Αρχείο ημέρας 19 Απριλίου 2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

Αναλφαβητισμός χαρακτηρίζεται η παντελής ή σε μεγάλο βαθμό άγνοια γραφής και ανάγνωσης. Δηλαδή, ένα αναλφάβητο άτομο δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως σε ανάγκες και δυσκολίες της κοινωνίας, στην ένταξη-ενεργή συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις και στην κατανόηση των πολλών και διαφορετικών πτυχών της πραγματικότητας. Έτσι, σύμφωνα με την UNESCO: <<Αναλφάβητος είναι όποιος δεν έχει αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η αρίθμηση είναι απαραίτητες>>.

 

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Ο διάλογος μπορεί να σχηματίσει διάφορες μορφές του. Αρχικά, υπάρχει ο καθημερινός διάλογος, ο οποίος κάνει λόγο για τα καθημερινά θέματα-προβλήματα του ανθρώπου. Υπάρχει και ο εσωτερικός διάλογος, ο οποίος γίνεται με τον εαυτό του κάθε ανθρώπου. Επίσης, ο παιδαγωγικός διάλογος, ο οποίος γίνεται μεταξύ του μαθητή με τον εκπαιδευτικό, μέσω του οποίου οι μαθητές καθοδηγούνται στην κατάκτηση της γνώσης. Μία άλλη μορφή είναι ο κοινωνικός διάλογος, που δημιουργείται μεταξύ των κοινωνικών ομάδων για την επίλυση προβλημάτων. Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται μεταξύ των πολιτικών με σκοπό την λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, ο διακρατικός διάλογος μεταξύ κρατών για την διευθέτηση ζητημάτων, την επίτευξη συμφωνίας και ειρήνης. Υπάρχει και ο επιστημονικός διάλογος, οποίος γίνεται μεταξύ επιστημόνων με στόχο την αξιολόγηση μιας επιστημονικής θεωρίας-ανακάλυψης. Επιπροσθέτως, ο φιλοσοφικός διάλογος μεταξύ πνευματικών ταγών με σκοπό να πλησιάσουν την αλήθεια. Τέλος, υπάρχει και ο καλλιτεχνικός διάλογος μεταξύ καλλιτεχνών, όπου πραγματοποιούνται συζητήσεις πάνω σε καλλιτεχνικά θέματα.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Ο διάλογος είναι η κάθε συνομιλία, που διεξάγεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων. Ο διάλογος μπορεί να έχει τη μορφή μίας ερωταπόκρισης, με σκοπό την πληροφόρηση ή μίας δια λόγου ανταλλαγή απόψεων-ιδεών, με στόχο την αναζήτηση της αλήθειας, την λήψη αποφάσεων, την επίλυση ενός προβλήματος κ.ά. Ακόμα, ο διάλογος αποτελεί το τελειότερο μέσο επικοινωνίας και έκφρασης, καθώς προωθεί την συνεργασία και την αλληλοκατανόηση, στοιχεία που εξασφαλίζουν την αρμονική συμβίωση τους. Τέλος, με τον διάλογο ο άνθρωπος καλλιεργεί την λογική κρίση του και τις κοινωνικές του δεξιότητες, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την σκέψη και τον λόγο.