Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων ιδρύθηκε το 2009 και είναι δομή του Υπουργείου Παιδείας. Βρίσκεται τόσο στην ορεινή περιοχή του Περτουλίου όσο και στα Τρίκαλα, μια μεσαίου μεγέθους πόλη στο κέντρο της Ελλάδας. Είναι στελεχωμένο με πέντε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την αειφορία. Η δράση μας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές (σε θέματα όπως το δάσος, το νερό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κλιματική αλλαγή, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική), σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς πάνω σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, εργαστηρίων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, καθώς και δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για τον μαθητή και τον δάσκαλο. Σκοπός του Κ.Π.Ε. είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών όλης της χώρας και, μέσω αυτών, των γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας για περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να κινητοποιούνται και να συμμετέχουν στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, τους δήμους και τα σχολεία της περιοχής μας, αλλά και όλης της χώρας.

Η Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) του Κ.Π.Ε. αποτελείται από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Παπαβασιλείου Χρήστος, Υπεύθυνος,  ΠΕ70 Δάσκαλος

Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας

Κόκκαλης Θωμάς, Μέλος Π.Ο, ΠΕ04.01 Φυσικός

Κουτσώνης Ευάγγελος, Μέλος Π.Ο, ΠΕ88.01 Γεωπόνος

Τζέλιου Ευτυχία, Μέλος Π.Ο, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

The Environmental Education Center (K.P.E.) Pertouliou-Trikkeon was founded in 2009 and it is a structure of the Ministry of Education. It is situated both in the mountain area of Pertouli and in Trikala, a medium size town in the center of Greece. It is staffed with five teachers of primary and secondary education It is a center of environmental education and education for sustainability. Our activity includes design and implementation of environmental programs for students (on subjects such as the forest, the water, renewable energy sources, climatic change, traditional architecture), seminars for teachers on various environmental issues, workshops and awareness campaigns as well as creation of supporting learning and teaching material. The aim of K.P.E. is to inform and sensitize students, teachers of our country and, through them, parents and the entire society on environmental issues so that more and more people are motivated and involved in the sustainable management of the environment towards the maintainance of the ecological balance. This is achieved in cooperation with scientific institutions, governmental and non-governmental bodies, the municipalities and schools of our area, as well as nationwide.

The Pedagogical Team of K.P.E.:
​1. Papavasileiou Christos, director of the K.P.E., teacher, M.Ed
2. Kotroni Maria-Tereza, deputy head of the K.P.E., english teacher, M.Ed
3. Koutsonis Evangelos, member of the pedagogical team of the K.P.E., agronomist, MSc
4. Kokkalis Thomas, member of the pedagogical team of the K.P.E., physicist-radioelectrologist, MSc
5. Tzeliou Eftychia, member of the pedagogical team of the K.P.E., teacher of P.E., M.Ed

 

Επικοινωνία

Κ.Π.Ε Περτουλίου-Τρικκαίων

Διεύθυνση:

 

Λόφος Προφήτη Ηλία, Τρίκαλα, 42100

Περτούλι Τρικάλων, 42032

Τηλ/Fax. 2431031818

 

E-mail: kpe.pertouli.trikala@gmail.com

Ιστότοπος: https://blogs.sch.gr/kpepertoul/