Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και εφεξής

Δημοσιεύτηκαν εκ νέου στο ΦΕΚ 6068 / τ.Β’   (Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021  (ΑΔΑ: Ω5Λ046ΜΤΛΗ-Φ50)) οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής. Οπότε οι Συντελεστές Ε.Β.Ε. που είχαν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 5400/19-11-2021 αντικαθίστανται από το ΦΕΚ 6068 Τεύχος Β’/22-12-2021.

Δείτε αναλυτικά τους συντελεστές στο Τεύχος B’ 6068/22.12.2021.

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση