Ενημέρωση για ΕΔΕΑΥ

Ενημέρωση για ΕΔΕΑΥ

Αγαπητοί γονείς,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της λειτουργίας της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) στο σχολείο φοίτησης του παιδιού σας.

Η ΕΔΕΑΥ αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό με σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης.

Ο στόχος του προσωπικού της ΕΔΕΑΥ είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και η υποστήριξη του σχολείου στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων στην εκπαίδευση. Η ΕΔΕΑΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας,

(β) διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή/και συμπεριφοράς, και

(γ) πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας μέσα στη σχολική τάξη με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη σε ειδικές δημόσιες Υπηρεσίες (βλ. ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κ.α.).

Προκειμένου τα μέλη της ΕΔΕΑΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές που το έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τον γονέα του/της  μαθητή/τριας να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2744063490 για να κλείσετε μια συνάντηση. Η επιτροπή δέχεται γονείς και μαθητές κάθε Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00π.μ. με 13:00 μ.μ.

 

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Μαρίνα Μαρινοπούλου

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

…… υπογραφόμεν….. ……………………………………………………………… κηδεμόνας τ…… …………………………………………………………………………… μαθητ……. της ………΄ τάξης δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχεται τη συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ.

Λουτράκι ….. / ……. / 2019

Ο/Η δηλ……….

Ενημέρωση για ΕΔΕΑΥ