = 52 : 3 =  17,33
Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 17,33 * 200 = 3.466

Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

∆ΡΟΜΟΣ 400µ.

ΑΛΜΑ ΣΕ  ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(βάρος σφαίρας 6κ.)

ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
(50 µ.ελεύθερο)

20

µέχρι 52″ 6.20µ.και άνω 14µ.και άνω µέχρι-29″

19

52″1-52″5 6.19µ.-6.05µ. 13.99µ.-13.60µ. 29″1-30″0

18

52″6-53″ 6.04µ.-5.90µ. 13.59µ.-13.20µ. 30″1-31″0

17

53″1-53″5 5.89µ.-5.75µ. 13.19µ.-12.80µ. 31″1-32″0

16

53″6-54″ 5.74µ.-5.60µ. 12.79µ.-12.40µ. 32″1-33″0

15

54″1-54″5 5.59µ.-5.45µ. 12.39µ.-12.00µ. 33″1-34″0

14

54″6-55″ 5.44µ.-5.30µ. 11.99µ.-11.60µ. 34″1-35″0

13

55″1-55″5 5.29µ.-5.15µ. 11.59µ.-11.20µ. 35″1-36″0

12

55″6-56″ 5.14µ.-5.00µ. 11.19µ.-10.80µ. 36″1-37″0

11

56″1-56″5 4.99µ.-4.85µ. 10.79µ.-10.40µ. 37″1-38″0

10

56″6-57″ 4.84µ.-4.70µ. 10.39µ.-10.00µ. 38″1-39″0

9

57″1-57″5 4.69µ.-4.55µ. 9.99µ.- 9.60µ. 39″1-40″0

8

57″6-58″ 4.54µ.-4.40µ. 9.59µ.- 9.20µ. 40″1-41″0

7

58″1-58″5 4.39µ.-4.25µ. 9.19µ.- 8.80µ. 41″1-42″0

6

58″6-59″ 4.24µ.-4.10µ. 8.79µ.- 8.40µ. 42″1-43″0

5

59″1-59″5 4.09µ.-3.95µ. 8.39µ.- 8.00µ. 43″1-44″0

4

59″6-60″ 3.94µ.-3.80µ. 7.99µ.- 7.60µ. 44″1-45″0

3

60″1-60″5 3.79µ.-3.65µ. 7.59µ.- 7.20µ. 45″1-46″0

2

60″6-61″ 3.64µ.-3.50µ. 7.19µ.- 6.80µ. 46″1-47″0

1

61″1-61″5 3.49µ.-3.35µ. 6.79µ.- 6.40µ. 47″1-48″0

0

61″6 και άνω 3.34µ.και κάτω 6.39µ.και κάτω 48″1 και άνω

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

∆ΡΟΜΟΣ 200µ.

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(βάρος σφαίρας 4κ.)

ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
(50 µ.ελεύθερο)

20

µέχρι 26″5 5.15µ.και άνω 11.00µ.και άνω έως 31″0

19

26″6-27″ 5.14µ.-5.00µ. 10.99µ.-10.60µ. 31″1-32″0

18

27″1-27″5 4.99µ.-4.85µ. 10.59µ.-10.20µ. 32″1-33″0

17

27″6-28″ 4.84µ.-4.70µ. 10.19µ.-9.80µ. 33″1-34″0

16

28″1-28″5 4.69µ.-4.55µ. 9.79µ.-9.40µ. 34″1-35″0

15

28″6-29″ 4.54µ.-4.40µ. 9.39µ.-9.00µ. 35″1-36″0

14

29″1-29″5 4.39µ.-4.25µ. 8.99µ.- 8.60µ. 36″1-37″0

13

29″6-30″ 4.24µ.-4.10µ. 8.59µ.- 8.20µ. 37″1-38″0

12

30″1-30″5 4.09µ.-3.95µ. 8.19µ.-7.80µ. 38″1-39″0

11

30″6-31″ 3.94µ.-3.80µ. 7.79µ.-7.40µ. 39″1-40″0

10

31″1-31″5 3.79µ.-3.65µ. 7.39µ.-7.00µ. 40″1-41″0

9

31″6-32″ 3.64µ.-3.50µ. 6.99µ.-6.60µ. 41″1-42″0

8

32″1-32″5 3.49µ.-3.35µ. 6.59µ.-6.20µ. 42″1-43″0

7

32″6-33″ 3.34µ.-3.20µ. 6.19µ.-5.80µ. 43″1-44″0

6

33″1-33″5 3.19µ.-3.05µ. 5.79µ.-5.40µ. 44″1-45″0

5

33″6-34″ 3.04µ.-2.90µ. 5.39µ.-5.00µ. 45″1-46″0

4

34″1-34″5 2.89µ.-2.75µ. 4.99µ.-4.60µ. 46″1-47″0

3

34″6-35″ 2.74µ.-2.60µ. 4.59µ.-4.20µ. 47″1-48″0

2

35″1-35″5 2.59µ.-2.45µ. 4.19µ.-3.80µ. 48″1-49″0

1

35″6-36″ 2.44µ.-2.30µ. 3.79µ.-3.40µ. 49″1-50″0

0

36″1 και άνω 2.29µ. και κάτω 3.39 µ. και κάτω 50″ και άνω
από κάτω από: Αθλητισμός, Ειδικά Μαθήματα-Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές, Φυσική Αγωγή| | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ    

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Πρόσφατα άρθρα

Αρχείο

Οκτώβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Translate

Τι είναι η γνώση?

Knowledge is power

Brain Gymnastics – Σκακιστική άσκηση

logo5

logo5


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων