Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου ή στοιχείου ταυτοποίησης του υποψηφίου, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων, ως εξής:
1) Όσοι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους, χωρίς δικαιολογητικά.
2) Όσοι είναι απόφοιτοι, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου και του απολυτηρίου τους. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ θα καταθέσουν την Αίτηση- Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) σε ημερήσιο ΕΠΑΛ, και οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ θα καταθέσουν την Αίτηση – Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) σε εσπερινό ΕΠΑΛ. Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι εσπερινών ΕΠΑΛ που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ για να διεκδικήσουν θέσεις σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), θα μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά, να υποβάλουν Αίτηση–Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στο ημερήσιο ΕΠΑΛ που είναι πλησιέστερο στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους .
Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της και εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης και δεν τροποποιείται μετά από τις 13-12-2021.

Οι απόφοιτοι ή οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους προσέρχονται στο ΕΠΑΛ μετά τη δήλωση της προσέλευσής τους στην πλατφόρμα edupass.gov.gr. 

Τα έντυπα της Αίτησης – Δήλωσης (Υποδείγματα 1 και 2) αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να κατεβάσει, να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης που κατά περίπτωση τον αφορά. Αντίγραφο των εντύπων της Αίτησης – Δήλωσης για ενημέρωση και συμπλήρωση από τον υποψήφιο θα υπάρχει διαθέσιμο και στο ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) χειρόγραφα και την υποβάλλει στο ΕΠΑΛ για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (1/12/2021 – 13/12/2021), είτε στο ΕΠΑΛ φοίτησης για τους μαθητές, είτε στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του ΕΠΑΛ για τους αποφοίτους.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση