Λύσεις_Προγραμματισμού_2017_1_θέμα_Γ

'''
ΘΕΜΑ Γ, 2017
Σε μια εθελοντική δράση δενδροφύτευσης συμμετέχουν διάφορα
σχολεία.
Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το
οποίο να πραγματοποιεί τα παρακάτω:
Γ1. Να διαβάζει, με χρήση μιας δομής επανάληψης, το όνομα του
σχολείου και το πλήθος των εθελοντών του. Η διαδικασία αυτή
τερματίζεται όταν δοθεί ως όνομα του σχολείου η λέξη
«TELOS» (θεωρείστε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον 2 σχολεία).
Γ2. Να εμφανίζει το όνομα του σχολείου και το πλήθος των
εθελοντών για το σχολείο που έχει τους περισσότερους και για
το σχολείο που έχει τους λιγότερους εθελοντές (θεωρείστε ότι ο
αριθμός των εθελοντών είναι διαφορετικός και μικρότερος του
100 για κάθε σχολείο).
Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα το μέσο
όρο του αριθμού των εθελοντών όλων των σχολείων.
Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα το
πλήθος των λεωφορείων που θα χρειαστούν για τη μεταφορά
των εθελοντών, αν κάθε λεωφορείο διαθέτει 50 θέσεις.
'''
name = raw_input("Give a school name = ")

vmin = 100 # αρχικοποίηση ελάχιστου
vmax = 0  # αρχικοποίηση μεγιστου
vsum = 0  # αρχικοποίηση αθροίσματος εθελοντών
count = 0  # μετρητής σχολείων αρχικοποίηση

while name.upper() != "TELOS":
  volunteers = input("Give number of volunteers = ")
  if volunteers < vmin:
    vmin = volunteers
    min_name = name
  if volunteers > vmax:
    vmax = volunteers
    max_name = name
  count += 1
  vsum += volunteers
  name = raw_input("Give a school name = ")

# Εμφάνιση περισσοτερων & λιγότερων εθελοντών & ΜΟ
print "Best ", max_name, vmax
print "Worst ", min_name, vmin
print "Average number of volunteers per school = ", vsum * 1.0 / count

# Υπολογισμός και εμφάνιση λεωφορείων
if vsum % 50 == 0:
  print "Bus number need = ", vsum / 50
else:
  print "Bus number need = ", vsum / 50 + 1
Δημοσιεύθηκε στην ΛΥΣΕΙΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ_Python. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση