Κανονισμός του Σχολείου

 

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Αγαπητοί γονείς και μαθητές ,

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής  κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου μας, που ενέκριναν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, θα βοηθήσει ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως δάσκαλοι να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς προβλήματα και εντάσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιερώνατε λίγο από το χρόνο σας ώστε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΣΚΟΥΡΤΩΝ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Βασικός σκοπός και στόχοι του Κανονισμού
Βασικός σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι να υποστηρίξει την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
Στόχοι του είναι:
 να υποστηρίξει τη μαθησιακή, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών,
 να εξασφαλίσει ένα δημοκρατικό, ασφαλές και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας,
 να υποστηρίξει το εκπαιδευτικό έργο.
Φιλοσοφία του σχολείου
Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δομή και η λειτουργία της ομάδας στην τάξη και στο σχολείο διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανάγκη να ενταχθεί ο/η μαθητής/τρια. Μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις και νόρμες διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη του/της μαθητή/τριας να βρίσκεται σε αρμονία με την ομάδα και να έχει την αποδοχή και την αναγνώρισή της. Είναι λοιπόν σημαντικότατο να διαμορφωθεί περιβάλλον θετικό. Στο πλαίσιο του σχολείου οι ρόλοι μέσα στην ομάδα πρέπει να κατανέμονται με βάση τις επιδόσεις, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι μαθητές/τριες. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται και αυτά να προβάλλονται από το σχολείο. Έλλειμμα των μαθητών/τριών που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης. Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας. Επίσης, αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στον/στην μαθητή/τρια και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Ευνοϊκό, περιβάλλον σχολικής ζωής μέσα στο οποίο ο/η μαθητής/τρια ζει, δραστηριοποιείται και προσπαθεί να καταξιωθεί, θα λειτουργήσει πολύ θετικά. Επιμέρους ενδεικτικά στοιχεία του κανονισμού λειτουργίας τα οποία εντάσσονται στη φιλοσοφία που περιγράφεται παραπάνω αναφέρονται παρακάτω:
(α) Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόμη καλύτερο να είναι οι
συνθήκες τέτοιες, ώστε ο/η μαθητής/τρια να χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη συμμετοχή του/της ευγενή φιλοδοξία.
(β) Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών/τριών.
(γ) Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών/τριών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποίηση, αποστολή του σχολείου.
(δ) Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών/τριών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
I. Διδακτικό Ωράριο
Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο, διαμορφώνεται ως εξής:
 υποδοχή των μαθητών στο σχολείο: 08:00 – 08:15
 έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15
 λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών: 13:15, για όλες τις τάξεις (εξάωρο)
 έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος: 3:40, για όλες τις τάξεις
 λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος: 16:00

Για λόγους ασφαλείας των μαθητών/τριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η πόρτα θα κλείνει στις 8:25΄. Σας επισημαίνουμε την ανάγκη τήρησης της ώρας προσέλευσης. Επικουρικά, γνωστοποιούμε τους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσης του σχολείου: 2263031253, για επικοινωνία με τους/τις εκπαιδευτικούς πρωινού και ολοήμερου προγράμματος.

Προσευχή
Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών/τριών και του διδακτικού προσωπικού, με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς οφείλουν να γνωστοποιούν στους γονείς και τους/τις μαθητές/τριες το πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας του κλασικού και του ολοήμερου προγράμματος, όπως αυτά ορίστηκαν με σχετικές αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και να υπενθυμίζουν τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του σχολείου μας: Η άφιξη των μαθητών/τριών το πρωί γίνεται από τις 8:00 ως τις 8:15, από την είσοδο του σχολείου. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια της Διευθύντριας.

Η Διευθύντρια είναι υποχρεωμένη, για την ασφάλεια των παιδιών, να διατηρεί τις θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας. Μέτρα κατά της πανδημίας στη δια ζώσης διδασκαλία. Λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας και μετά από συστάσεις του ΕΟΔΥ, όλοι όσοι εισέρχονται στο χώρο του σχολείου, φορούν μάσκα υφασμάτινη ή μιας χρήσης. Προτείνεται, οι μαθητές να έχουν μαζί τους δύο (2) μάσκες και καθαρά σακουλάκια αποθήκευσης τους. Επίσης, ατομικό μπουκαλάκι με νερό ή παγουρίνο με αναγραφόμενα τα αρχικά του ονόματος. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στον εσωτερικό χώρο του σχολείου, στα διαλείμματα, εκτός από την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, κάθε μαθητής/τρια που θελήσει να κάνει διάλειμμα μάσκας, μπορεί να εξέλθει της σχ. αίθουσας και να παραμείνει για λίγο σε εξωτερικό χώρο μετά από άδεια της δασκάλας του. Αρτοσκευάσματα, γλυκίσματα κλπ, διανέμονται στους μαθητές μόνο τυλιγμένα και σφραγισμένα. Τη φετινή χρονιά, οι μαθητές θα πρέπει να επιδεικνύουν αρνητική βεβαίωση self test , ενώ οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, βεβαίωση rapid test, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Αποχώρηση από το σχολείο
Οι μαθητές/τριες δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί για αυτό ο εκπαιδευτικός της τάξης ή η διευθύντρια. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Οι μαθητές/τριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει. Οι μαθητές/τριες αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων ασυνόδευτοι, μόνο και εφόσον ο γονέας και κηδεμόνας έχει υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία και έχει προσκομίσει στη διευθύντρια του σχολείου.

Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
Όλοι οι μαθητές αναχωρούν από την έξοδο του σχολείου στις κάτωθι ώρες:
Στο τέλος του εξάωρου, στις 13:15 για όλες τις τάξεις. Με την ολοκλήρωση της 1ης (14:00) ή της 2ης (15:00) ή της 3ης ώρας (16:00) για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς/κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο. Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα οι γονείς θα ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση.

Λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες
Σε περίπτωση που η λειτουργία του Σχολείου τροποποιηθεί με αποφάσεις των αρμοδίων φορέων (ΥΠΑΙΘ, Δήμος Τανάγρας) λόγω έκτακτων αναγκών, φυσικών καταστροφών ή υγειονομικών συνθηκών, το Σχολείο προσαρμόζει ανάλογα το ωρολόγιο πρόγραμμά του και ενημερώνει έγκαιρα τη σχολική κοινότητα.

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
I. Φοίτηση
Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, αγωγής γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση τους και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές/τριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.). Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει, εγκαίρως -την ίδια ημέρατον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’ και Δ΄ Τάξεων. Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μαθητών/τριών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη. Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση του σχολείου για τον λόγο της απουσίας, ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη.

II. Σχολικοί χώροι
Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι οι ιδιαίτερος  χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. Ο καθαρισμός του διδακτηρίου θα πραγματοποιείται καθημερινά, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των καθαριστριών και τους όρους που καθόρισε το Υπουργείο Παιδείας.

III. Διάλειμμα
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον αερισμό και την καθαριότητα της τάξης του. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών/τριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους/τις δασκάλους/ες ο χώρος παραμονής των μαθητών/τριών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές/τριες παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, οι μαθητές παραμένουν στον κεντρικό διάδρομο του εσωτερικού κτιρίου. Λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, σε περίπτωση κακοκαιρίας, οι μαθητές παραμένουν στην τάξη τους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.

IV. Επισκέψεις – εκδηλώσεις
Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές/τριες απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο και ειδοποιούν τον/την εκπαιδευτικό ή τη διευθύντρια. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα, στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

V. Εξωσχολικά υλικά
Μπάλες και παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του ημερήσιου προγράμματος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το ανάλογο υλικό παρέχεται από το σχολείο. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές. Κάθε κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείται από τη Δ/νση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.

VΙ. Σχολική Εργασία
Βασικό καθήκον κάθε μαθητή/τριας είναι η μελέτη. Χωρίς συστηματική και επίπονη εργασία κανένας δεν προόδευσε ποτέ. Οι μαθητές/τριες πρέπει να μάθουν να μελετούν στο σπίτι τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Για τους μαθητές/τριες που κατ’ εξακολούθηση έρχονται αδιάβαστοι και δεν ενδιαφέρονται για τα μαθήματά τους κι εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που να αιτιολογούν την κατάσταση αυτή, ενημερώνονται οι κηδεμόνες τους. Σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου αναζητούνται λύσεις.

VII. Επίδοση και αξιολόγηση μαθητών/τριών
Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Το θετικό περιβάλλον στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό διότι διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση, τις αξίες που έχει ανάγκη ο μαθητής για την αποδοχή και την αναγνώρισή του από τη σχολική κοινότητα. Ο/Η εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών/τριών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων. Έτσι κάθε φορά πρέπει να επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες τους. Ο/Η εκπαιδευτικός που γνωρίζει την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών του, αντιμετωπίζει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους. Ο/Η εκπαιδευτικός με την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, φροντίζει να εξασφαλίσει την τάξη, την ησυχία, το ήρεμο κλίμα και την αρμονική συνεργασία όλων. Η αρμονική συνεργασία επιτυγχάνεται με τη δίκαιη συμπεριφορά του/της, τον παιδαγωγικό τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τους/τις μαθητές/τριες. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών συνδιαμορφώνεται από:
 Τη συμμετοχή στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης
 Την καθημερινή προφορική επίδοση στο μάθημα της ημέρας
 Την επίδοσή του/της στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες
 Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι
 Τη συμμετοχή και συμπεριφορά στην ομάδα που ανήκει
 Τη γενική συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές και τους δασκάλους
του.
Στο τέλος κάθε τριμήνου ο/η εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών/τριών του και παραδίδει τη βαθμολογία στη διευθύντρια. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κατά κύριο μέρος την περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης του παιδιού και ύστερα προχωρά στην αριθμητική αποτίμηση αυτής. Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο είναι απαραίτητη. Ο/Η εκπαιδευτικός ορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κάθε μήνα, κατά την οποία μπορεί κάθε γονέας να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του. Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να επισκεφτεί τον εκπαιδευτικό, αφού πρώτα τον ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του.

VΙΙΙ. Συμπεριφορά μαθητών/τριών
Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων οι μαθητές/τριες κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέξιμο, βιασύνη και συνωστισμό. Απαγορεύεται να παραμένουν στα διαλείμματα στο προαύλιο τάξεων που δεν ανήκουν. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή στους διαδρόμους, όταν ο καιρός είναι κατάλληλος ή να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων. Σε περίπτωση βροχής παραμένουν εντός του κτιρίου, χωρίς να τρέχουν. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή/τριας από το Σχολείο, χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης. Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και όχι βίαιη. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αποτελεί λόγο παιδαγωγικής αντιμετώπισης. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές/τριες δεν σηκώνονται όρθιοι/ες, δε συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το πρόγραμμά τους και να μην τα ξεχνούν συχνά. Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την ημέρα. Οι μαθητές/τριες διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου-αίθουσες, προαύλιο και τουαλέτες καθαρούς.

ΙΧ. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού
Σχολικός εκφοβισμός θεωρείται η επιθετική συμπεριφορά, από μαθητή-θύτη ή ομάδα μαθητών προς άλλον μαθητή-θύμα ή ομάδα μαθητών, που γίνεται εσκεμμένα/με πρόθεση, επαναλαμβάνεται, εκδηλώνεται χωρίς πρόκληση και συνοδεύεται από ανισορροπία δύναμης ή εξουσίας μεταξύ θύτη και θύματος. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί, μεταξύ άλλων, να είναι σωματικός (χτυπήματα), λεκτικός (βρισιές, κοροϊδία), ηλεκτρονικός (υποτιμητικά ή υβριστικά σχόλια και αναρτήσεις) ή έμμεσος (συκοφαντία, κοινωνικός αποκλεισμός). Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού το σχολείο οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια μέσω της δημιουργίας θετικού σχολικού κλίματος και του παιδαγωγικού ελέγχου. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού, γίνεται μια συζήτηση με τους μαθητές/τριες για τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις τους και τους ενημερώνουν για όλους τους θεμιτούς τρόπους επίλυσης τυχόν διαφορών, διαφωνιών, εντάσεων. Ως αποτέλεσμα διαλόγου, διαμορφώνουν όλοι μαζί το «Συμβόλαιο Σχολικής Τάξης», το οποίο μεταξύ άλλων οδηγεί τους μαθητές/τριες:
– να μη μαλώνουν ή να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
– να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους και να προστατεύουν όσους δέχονται πειράγματα ή άλλου είδους βία.
– να μην προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς.
– να μη διαδίδουν φήμες ή να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δραστηριότητες, παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να ειρωνεύονται και να ασκούν κακόβουλη κριτική.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί ανά τάξη ή/και σε συνεργασία με άλλες τάξεις, οργανώνουν και πραγματοποιούν δράσεις, που θα βοηθούν τους μαθητές στην επικοινωνία και στη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. Μέσα από το διαδίκτυο και από αξιόπιστες πηγές αρμοδίων φορέων, συλλέγουν χρήσιμο υλικό (παρουσιάσεις, βίντεο, εκπαιδευτικές ασκήσεις), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση και θετική ενεργοποίηση των μαθητών/τριών. Κανένας και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να κατηγορεί ή να προσβάλλει κανέναν μέσα στο χώρο του Σχολείου.

Χ. Παιδαγωγικός Έλεγχος
Ως παιδαγωγικός έλεγχος ορίζεται η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να παρεμβαίνουν παιδαγωγικά στις περιπτώσεις που η συμπεριφορά των μαθητών ξεφεύγει από τα πρότυπα του Σχολείου και τους γενικά αποδεκτούς κοινωνικούς κανόνες. Μόνο οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να ασκούν παιδαγωγικό έλεγχο στους μαθητές/τριες. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έργου, εντός και εκτός τάξης, οι μαθητές/τριες πρέπει να συνειδητοποιούν ότι κάθε μη αποδεκτή πράξη τους έχει επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους και κυρίως, να μην επαναλαμβάνουν λανθασμένες ή κάποιες φορές, ακόμα και επικίνδυνες συμπεριφορές.

Στάδια Αντιμετώπισης Μη Αποδεκτών Συμπεριφορών
Σε ανάλογες περιπτώσεις, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προβεί σε:
1. Παρατήρηση προς τον/τη μαθητή/τρια. Στόχος είναι να του/της δοθεί χρόνος να σκεφτεί καλά αυτό που έκανε.
2. Διάλογος με τον/τη μαθητή/τρια. Σε ήρεμο τόνο και σε προσωπικό επίπεδο, ο/η εκπαιδευτικός προσπαθεί να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια αυτής της συμπεριφοράς και να βρει τρόπους προσέγγισης του/της μαθητή/τριας.
3. Επίπληξη του/της μαθητή/τριας. Σε έντονο ύφος, ως παροχή μιας τελευταίας ευκαιρίας να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να επαναλαμβάνει μια μη αποδεκτή συμπεριφορά.
4. Παραπομπή στη Διευθύντρια και ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας.

ΧΙ. Μεταφορά μαθητών
Σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων που απαιτείται η μεταφορά των μαθητών/τριών με λεωφορείο, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας, να μη διαπληκτίζονται και να μη μετακινούνται. Ο σεβασμός προς τον/τη συνοδό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Παρακαλούμε όλους τους φορείς για τη συνεργασία και την τήρηση των παραπάνω κανόνων, ώστε το σχολείο να λειτουργεί χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι μαθητές μας να αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της σχολικής κοινότητας.

Τα δικαιώματα των μαθητών/τριών
Κάθε μαθητής/τρια δικαιούται:
 Να απολαμβάνει τον σεβασμό των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών του τόσο κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά τον χρόνο εκτός τάξης (διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκδρομές κλπ.).
 Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να εκφράζει απορίες και γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος.
 Να προτείνει τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει μόνος ή με συμμαθητές του να παρουσιάσει ένα μάθημα.
 Να αναλαμβάνει εργασίες για αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να ζητά τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του για τη μέθοδο, τον σχεδιασμό, τις βιβλιογραφικές πηγές κλπ.
 Να παίρνει μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου (εκδρομές, θεατρικές επισκέψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς επιστημονικών και κοινωνικών φορέων κλπ.)
 Να παρακολουθεί την ενισχυτική διδασκαλία του σχολείου, αν οι εκπαιδευτικοί του κρίνουν ότι είναι απαραίτητη ή χρήσιμη. Ακόμα δικαιούται να ζητήσει τη βοήθεια του εκπαιδευτικού του σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύσει συσσωρευμένες απορίες για το μάθημα και να ζητήσει απαντήσεις, διευκρινήσεις κλπ., που θα τον διευκολύνουν να παρακολουθήσει καλύτερα την εξέλιξη του συγκεκριμένου μαθήματος.
 Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του (test, ωριαίο διαγώνισμα κλπ.) και να ζητά καλόπιστα διευκρινίσεις για τον βαθμό του.
 Να ζητά περισσότερες ασκήσεις για τον εαυτό του, όταν θέλει να εμπεδώσει κάποια ενότητα καλύτερα.
 Μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον να εκφράζει την άποψή του.
 Να συμμετέχει δημιουργικά στην ομάδα του.
 Να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων.
 Να χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα του σχολείου.
 Να επαινείται και να αμείβεται ηθικά για κάθε προσπάθεια που καταβάλλει προς όφελος δικό του ή των συμμαθητών του.
 Να του παρέχεται περιβάλλον ψυχολογικής και σωματικής ασφάλειας.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Ι. Οι Εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας
Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου. Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη παιδαγωγική σχέση, η οποία σημαίνει:
(α) Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για το μαθητή.
(β) Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.
(γ) Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ’ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών.
(δ) Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
(ε) Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.

Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία:
(α) Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους μαθητές.
(β) Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους.
(γ) Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.
(δ) Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στον Διευθυντή του σχολείου για να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.

Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του σχολείου, γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων θα ήταν χρήσιμο να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά των ωρών ενημέρωσης κατά τη διάρκεια εβδομάδας.

ΙΙ. Η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας
Η Διευθύντρια του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητική αλλά και επιστημονική – παιδαγωγική υπεύθυνη στον χώρο αυτό. Οι εντολές και οι οδηγίες της Διευθύντριας που απορρέουν μόνο από τη νόμιμη εξουσία. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά της περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία. Στον κανονισμό λειτουργίας σχετικά με τη Διευθύντρια θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής: Όταν η Διευθύντρια επικοινωνεί με τους μαθητές/τριες, όταν απευθύνεται σ’ αυτούς/ές ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα. Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου. Ακραία συμπεριφορά προς τους μαθητές/τριες, με αυταρχικό πνεύμα και χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς, πρέπει να θεωρείται αρνητικό στοιχείο. Περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις συμβουλές και, γενικότερα, θετικά κίνητρα. Η Διευθύντρια στις σχέσεις του με τους/τις μαθητές/τριες δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή την παρουσία της. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή μαθητική συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη και κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις. Ο γενικός κανόνας ο οποίος πρέπει να ισχύει είναι ότι τα θετικά κίνητρα είναι περισσότερο αποτελεσματικά από τα αρνητικά.

Η Διευθύντρια πρέπει να έχει υπόψη της ότι οι παρατηρήσεις, οι υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινομένων εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά της και απορρέουν από το ρόλο της. Η πρόσβαση των μαθητών/τριών στο Γραφείο της Διευθύντριας πρέπει να γίνεται σχετικά άνετα. Η συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες και η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να γίνονται ελεύθερα αλλά και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους. Η Διευθύντρια οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά της προς τους/τις μαθητές/τριες, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους. Οφείλει να χρησιμοποιεί με δικαιοσύνη και χωρίς διακρίσεις τα οποιασδήποτε μορφής κίνητρα, θετικά ή αρνητικά. Η Διευθύντρια έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. η Διευθύντρια φροντίζει ώστε στην επικοινωνία της με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς, τους/τις μαθητές/τριες και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να εξασφαλίζει την «έντιμη» διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, να αναγνωρίζει και να κατοχυρώνει το ρόλο της κάθε πλευράς. Κάθε παράγοντας της σχολικής κοινότητας ασκεί έναν ιδιαίτερο ρόλο, που έχει το δικό του περιεχόμενο και τη δική του σημασία. Η Διευθύντρια του σχολείου οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ασκεί ο καθένας σωστά το ρόλο του. Η Διευθύντρια του σχολείου οφείλει να δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τα τους εκπαιδευτικούς και να εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία τους. Η Διευθύντρια του σχολείου στον τομέα άσκησης του εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου του να ικανοποιούν την ανάγκη για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη σχεδίαση και οργάνωση της εργασίας τους καθώς και στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. Εξυπακούεται ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι αμφίδρομη. Η Διευθύντρια του σχολείου πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, να παραδέχεται και να εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου, να αναπτύσσει θετικές στάσεις απέναντι τους και να ικανοποιεί βασικές ανάγκες τους.

5. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η καλή επικοινωνία, η αλληλοκατανόηση και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την μαθησιακή πρόοδο και την θετική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Ι. Γονείς/Κηδεμόνες
Φυσικοί κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες τους, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τους κηδεμόνες των παιδιών τους. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον/τη μαθητή/τρια στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διευθύντρια και με τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον/τη μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της στο σχολείο. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο παιδί και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο. Για τη συμμετοχή του παιδιού σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί του και οφείλει να προσέρχεται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός της τάξης. Επίσης οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του παιδιού του στο σχολείο.

II. Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον/τη δάσκαλο/α της τάξης. Εκείνος/η ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας. Προτείνεται να γίνονται συχνότερες συναντήσεις στη διάρκεια κάθε τριμήνου. Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στη διευθύντρια κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τον/τη δάσκαλο/α της τάξης ή τη διευθύντρια οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια (με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για έκτακτο θέμα). Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του παιδιού δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο. Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού. Θα πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα από όλους τους εκπαιδευτικούς οι ημέρες και ώρες των προγραμματισμένων μηνιαίων συναντήσεων γονέων-εκπαιδευτικών. Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη διδακτικής εργασίας. Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Μια φορά τον μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών.
 Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία
 Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Δ/ντή ή τον Εκπαιδευτικό
 Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου
 Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων
 Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου σπουδών
 Επίσκεψη των Γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπ/κοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό
 Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Δ/νση του Σχολείου.
 Σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η ενημέρωση γονέων γίνεται είτε με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, στα προσωπικά email των γονέων/κηδεμόνων, είτε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις με τηλεφωνική επικοινωνία. Η επαλήθευση – επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικών διευθύνσεων γονέων και μαθητών καθώς και τα ονόματα χρηστών σε ψηφιακές πλατφόρμες γίνεται κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου.

IΙΙ. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Λειτουργία Σχολικής Μονάδας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σχέδιο ετοιμότητας διαχείρισης κρίσης. Σε περίπτωση κινδύνου, το διδακτήριο εκκενώνεται σύμφωνα με το σχέδιο, που έχει εκτελεστεί κατά τις ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την καλύτερη ετοιμότητα προσωπικού και μαθητών/τριών. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες δεν βρίσκονται στις δικές τους αίθουσες, αλλά σε άλλο χώρο του διδακτηρίου, όπως κατά τη διάρκεια του ολοήμερου, ή στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στους Η/Υ κ.ά. τότε ακολουθούν όσα προβλέπονται από το σχέδιο εκκένωσης.
Α΄ ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ο/η δάσκαλος/α εφαρμόζει τα ανάλογα, για μέσα στην τάξη, μέτρα ασφαλείας. Πρέπει τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσα στην τάξη (οι τσάντες να είναι στα γαντζάκια).
Β΄ ΦΑΣΗ: ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
Μετά τη λήξη του συμβάντος τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο εκκένωσης του διδακτηρίου. Ο/η δάσκαλος/α βάζει σε γραμμή τα παιδιά, ανοίγει την πόρτα της αίθουσας και περιμένει εκεί οδηγίες από τον υπεύθυνο ασφαλείας του ορόφου.
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΗΣΥΧΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
Όταν πάρει την άδεια κατευθύνεται προς την ΕΞΟΔΟ που προβλέπει η σήμανση της αίθουσας. Ακολουθεί τη σειρά εκκένωσης των αιθουσών που ορίζεται στον πίνακα προτεραιότητας του κτιρίου. Επιβλέπει ώστε τα παιδιά να κινούνται στην ΕΞΟΔΟ με τον τρόπο που έχουν διδαχθεί, ΓΡΉΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ. Κατευθύνεται στον ορισμένο υπαίθριο χώρο όπου ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ το τμήμα του. ΚΑΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΕΚΚΕΝΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Τα τμήματα που ήδη βρίσκονται στην αυλή κατευθύνονται στον ορισμένο χώρο συγκέντρωσης. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του. Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, Χώρος συγκέντρωσης βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.

23 Σεπτεμβρίου 2021

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Κοκοντίνη Βενετία

Φυσικής Αγωγής ΠΕ11

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *