Χαμηλότερες τιμές περιαγωγής από 1ης Ιουλίου : 2011-06-30

Από την 1η Ιουλίου 2011, και έως τις 30 Ιουνίου 2012, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της ΕΕ θα είναι και πάλι υποχρεωμένες να μειώσουν τις τιμές λιανικής των κλήσεων περιαγωγής, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το 2007 και τροποποιήθηκαν το 2009. Οι καταναλωτές που επιλέγουν την ευρωχρέωση, η οποία αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ, δεν θα καταβάλλουν περισσότερα από 35 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εξερχόμενες κλήσεις και 11 λεπτά για τις εισερχόμενες, κατά την παραμονή τους σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς προβλεπόμενων μειώσεων των τιμών βάσει του ισχύοντος κανονισμού της ΕΕ για την περιαγωγή, η ισχύς του οποίου λήγει στο τέλος Ιουνίου 2012.

Στις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση στην οποία αναφέρει ότι, ενώ η μείωση των τιμών οδήγησε προσωρινά σε μείωση των τιμών περιαγωγής κατά τη διάρκεια της περιόδου που αποτέλεσε αντικείμενο ρύθμισης, οι ισχύοντες κανόνες δεν έλυσαν το βασικό πρόβλημα της έλλειψης ανταγωνισμού στις υπηρεσίες περιαγωγής και οι τιμές παρέμειναν αμετακίνητες κοντά στα ανώτατα όρια λιανικής.

Είναι επομένως απαραίτητη μια νέα ρυθμιστική παρέμβαση με σκοπό την επίτευξη, με μια προσέγγιση μακράς διάρκειας, του στόχου που τέθηκε στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη σχετικά με τον εκμηδενισμό της διαφοράς μεταξύ των τιμολογίων περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων τηλεπικοινωνιών έως το 2015. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αν ο ανταγωνισμός στις αγορές κινητής τηλεφωνίας παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης επιλογής υπηρεσιών περιαγωγής σε τιμή αντίστοιχη ή παραπλήσια της τιμής στην εθνική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλει πολύ σύντομα πρόταση για μακροπρόθεσμη επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων στις αγορές υπηρεσιών περιαγωγής κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας, SMS και δεδομένων.

Φθηνότερες υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας

Οι μέγιστες τιμές λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για κλήσεις περιαγωγής θα μειωθούν κατά την περίοδο από 1η Ιουλίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2012. Οι τιμές αυτές θα μειωθούν από τα 39 λεπτά που είναι σήμερα σε 35 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εξερχόμενες κλήσεις και από 15 λεπτά σε 11 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εισερχόμενες κλήσεις. Για τις εκτός ευρωζώνης χώρες, το ποσό θα υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουνίου 2011.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τις τηλεπικοινωνίες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες για την περιαγωγή δεδομένων και τη μείωση των τιμών των κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερωτήσεις σχετικά με τα νέα όρια, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εθνική ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της οποίας είναι συνδρομητές.

Περιαγωγή δεδομένων

Από την 1η Ιουλίου 2011, η μέγιστη χονδρική τιμή για την περιαγωγή δεδομένων (η τιμή που χρεώνουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μεταξύ τους) θα μειωθεί στα 50 λεπτά ανά MegaByte (από 80 λεπτά ανά MB). Ο ισχύων κανονισμός δεν προβλέπει μέγιστη λιανική τιμή για υπηρεσίες δεδομένων.

Οι καταναλωτές και όσοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται από απρόβλεπτους «φουσκωμένους λογαριασμούς» για τη λήψη δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι μηνιαίοι λογαριασμοί για τηλεφόρτωση δεδομένων περιορίζονται σε 50 ευρώ, εκτός αν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό.


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων