ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΣΚΟΥΡΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Φεβ 20159

Στα Σκούρτα σήμερα στις 09 Φεβρουαρίου 2015 και στο γραφείο του 6/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Σκούρτων, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου που συγκροτήθηκε σε σώμα με την αρ. 13/30-10-2014 πράξη του, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αρ. 28/Φ.12.3./03-02-2015 πρόσκληση του διευθυντή του σχολείου, σχετικά με:

  1. Πραγματοποίηση εκπαιδευτής επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών βρέθηκαν παρόντα εννιά (9) μέλη και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Μαστροθανάσης Κων/νος 1.      Κοντελέ Ευαγγελία
2.      Χατζηγεωργακίδου Αναστασία
3.      Τζουανάκης Γεώργιος
4.      Μυλωνά Ελένη
5.      Δημητρακόπουλος Γρηγόριος
6.      Σκρίμπας Ιωάννης
7.      Μόκκας Κωνσταντίνος
8.      Παπαδοπούλου Αικατερίνη
9.      Κουτσογεώργος Αστέριος

 

ο Προεδρεύων Μαστροθανάσης Κων/νος, Δ/ντης του Δ.Σ. Σκούρτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τήρησε η Χατζηγεωγρακίδου Αναστασία.

 

Θέμα 1ο: Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου έχοντας υπ΄ όψην του τις υπ΄ αριθμ:

  1. Παρ. 3, άρθρο 13 του Π.Δ. 201/1998
  2. Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ.Α
  3. Φ12/223/54381/Γ1/05-06-2003
  4. Φ9/48/12042/Γ1/03-02-2009 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
  5. Φ9/76/18820/Γ1/18-02-2009 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

σχετικές διατάξεις και αφού ενημερώνει σχετικά το σύλλογο διδασκόντων, τον καλεί στον προγραμματισμό των ενεργειών της σχολικής μονάδας για τη διεξαγωγή διδακτικής επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ύστερα από εισήγηση του γυμναστή του σχολείου, κου Κουτσογεώργου Αστέριου, προς το σύλλογο διδασκόντων, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος Kids Athletic.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Σκούρτων

αποφασίζει ομόφωνα

 την πραγματοποίηση της διδακτικής επίσκεψης αφού διαπιστώθηκε ότι υπηρετούνται διδακτικοί και παιδαγωγικοί σκοποί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της.

Η διδακτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο και αφορά όλους της τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία και την ευθύνη του διδακτικού προσωπικού και συμφωνείται να τηρηθεί πιστά το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης. Ως ώρα αναχώρησης ορίστηκε η 8:15 π.μ. και ως ώρα επιστροφής ορίζεται η 14:00 μ.μ. Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι: Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων – Παναθηναϊκό Στάδιο – Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων και θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο (πρακτορείο Στέρπη). Ως αρχηγοί της εκδρομής ορίζονται, ο Διευθυντής του Δημοτικού σχολείου, Μαστροθανάσης Κώστας και ο γυμναστής Κουτσογεώργος Αστέριος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/Φ.12.3./09-02-2015.

Αφήστε μια απάντησηTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων