Αποχαιρετιστήριο σημείωμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

αποχωρώντας από το Σχολείο μας, με τη λήξη της θητείας μου, απευθύνω σε όλους σας ένα θερμό ευχαριστώ για την υψηλού επιπέδου συνεργασία μας και για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλατε με στόχο το ποιοτικό, αποτελεσματικό, ίσων ευκαιριών σχολείο με εμπεδωμένη την ανάγκη συμπόρευσης και συνευθύνης όλων, στους διακριτούς, πάντα, ρόλους που καλούμαστε να ανταποκριθούμε.

Αγαπητοί γονείς,

Στα έξι αυτά χρόνια προσπάθησα να λειτουργήσω με τρόπο δίκαιο έναντι όλων και να εξασφαλίσω μαζί με τους συναδέλφους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκπαίδευση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σας και μαθητών μας. Θα ήθελα να σφίξω, έστω και νοερά, το χέρι καθενός ξεχωριστά, να σας ευχηθώ προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και καλή πρόοδο στα παιδιά!

Τελειώνει ό,τι σβήσει από τη μνήμη ή βγει απ’ την καρδιά μας. Υπ’ αυτή την έννοια,  θα είμαστε πάντα μαζί!

Καλή συνέχεια σε όλους! Θα αποτελεί τιμή για μένα να με θεωρείτε ειλικρινή φίλο σας, όπως κι εγώ σας θεωρώ.

Νίκος Νικολαΐδης

Το Ε2 στο Μουσείο για Στέφανο Καραθεοδωρή 19-5-17

ΜΟΥΣΕΙΟ 10Οι μαθητές του E2, συνοδευόμενοι από τη δασκάλα μας κα Γιαντσελίδου Χρυσούλα, επισκεφθήκαμε την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας και συμμετείχαμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Γνωρίστε τον Στέφανο Καραθεοδωρή παίζοντας…», που διοργανώνει για όλο το 2017, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Βύσσας «Στέφανος Καραθεοδωρής».

Γνωρίσαμε τη ζωή και το έργο του Στέφανου Καραθεοδωρή, με τη συνδρομή οπτικοακουστικών μέσων, διαδραστικών τεχνικών μάθησης, ενεργητικής συμμετοχής και σε άμεση επαφή με το μουσειακό υλικό.

Η βιογραφία του Στέφανου Καραθεοδωρή στη σελίδα του Συλλόγου Ν. Βύσσας

Η συγγραφέας Πυργελή Δήμητρα στο σχολείο μας 24-5-17

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 3Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων προσκλήθηκε στο σχολείο μας η συγγραφέας κα Πυργελή Δήμητρα και την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 συνεργάστηκε με τους μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄τάξεων.

Μας διηγήθηκε παραμύθια με τον δικό της ωραίο τρόπο, μας μετέφερε σ” έναν άλλο φανταστικό κόσμο και μας έδειξε πώς να ταξιδεύουμε με τα βιβλία!

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1

 

ΚΑΡΤΑ ΠΥΡΓΕΛΗ 1Ήταν μια σπουδαία εμπειρία για εμάς και φαίνεται ότι άρεσε και στην ίδια, όπως μας γράφει στην πολύ ωραία κάρτα που μας έστειλε επιστρέφοντας στον τόπο της!

Η έκπληξη για την ωραία χειρονομία της ήταν ένα ακόμη όμορφο συναίσθημα που μας προκάλεσε η γνωριμία μας με την κα Πυργελή Δήμητρα!

 

 

 

ΚΑΡΤΑ ΠΥΡΓΕΛΗ 2

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα για τη συγγραφέα Πυργελή Δήμητρα

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για το κυλικείο του σχολείου μας

ΚΥΛΙΚΕΙΟΗ Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τη νομοθεσία
α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α
Α. Αποδέχεται την παραίτηση της Πεχλιβανίδου Σουλτάνας από το κυλικείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας και

Β. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή που καθοριστεί με απόφαση του προέδρου της σχολικής επιτροπής.

Γ. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:
1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στις 4/09/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00μμ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
η) Ποσό εγγύησης 300 Ευρώ.
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά συμπληρωματική εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος . Η εγγυητική επιστολή παρακρατείτε καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
Ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ και σε περίπτωση που δεν υπάρχει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως ότι θα παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ.
4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για ΕΝΝΕΑ (9) έτη. Αρχίζει την ημέρα υπογραφής και λήγει 30-6-2026.
5. Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
1. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο
2. Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας
3. Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 Τεύχος Β”).
4. Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου
5. Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο.
6. Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
7. Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής.
8. Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε..Ε.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
8. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π/οικ./93828 (ΦΕΚ 1183/31.8.2006, τευχ. Β’) απόφαση του αρμοδίου υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
9. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα ισχύει η Δ4/64321/16.05.2008 Κ.Υ.Α. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τον χρόνο σύνταξης της εν λόγω απόφασης.
Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Σχολική κοινότητα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Στα σχολικά κυλικεία, ισχύουν οι παρακάτω ανώτατες τιμές, για ορισμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την Απόφαση Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β.31-7-2014).

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να έχουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι ότι υπάρχουν ανώτατες τιμές διάθεσης για τα επιτρεπόμενα είδη:

ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσηςή λευκό, με τυρί  (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,00
β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,25
γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι)  σε ατομική συσκευασία 40 γραμμαρίων τουλάχιστον 0,40
δ) Τυρόπιτα – σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 120 γραμμαρίων 1,00
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός  ή εκτός ψυγείου 0,35
στ) Φυσικοί  χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml 0,85

Το Ε2 για την ιστορία του Κάστρου Διδυμοτείχου 15-6-17

Θεατρικό 1Το Ε2, στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «Ρωμαϊκά και Βυζαντινά Μνημεία του τόπου μας» που εκπονήσαμε τη φετινή σχολική χρονιά με τη δασκάλα μας κα Γιαντσελίδου Χρυσούλα, δημιουργήσαμε κι ένα εικονογραφημένο βιβλίο για την ιστορία του κάστρου του Διδυμοτείχου.

Μετά, ήρθε η ιδέα να δραματοποιήσουμε την ιστορία, με αποτέλεσμα το θεατρικό δρώμενο που απολαύσαμε την τελευταία ημέρα του σχολικού έτους.

Είχαμε βέβαια και το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο σχολείο μας το υπέροχο σκηνικό που είχε δημιουργήσει πριν από μερικά χρόνια η συνάδελφος Βασιλική Μποϊδανίδου.

Ήταν ένα όμορφο τέλος για το ωραίο ταξίδι γνώσης κι εμπειριών με το πρόγραμμα «Ρωμαϊκά και Βυζαντινά Μνημεία του τόπου μας»!
Το Σεπτέμβριο συνεχίζουμε με άλλα θέματα!

Το Ε1 και το Ε2 για το Παιδικό Χωριό SOS

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΉταν λίγο πριν από το Πάσχα που οι μαθητές των τμημάτων Ε1 και Ε2 εκδήλωσαν την πρόθεση να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστηνο και το συζήτησαν με τους δασκάλους τους κ. Μαλλιακούδη Εμμανουήλ και κα Γιαντσελίδου Χρυσούλα.

Η συζήτηση τους οδήγησε στο γραφείου του διευθυντή για να ζητήσουν να οργανώσουν σε κάποιο σημείο του διαδρόμου έναν χώρο διάθεσης δικών τους κατασκευών και χειροτεχνιών στους συμμαθητές τους με μικρό αντίτιμο, για να συγκεντρώσουν χρήματα για το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστηνο.

Η αξιέπαινη πρωτοβουλία των μαθητών, που δείχνει τα αισθήματα αλληλεγγύης που τους διακατέχουν, έγινε πράξη και, αφού δούλεψαν κάνοντας διάφορες κατασκευές, τις διέθεσαν συμπαρασύροντας στην ωραία ιδέα όλο το σχολείο, συγκέντρωσαν ένα ποσό και το κατέθεσαν, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους, στο λογαριασμό του Παιδικού Χωριού SOS στο Αρίστηνο, το οποίο μας έστειλε την απόδειξη και μας ευχαρίστησε.

Συγχαρητήρια στους μαθητές του Ε1 και του Ε2, στους δασκάλους τους και σε όλους τους μαθητές του σχολείου που βοήθησαν στην υλοποίηση της όμορφης αυτής δράσης!

SOS ΕΠΙΣΤΟΛΗ   SOS ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Εκδήλωση λήξης διδακτικού έτους 2016-17

Λήξη 1αΤην Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στο προαύλιο του σχολείου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση λήξης του έτους 2016-17.

Έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές του σχολείου κατά τάξη ερμηνεύοντας χορωδιακά γνωστά τραγούδια, δίνοντάς μας, εκπαιδευτικούς, γονείς και πλήθος καλεσμένων, την ευκαιρία να τους καμαρώσουμε.

Το πρόγραμμα  ετοίμασε ο μουσικός του σχολείου κ. Τιάκας Σταμάτιος. Την προβολή των βίντεο επιμελήθηκε ο εκπ/κός πληροφορικής κ. Φεσαλίδης Γεώργιος, την παρουσίαση η κα  Γιαντσελίδου Χρυσούλα και συμμετείχαν στην προετοιμασία και εξέλιξη της γιορτής όλοι οι εκπ/κοί.

Αποχαιρέτησαν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης το σχολείο και τους αποχαιρετήσαμε κι εμείς ελπίζοντας ότι έλαβαν στο δημοτικό όλα τα εφόδια που χρειάζονται για το γυμνάσιο και γενικά στη ζωή τους κι ευχόμενοι να πετυχαίνουν τους υψηλούς στόχους που θέτουν. Αναμνηστικό τους απονεμήθηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Η συγκίνηση διαδεχόταν τη χαρά και το γέλιο και πάλι απ” την αρχή!

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Στάικος Χρήστος, κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος και κα Γκουγκουσκίδου Μαρία, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας κ. Κουτρούμπας Σπυρίδων, η Σχολική Σύμβουλος κα Τεμπρίδου Αντιόπη-Ελένη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων κ. Λυμπερίδης Αθανάσιος με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πλήθος γονέων και συγγενών των μαθητών.

Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο για νέα μαγικά ταξίδια γνώσης!

Ανακοίνωση για εγγραφές στο Γυμνάσιο

Οι Τίτλοι Σπουδών των αποφοίτων της ΣΤ΄ τάξης έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο στο οποίο πρέπει να φοιτήσουν.

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να επισκεφθούν το Γυμνάσιο μέχρι τις 30 Ιουνίου για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Ημέρα του πατέρα – FATHER’S DAY στην Γ΄και Ε΄τάξη

20170614_105559aΜε την κα Τατάρη Θεοδώρα στο τελευταίο μάθημα αγγλικών της χρονιάς,  ασχοληθήκαμε με τους …μπαμπάδες!

Οι μαθητές της Ε΄συμπληρώσαμε το ερωτηματολόγιο στα αγγλικά και παίξαμε guess who game με αφορμή το φυλλάδιο!

20170614_105824a

20170614_105355a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170615_125743a 20170615_125650a

20170615_125511aΤου Γ2 ετοιμάσαμε μια μικρή έκπληξη για τους μπαμπάδες μας ενόψει της γιορτής τους!

Οι γραβάτες μας έκρυβαν εκπλήξεις στα αγγλικά για τις μικρές καθημερινές χαρές με τον ..super hero του σπιτιού μας!

 

20170615_125337α

20170615_125457α   20170615_125638α20170615_125812α20170615_125727α

Ανακοίνωση για τη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης λήξης

Η εκδήλωση λήξης του διδακτικού έτους, που έγινε την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 βιντεοσκοπήθηκε για το αρχείο του σχολείου από την ΦΩΤΟΚΙΝΗΣΗ του κ. Μαραγκοτίδη Γιάννη (Αποστολάκη 41, Ορεστιάδα).

Από το παραπάνω κατάστημα μπορεί να προμηθευτεί το dvd όποιος επιθυμεί.