Σχετικά με τη ρύθμιση της υπεραριθμίας και την τοποθέτηση των υπεραρίθμων ΠΕ04

Σχετικά με τη ρύθμιση της υπεραριθμίας και την τοποθέτηση των υπεραρίθμων ΠΕ04

 

Αυτό το διάστημα γίνονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια οι ρυθμίσεις της υπεραριθμίας και  οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις. Επειδή στο παρελθόν παρατηρήθηκε μη σωστή εφαρμογή των διατάξεων από λίγα ΠΥΣΔΕ όσον αφορά την υπεραριθμία των ΠΕ04 με αποτέλεσμα την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων από λάθος ειδικότητες, αναφέρουμε τις διατάξεις που ρυθμίζουν τις παραπάνω διαδικασίες.

Στο π.δ. 50/96 άρθρο 14 αναφέρεται η διαδικασία με την οποία γίνεται η ρύθμιση της υπεραριθμίας, δηλαδή το ποιοί κρίνονται υπεράριθμοι. Στην παράγραφο 6β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του π.δ. 100/97 αναφέρεται ότι στη συνέχεια : «Οι  εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  να  τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο  οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι, τοποθετούνται  κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους  σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης»

Tο άρθρο 12  παράγραφος 2 του π.δ. 100/97 που τροποποιεί το άρθρο 14 του π.δ. 50/96 προσθέτοντας του τις παραγράφους 9, 10, 11, 12. Στο νόμο 4186/2013 στο άρθρο 36, παρ. 18 αναφέρει: “ Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

Η εν λόγω παράγραφος ΔΕΝ έρχεται σε αντίθεση, ΔΕΝ καταργεί, ΔΕΝ αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα Π.Δ. και τις προαναφερθείσες συνοδευτικές τους επεξηγηματικές εγκυκλίους, οι οποίες ορίζουν ότι :
«1. Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.
2. Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις αρ. 45686/Δ2/14-4-2001 και 3508/Δ2/14-01-2010 εγκυκλίους για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων
» (εγκύκλιος 60818/Δ2/27-5-2011)
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, η διάταξη του Ν4186/2013 ΠΡΟΥΠΗΡΧΕ στην εκπαιδευτική νομοθεσία ως ερμηνευτική εγκύκλιος και ΔΕΝ αποτελεί νέα διάταξη. Αντιθέτως δίνει στην κρίση και άρση της υπεραριθμίας ισχύ νόμου καθώς μέχρι το 2013 δεν υπήρχε νόμος που να ρυθμίζει τις υπεραριθμίες. Επίσης, ΔΕΝ κάνει καμία ρητή αναφορά στην οργανική τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, η οποία ΟΜΩΣ σύμφωνα με τα ΙΣΧΥΟΝΤΑ στα παραπάνω Π.Δ. 50/96 και 100/97 και τις προαναφερθείσες συνοδευτικές τους επεξηγηματικές εγκυκλίους, γίνεται κατά κλάδο και κατά ειδικότητα, όπως ΟΛΕΣ οι οργανικές τοποθετήσεις και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Η ρύθμιση της υπεραριθμίας (άρθρο 14 ΠΔ 50/96) αφορά:
α) την κρίση/διαπίστωση της, όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη υπεράριθμου εκπαιδευτικού σε μια σχολική μονάδα και ορίζεται ο υπεράριθμος ονομαστικά μέσα από τις ισχύουσες διατάξεις και
β) την άρση της, όπου ο εκπαιδευτικός συναινεί στην ονομασία του ως υπεράριθμος και δηλώνει κατά συνέπεια την συμμετοχή του στην διαδικασία οριστικής τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση.
Ακολουθεί στη συνέχεια η διαδικασία πλήρωσης  των οργανικών κενών σε μια περιοχή μετάθεσης όπου σειρά προτεραιότητας έχουν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (παρ. 6 αρθρ.15 ΠΔ50/96), ακολουθούν όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96, εκτός των πολυτέκνων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2015) και τέλος τοποθετούνται όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί που ζητούν βελτίωση και οριστική τοποθέτηση (μετατιθέμενοι και ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/96
Πρόκειται δηλαδή για δύο ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ διαδικασίες. Πουθενά δεν αναφέρεται ρητά στο Ν.4186 ότι η «ρύθμιση» αφορά ΚΑΙ την οριστική τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ04 σε κενές οργανικές θέσεις. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ αναφέρεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν τα Π.Δ. και άρα και οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι που τα συνοδεύουν (45686/Δ2/14-4-2001, 3508/Δ2/14-1-2010, 60818/Δ2/27-5-2011)
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ρύθμιση της υπεραριθμίας (ποιος χαρακτηρίζεται υπεράριθμος) γίνεται ενιαία στους ΠΕ04, ενώ η τοποθέτηση των υπεραρίθμων γίνεται κατά κλάδο και ειδικότητα, και ΟΧΙ ενιαία.

Τα περισσότερα ΠΥΣΔΕ πλέον της χώρας αποδέχονται την ορθότητα αυτού του σκεπτικού και ακολουθούν τις παραπάνω διαδικασίες.

Υπενθυμιζουμε άλλωστε ότι οι αναθέσεις μαθημάτων ανα ειδικότητα καθορίζονται από το ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. 1670/10-6-16. το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.»

Επισημαίνουμε τέλος το γεγονός ότι ΟΛΕΣ οι Επιστημονικές Ενώσεις (ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ, κτλ) συμφωνούν στο να διδάσκεται το μάθημα τους από τους ίδιους (η Φυσική από Φυσικούς, η Χημεία από Χημικούς κλπ), ενέργεια η οποία θεωρείται επιστημονικά και παιδαγωγικά σωστή από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας.

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Σχετικά με τη ρύθμιση της υπεραριθμίας και την τοποθέτηση των υπεραρίθμων ΠΕ04”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.