Σχέδιο δράσης για το Πρόγραμμα Ευ Ζην

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-ΒΑΡΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2021-2022

Σχολική μονάδα Δημοτικό Σχολείο
Αριθμός τμημάτων 6
Αριθμός μαθητών/μαθητριών σχολικής μονάδας 125
Αριθμός εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας  » (συνέχεια…)