Aσφάλεια: πρόγραμμα για την περαιτέρω ανάπτυξη

Η παροχή ασφάλειας αποτελεί κεντρικό θέμα σε κάθε κοινωνία. Πρόσφατες φυσικές καταστροφές και τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας για καταστάσεις κρίσης. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει πρόγραμμα δράσης που θα δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα της ασφάλειας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενδυνάμωση αυτής της βιομηχανίας – έναν από τους τομείς με το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης στην ΕΕ – για να παραμείνει στην Ευρώπη και να συνεχίσει να παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα ασφάλειας.

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς για τη βιομηχανία ασφάλειας, μέσω, μεταξύ άλλων:

της εναρμόνισης των προτύπων και των διαδικασιών πιστοποίησης για τις τεχνολογίες ασφάλειας

της καθιέρωσης ελέγχων για τον κοινωνικό αντίκτυπο νέων τεχνολογιών ασφάλειας στο στάδιο της έρευνας

των νεωτεριστικών συστημάτων χρηματοδότησης που προβλέπονται στο «Ορίζοντας 2020», όπως οι προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις, για τη δοκιμή και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων που προέρχονται από ερευνητικά σχέδια ασφάλειας της ΕΕ

της καλύτερης αξιοποίησης συνεργιών ανάμεσα στην έρευνα για την (μη στρατιωτική) ασφάλεια και την έρευνα για την άμυνα

Εσωτερική αγορά για την ώθηση της βιομηχανίας ασφάλειας της ΕΕ

Η αγορά ασφάλειας στην ΕΕ διαθέτει μια εκτιμώμενη αγοραία αξία 26 έως 36,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με 180.000 εργαζομένους. Γενικά, μπορεί να διαιρεθεί στους ακόλουθους τομείς: εναέρια ασφάλεια, θαλάσσια ασφάλεια, ασφάλεια των συνόρων, προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, πληροφορίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της επικοινωνίας, προστασία της υλικής ασφάλειας, διαχείριση κρίσεων και προστατευτικός ρουχισμός.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες συγκαταλέγονται ακόμη στην παγκόσμια πρωτοπορία στην πλειονότητα των τμημάτων της αγοράς ασφάλειας. Η ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών στην εσωτερική αγορά είναι ουσιώδης για τη διατήρηση και τη διεύρυνση του τεχνολογικού τους πλεονεκτήματος, όπως η ενίσχυση της θέσης της βιομηχανίας ασφάλειας της ΕΕ σε αναδυόμενες διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη των ΜΜΕ, στις προσπάθειές τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς αγορές σε τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα μέτρα για τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς για τη βιομηχανία ασφάλειας:

Προτεραιότητα αποτελεί η υπέρβαση του κατακερματισμού στην αγορά ασφάλειας της ΕΕ, με την εναρμόνιση των προτύπων και των διαδικασιών πιστοποίησης για τις τεχνολογίες ασφάλειας. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης θα πρέπει να καταρτίσουν συγκεκριμένους και αναλυτικούς χάρτες πορείας για την τυποποίηση των τεχνολογιών της επόμενης γενιάς. Στο πλαίσιο αυτό, για την επίτευξη αμοιβαίας αναγνώρισης των συστημάτων πιστοποίησης, η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει δύο νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου συστήματος πιστοποίησης σε όλη την ΕΕ για εξοπλισμό ελέγχου (ανίχνευσης) αεροδρομίων και ένα εναρμονισμένο σύστημα πιστοποίησης για όλη την ΕΕ για τα συστήματα συναγερμού.
Πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλύτερη αξιοποίηση συνεργιών ανάμεσα στην έρευνα για την (μη στρατιωτική) ασφάλεια και την έρευνα για την άμυνα. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, σκοπεύει να αναθέσει στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης την τυποποίηση για «υβριδικά πρότυπα».
Για να κλείσει η ψαλίδα ανάμεσα στην έρευνα και την αγορά, ιδίως όσον αφορά τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή θα αξιοποιήσει νεωτεριστικά συστήματα χρηματοδότησης που προβλέπονται στο «Ορίζοντας 2020», όπως οι προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις, για τη δοκιμή και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων που προέρχονται από ερευνητικά σχέδια ασφάλειας της ΕΕ. Αυτή η προσέγγιση θα συνενώσει τη βιομηχανία, τις δημόσιες αρχές και τους τελικούς χρήστες ήδη από το ξεκίνημα των ερευνητικών σχεδίων. Η ασφάλεια των συνόρων και η εναέρια ασφάλεια αποτελούν τους πλέον υποσχόμενους τομείς.
Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η Επιτροπή θα καθιερώσει ελέγχους για τον κοινωνικό αντίκτυπο νέων τεχνολογιών ασφάλειας στο στάδιο της έρευνας. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αναθέσει στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν πρότυπο για την ενσωμάτωση θεμάτων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, από το σχεδιασμό έως και την παραγωγική διαδικασία.
Θα διενεργηθεί βασική έρευνα που θα αναλύει τις νομικές και οικονομικές επιπτώσεις του περιορισμού αστικής ευθύνης.

Ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να παρακολουθεί την υλοποίηση των προτεινόμενων πολιτικών μέτρων και να φέρνει σε επαφή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της ασφάλειας.

Ιστορικό

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η παγκόσμια αγορά ασφάλειας αυξήθηκε σχεδόν στο δεκαπλάσιο, από περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011, με ετήσιο κύκλο εργασιών στην ΕΕ περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά, το μερίδιο των ευρωπαϊκών εταιρειών στην παγκόσμια αγορά ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά τα επόμενα έτη αν δεν αναληφθούν ενέργειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στις ΗΠΑ, χάρη στα πλεονεκτήματα του εναρμονισμένου νομικού πλαισίου και της εύρωστης εσωτερικής αγοράς, οι εταιρείες ασφάλειας εξακολουθούν να κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά και να είναι τεχνολογικά πρωτοπόρες. Αντίθετα, η εσωτερική αγορά της ΕΕ παρουσιάζει σημαντικό κατακερματισμό και χωρίζεται από εθνικά ή ακόμη και περιφερειακά σύνορα. Η ασφάλεια, ως ένας από τους πλέον ευαίσθητους τομείς της πολιτικής, αποτελεί έναν από τους τομείς για τους οποίους τα κράτη μέλη διστάζουν να εκχωρήσουν τα εθνικά τους προνόμια.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/index_en.htm

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Γενικά και χαρακτηρίσθηκε , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση