Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα για το σχολικό έτος 2022 – 2023:

Σχέδιο δράσης