Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης “Εκπαίδευση για το οικολογικό αποτύπωμα”

Η ανθρωπότητα καταναλώνει περισσότερους φυσικούς πόρους της Γης από ότι η φύση είναι ικανή να αναπαράγει. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω του παγκόσμιου Οικολογικού Αποτυπώματος, το οποίο είναι το άθροισμα των ατομικών αποτυπωμάτων όλων των ανθρώπων. Είναι ένας τρόπος να  καταδείξουμε  πόσους πόρους της φύσης χρησιμοποιούμε για να εκπληρώσουμε τις καθημερινές μας ανάγκες. Καθώς πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν το αποτύπωμά τους, θέλουμε να διαδώσουμε αυτή την κοινωνικά ουσιαστική γνώση μαζί με πρακτικές πληροφορίες. Εκπαίδευση για το Οικολογικό Αποτύπωμα. Μικρά βήματα – μεγάλες αλλαγές.

Η ομάδα-στόχος μας είναι μαθητές μεταξύ 10 και 18 ετών. Τους παρέχουμε γνώσεις σχετικά με το Οικολογικό Αποτύπωμα που προκύπτουν από τα ακόλουθα ερωτήματα: Τι περιλαμβάνεται σε ένα τέτοιο Αποτύπωμα αν λάβουμε υπόψιν την παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών, π.χ. στους τομείς της διατροφής, της μετακίνησης και της κατανάλωσης ενέργειας; Ποιες είναι οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές του; Τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα Αποτυπώματα – προκειμένου να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι στον πλανήτη μας.