Όρια Σχολείου-ΧάρτηςΛήψη αρχείου

 

ΘΕΜΑ: « Ορισμός ορίων σχολικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων – Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων – Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, σχολικού έτους 2019 – 2020 »

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄ Αθήνας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1566 / 1985 ( Φ.Ε.Κ. 167 / τ. Α΄ / 30-9-1985 ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 79 / 27-7-2017 ( Φ.Ε.Κ. 109 / τ. Α΄ / 1-8-2017 ).
3. Τις αριθμ. α) Φ.6 / 58012 / Δ1 / 12-4-2019 ( Α.Δ.Α.: 64ΘΣ4653ΠΣ-479 ) και β) Φ.6 / 58025 / Δ1 / 12-4-2019 ( Α.Δ.Α.: 6Λ104653ΠΣ-6ΞΓ ) εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Την υπ’ αριθ. α) Φ.353.1 / 324 / 105657 / Δ1 / 8-10-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ( Φ.Ε.Κ.1340,τ.Β΄/ 16-10-2002 ) « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις σχετικές προτάσεις των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς μας,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε τα όρια των Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων – Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων-Νηπιαγωγείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας για το σχολικό έτος 2019 – 2020, ως ακολούθως:

ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ 2019-2020
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Από Ελ.Βενιζέλου σύμβολή με Πόντου, συμβολή με Πλαστήρα συμβολή με 25ης Μαρτίου συμβολή με Κωνσταντινουπόλεως συμβολή Εθν.Αντιστάσεως, συμβολή με Αγ. Σαράντα, συμβολή με Ρόδου συμβολή με Καστρίτσης συμβολή με Λ.Θησέως ( προέκταση της Ελ Βενιζέλου) και συμβολή με Ισμήνης έως συμβολή Ιουστινιανού, Λόφου, Ψυχάρη Μ.Μπότσαρη συμβολή, Ανεμώνης, Νεάρχου, Κ.Παλαιολόγου Ηροδότου, Πόντου συμβολή Ελ.Βενιζέλου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΡ. ΑΝΔΡΩΝΗΣ

 

ΧΑΡΤΗΣ:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TAiWhgfYP07r-4o3jtwMinjlq8etlqIh&ll=38.09270772612411%2C23.821830508471976&z=16