Εκπαιδευτικός Ιστότοπος

cropped 384186 520038954691920 731688798 n 1 1 e1655737753921 2

Κατηγορία: Αγγλικά Σελίδα 1 από 2

easter wishes 4

EASTER WISHES!!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!

 

depositphotos_74756149-stock-illustration-online-education-kids-flat-conceptual

ΑΓΓΛΙΚΑ Ε1,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 2-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 2-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γεια σας και πάλι!!!Συνεχίζουμε λοιπόν!!!!

Exercise A:Read the text and answer the questions(Διάβασε το κείμενο και απάντησε στις ερωτήσεις).

Sophie is eleven years old and she lives in Brighton, England.

She usually gets up at a quarter to eight, she has a shower, gets dressed and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast she usually has milk, toast and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy!

Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12 o’clock. Her best friend is Amy and Sophie always sits next to her at lunch.

After school she returns home and does her homework. She is a very hard-working pupil and she never misses a school task! After homework, she usually listens to music and watches television a bit.

At half past seven it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while.

Finally, she goes to bed at about ten o’clock, but before that she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl!

Answer the questions about the text.

 1. What time does Sophie get up?

She usually gets up at a quarter to eight.

 1. Does she usually have a shower?

Yes, she does.

 1. What does she eat for breakfast?

   For breakfast she usually eats  toast .

 1. What does she drink for breakfast?

   For breakfast she usually drinks milk and orange juice .

4.What does she do after breakfast?

She brushes her teeth.

 1. Does she go to school on foot?

No, she goes to school by bus.

 1. What time does school start?

School starts at half past eight.

 1. What time does it finish?

School finishes at half past four.

 1. Where does Sophie usually have lunch?

  She usually has lunch at the school canteen.

 1. Who is Sophie’s best friend?

 Sophie’s best friend is Amy.

 1. What does Sophie do when she returns home?

  She does her homework.

 1. How many times a day does she brush her teeth?

 Sophie brushes her teeth three times a day .

 1. Is she a happy girl?

    Yes , she is .

  Exercise B:Write the sentences in the interrogative and negative forms.

 1. Sophie brushes her teeth three times a day.

NEG: Sophie doesn’t brush her teeth three times a day .

  INT: Does Sophie brush her  teeth three times a day ?

 1. She goes to school by bus.

NEG : She doesn’t go to school by bus .

  INT: Does she go to school by bus ?

 1. She listens to music.

  NEG: She doesn’t listen to music .

  INT: Does she listen to music ?

 1. She chats with her parents for a while.

NEG: She doesn’t chat with her parents for a while .

 INT: Does she chat with her parents for a while ?

 

κυψελοιστορία

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 2-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

REVISION PART 2-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 1. A. Hello! My name is Ana and I am eleven years old.

I am a student at a school in Vila Nova de Gaia and I am in 5th A. 

This is my daily routine.

I wake up at seven o’clock.

I get up at five past seven.

I go to the bathroom and I have a bath.

I wash my face, clean my teeth and brush my hair.

I get dressed and have breakfast at half past seven.

I go to school by bus.

I have lessons until a quarter past one.

I go home at five o’clock.

I do my homework at twenty five past five.

I study, read and write at six o’clock.

I watch TV from half past six to half past seven.

We usually have dinner at eight o’clock.

Before I go to bed, I pray.

I go to bed at nine o´ clock.

 

 

 

 1. All these statements are False. Correct them.(Διόρθωσε τις προτάσεις)
 2. Ana is a teenager.Ana is not a teenager.
 3. She gets up at seven o’clock. She gets up at five past seven.
 4. She has a shower in her bedroom. She has a bath in the bathroom.
 5. She goes to school on foot. She goes to school by bus.
 6. Her lessons finish at half past one. Her lessons finish at quarter past one.
 7. She never watches TV. She watches TV from 6.30 to 7.30

 

 1. Answer the following questions about the text.(Απάντησε στις ερωτήσεις).
 2. How old is Ana? She is 11 years old.
 3. What’s her job? She is a student.
 4. What time does she wake up? She wakes up at seven o’clock.
 5. What does she do in the bathroom? She has a bath, she washes her face, cleans her teeth and brushes her hair.
 6. How does she go to school? She goes to school by bus.
 7. What time does she go home? She goes home at five o’clock.
 8. How long does she watch TV? She watches TV for one (an) hour.
 9. Does she have dinner at half past eight?No,she doesn’t.
 10. What does she do before going to bed? She prays.
 11. What time does she go to sleep? She goes to sleep at nine o’clock.

 

 1. Ask the questions.(Κάνε τις ερωτήσεις).
 2. Her name is Ana.-What is her name?
 3. She is Portuguese.-What is her nationality?
 4. She is in 5th A.-What grade is she in?
 5. Yes, she gets up at five past seven.-Does she get up at five past seven?
 6. No, she doesn’t go to school by car.-Does she go to school by car?
 7. Yes, she always prays before going to bed.-Does she pray before going to bed?

 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ1,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 2

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

REVISION PART 2

EXERCISE A:Read the following  text(Διάβασε το παρακάτω κείμενο).

Hello! My name is Ana and I am eleven years old.

I am a student at a school in Vila Nova de Gaia and I am in 5th A. 

This is my daily routine.

I wake up at seven o’clock.

I get up at five past seven.

I go to the bathroom and I have a bath.

I wash my face, clean my teeth and brush my hair.

I get dressed and have breakfast at half past seven.

I go to school by bus.

I have lessons until a quarter past one.

I go home at five o’clock.

I do my homework at twenty five past five.

I study, read and write at six o’clock.

I watch TV from half past six to half past seven.

We usually have dinner at eight o’clock.

Before I go to bed, I pray.

I go to bed at nine o´ clock.

 

Exercise B:All these statements are False. Correct them.(Διόρθωσε τις λάθος προτάσεις).

 1. Ana is a teenager.
 2. She gets up at seven o’clock.
 3. She has a shower in her bedroom.
 4. She goes to school on foot.
 5. Her lessons finish at half past one.
 6. She never watches TV.

 Exercise C:Answer the following questions about the text.(Απάντησε στις ερωτήσεις).

 1. How old is Ana?
 2. What’s her job?
 3. What time does she wake up?
 4. What does she do in the bathroom?
 5. How does she go to school?
 6. What time does she go home?
 7. How long does she watch TV?
 8. Does she have dinner at half past eight?
 9. What does she do before going to bed?
 10. What time does she go to sleep?

 Exercise D:Ask the questions.(Κάνε τις ερωτήσεις).

 1. Her name is Ana.
 2. She is Portuguese.
 3. She is in 5th A.
 4. Yes, she gets up at five past seven.
 5. No, she doesn’t go to school by car.
 6. Yes, she always prays before going to bed.
online-education (1)

ΑΓΓΛΙΚΑ Ε1,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 2

ΑΓΓΛΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 2

Γεια σας και πάλι!!!Συνεχίζουμε λοιπόν!!!!

Exercise A:Read the text and answer the questions(Διάβασε το κείμενο και απάντησε στις ερωτήσεις).

Sophie is eleven years old and she lives in Brighton, England.

She usually gets up at a quarter to eight, she has a shower, gets dressed and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast she usually has milk, toast and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy!

Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12 o’clock. Her best friend is Amy and Sophie always sits next to her at lunch.

After school she returns home and does her homework. She is a very hard-working pupil and she never misses a school task! After homework, she usually listens to music and watches television a bit.

At half past seven it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while.

Finally, she goes to bed at about ten o’clock, but before that she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl!

 

Answer the questions about the text.

 1. What time does Sophie get up?

————————————————–

 1. Does she usually have a shower?

————————————————–

 1. What does she eat for breakfast?

————————————————–

 1. What does she drink for breakfast?

————————————————–

 1. What does she do after breakfast?

————————————————–

 1. Does she go to school on foot?

————————————————–

 1. What time does school start?

————————————————–

 1. What time does it finish?

————————————————–

 1. Where does Sophie usually have lunch?

————————————————–

 1. Who is Sophie’s best friend?

————————————————–

 1. What does Sophie do when she returns home?

————————————————–

 1. How many times a day does she brush her teeth?

————————————————–

 1. Is she a happy girl?

————————————————–

 

   Exercise B:Write the sentences in the interrogative and negative forms.

 1. Sophie brushes her teeth three times a day.

NEG ————————————————–

INT ————————————————–

 1. She goes to school by bus.

NEG ————————————————–

INT ————————————————–

 1. She listens to music.

NEG ————————————————–

INT ————————————————–

 1. She chats with her parents for a while.

NEG ————————————————–

INT ——————————————-

a0b9d4edb1a04c6d59373810c45c235c

ΑΓΓΛΙΚΑ Δ1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 2

ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΟΥ ΤΗΣ Δ1 ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΩ!!!!!

  Exercise A: Write the name of the subjects (Γράψε το όνομα του μαθήματος).

 

    1) G _  _ G R _  _  _ Y      2)M _  _  H _             3) E_   G _  _  S _    4)D_ _ M_         

 

    5) _  U _  _  C       6) _  _  T            7)H_ _ T_ _ Y             8)L_ N_ _A_ _ 

                                                                             

EXERCISE B:Read the text and do the exercises that follow(Διάβασε το κείμενο και κάνε τιςασκήσεις ).

Hi! My name is Anne and this is my new school. It’s a big school for boys and girls. There are about seven hundred students. Some of them aren’t English.  They are from different countries.

Upstairs, there are many classrooms, a lot of toilets and a library. The library has got 40 thousand books. The computer room is next to the teacher’s room where there are thirty computers. Downstairs, there is the canteen where students have lunch and the headmaster’s office.

Outside, there is the gym. It’s behind the school. In front of the school there is a courtyard and a garden with many flowers where students can play.

 

Write the missing words:(Γράψε τις λέξεις που λείπουν)

Upstairs, there are many classrooms, a lot of Œ …….and a library.  The computer room is next to……………..

Downstairs; there is theŽ………. and the  ………….office. Outside, there is the gym.

It’s ………………the school.

 

 

Choose the right alternative:(Διάλεξε τη σωστή επιλογή)

This text is about:

a)books in the new school   b) computers in the new school c) Anne’s new school.

 

Cute going back to school border with bees, books and pencils. Seamless vector pattern on white textured background. Great for children, school, education, spelling bee products, stationery

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ3-REVISION PART 2

Γεια σας και πάλι!!!Τι κάνετε;;;

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ –REVISION PART 2

EXERCISE A:Γράψε άλλες δυο φορές τα γραμματάκια!

Aa                                            Nn

Bb                                            Oo

Cc                                            Pp

Dd                                            Qq

Ee                                             Rr

Ff                                              Ss

Gg                                            Tt

HI                                             Uu

Ii                                               Vv

Jj                                              Ww

Kk                                             Xx

Ll                                              Yy

Mm                                           Zz

EXERCISE B:Διάλεξε το σωστό γραμματάκι και συμπλήρωσε τις λέξεις.Μετά προσπάθησε να τις διαβάσεις και να θυμηθείς τι σημαίνουν.

1)_at  (l,c,y)                      6)_ear(g,b,t)

2)_ctopus(o,a,e)              7)_est(n,m,c)

3)_pple(I,a,o)                   8)_ite(k,r,s)

4)_ish(j,m,f)                      9)_ox(f,n,d)

5)_iger(t,d,k)                      10)_ut(s,m,n)

 

Cute going back to school border with bees, books and pencils. Seamless vector pattern on white textured background. Great for children, school, education, spelling bee products, stationery

ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ2

Αγαπημένα μου παιδιά,

Χαίρομαι πάρα πολύ που σιγά σιγά αρχίζουν να γεμίζουν οι καινούριες μας τάξεις (κυψέλες). Κάποιοι από εσάς μάλιστα έχετε στο προφίλ σας την φωτογραφία σας και χαίρομαι διπλά να βλέπω τις γλυκές σας φατσούλες.

Περιμένω και τους υπόλοιπους λοιπόν, για να γεμίσουμε τις κυψέλες μας και να τα λέμε από εκεί, μιας που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πούμε από κοντά.

Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Κάνατε όλοι αυτά που σας έχω πει; Μην μου απαντήσετε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στις κυψέλες μας.

Σας περιμένω,

Δροσιά

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-PART 1 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 1-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

EXERCISE A: Complete the paragraph with the Simple Present of the verbs in brackets. (Συμπλήρωσε την παράγραφο με τον Απλό Ενεστώτα των ρημάτων της παρένθεσης).

My family likes travelling a lot. Every time there is (be) a holiday my dad asks (ask) my mum to start preparing for a journey. My mum always prepares (prepare) the food and the clothes we need (need) to take with us. My sister finishes (finish) her homework and then packs (pack) her things in her rucksack. Our dog, Fluff, doesn’t stay (not/ stay) back. My sister usually carries (carry) him with us because he enjoys (enjoy) the journey!!!Finally, I help (help) my parents to carry things in the car and start the trip.

 

EXERCISE B:Put the verbs in the 3rd person singular(Βάλε τα ρήματα στο  3ο πρόσωπο του ενικού.

I write-he writes                          I dry-she dries

I study- he studies                      I finish- she finishes

I wash-he washes                      I dance-she dances

I eat-she eats                             I miss- she misses

I do-he does                               I try- she tries

 

EXERCISE C:Do you remember the parts of a computer?(Θυμάσαι τα μέρη του υπολογιστή;)

printer= εκτυπωτής

tower=κεντρική μονάδα

screen=οθόνη                                   mouse=ποντίκι

speaker=μεγάφωνο

scanner=σαρωτής

microphone=μικρόφωνο

keyboard=πληκτρολόγιο

e-learning

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ1,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 1

Γεια σας εκτάκια ζηλευτά!!Ενοχλώ;Δεν ενοχλώ!!!

Let’s start with some simple and easy exercises!!!

EXERCISE A: Complete the paragraph with the Simple Present of the verbs in brackets. (Συμπλήρωσε την παράγραφο με τον Απλό Ενεστώτα των ρημάτων της παρένθεσης).

My family likes travelling a lot. Every time there ________ (be) a holiday my dad ___________ (ask) my mum to start preparing for a journey. My mum always ____________ (prepare) the food and the clothes we ___________ (need) to take with us. My sister _____________ (finish) her homework and then ____________ (pack) her things in her rucksack. Our dog, Fluff, ____________ (not/ stay) back. My sister usually ____________ (carry) him with us because he ____________ (enjoy) the journey!!!Finally, I_______ (help) my parent to carry things in the car and start the trip.

 

EXERCISE B:Put the verbs in the 3rd person singular(Βάλε τα ρήματα στο  3ο πρόσωπο του ενικού.

I write-he ________                    I dry-she __________

I study- he _________                I finish- she __________

I wash-he __________                I dance-she __________

I eat-she _________                    I miss- she __________

I do-he ________                         I try- she ___________

 

EXERCISE C:Do you remember the parts of a computer?(Θυμάσαι τα μέρη του υπολογιστή;)

printer= εκτυπωτής

tower=κεντρική μονάδα

screen=οθόνη                                   mouse=ποντίκι

speaker=μεγάφωνο

scanner=σαρωτής

microphone=μικρόφωνο

keyboard=πληκτρολόγιο

Σελίδα 1 από 2

Υποστηριζόμενο από blogs.sch.gr & Θέμα βασισμένο στο Lovecraft από τον Anders Norén

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων