Εγγραφές για το σχ.έτος:2020-21

 

Εγγραφές για το σχ.έτος:2020-21

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των προνηπίων (έτος γεν:2016) και των νηπίων (έτος γεν:2015) για τη σχολική χρονιά 2020-21 θα γίνουν  ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής 

με κωδικούς : taxisnet

από 15 μέχρι 29 Μάϊου 2020.

ΦΕΚ Β΄1767-8-05-2020 ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο 1ο Νηπιαγωγείο Aργοστολίου θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, νήπια με έτος γεν: 2015 και προνήπια  με έτος γεν:2016.

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

Ημέρες και ώρες υποβολής δικαιολογητικών 

Η Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου θα δέχεται από τις 15 έως 29 Μαΐου, από 10:00π.μ – 12:00. στο νηπιαγωγείο τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Το Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει:
Το Υποχρεωτικό Τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 13:00 και το Προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 16:00.

Επίσης, υπάρχει δυνατότητα (αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός μαθητών), για τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:00).

Διαδικασία εγγραφής

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό ΦΕΚ (υπ’ αριθμ. 53128/Δ1 Απόφαση, ΦΕΚ 1767/τ.β΄/8-5-2020)

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/ΩΚ2Τ46ΜΤΛΗ-ΩΑ7_Εγγραφές_νηπιαγωγείων_2020-21.pdf

 

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.

 

 1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας:Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου (υποχρεωτικό)  μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.(Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή).Για την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα εξής:α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφήβ) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίαςγ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

  δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (ώρα προσέλευσης 7:45). Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

  ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

  στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

  Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  *Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για την πορεία της αίτησης και τυχόν διορθώσεις που. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

  Έγγραφα που πρέπει φέρετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 15 έως 29 Μάϊου:

  α) Βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας για εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (ώρα λήξης 16:00).

  β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο. Μπορείτε να το κατεβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: fek_adym

  γ) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

  δ) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

  ε) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

  * Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται παραπάνω αφού επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 26710 27112 για αποφυγή της διασποράς του κοροναϊού

   

  Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

  • Οι γονείς των νηπίων (2014) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο μια Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα πάνε στη συνέχεια στο Δημοτικό με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται.
  • Οι γονείς των προνηπίων (2015), θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα .
  • Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

   

 

1o Nηπιαγωγείο Αργοστολίου:

τηλ.σχολείου :26710  27112 (Δευτέρα –Παρασκευή:10:00π.μ-12:00)

e-mail:   mail@1nip -argost.kef.sch.gr

Όρια  σχολικής περιφέρειας ,που περικλείονται από τις οδούς:

Ιωσήφ Μομφεράτου(αρίθμηση με μονούς  αριθμούς)-

Λειβαδά συμβολή Γερουλάνου(αρίθμηση με  ζυγούς αριθμούς)

από Μηνιάτη-Τζαβέλλα(αρίθμηση με μονούς και ζυγούς αριθμούς)

ως την κάθετη με την Ηροδότου-Μαλάκη(αρίθμηση με μονούς και ζυγούς αριθμούς­)

ως την κάθετη με την Ηροδότου μέχρι και Βύρωνος-Τσιμάρα (αρίθμηση με ζυγούς αριθμούς­)

και το χωριό Μηνιές.

Η προϊσταμένη

Ιωάννα Πασχάλη

 

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο
Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2