Εκπαιδευτικοί

ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει απόσπαση στην περιοχή ευθύνης συντονιστή εκπαίδευσης Μονάχου να χρησιμοποιούν τα έντυπα που διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου. Η μοριοδότηση και η τοποθέτησή τους θα ανακοινωθούν εδώ.

Διευκρινίζεται ότι μετά την ανάληψη υπηρεσίας δεν είναι δυνατή ανάκληση της απόσπασης παρά μόνο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους νόμους 4692/2020, 4415/2016, την υπ΄αρ. 2/12870/ΔΕΠ/15.06.2016 KYΑ, την υπουργική απόφαση Φ.821 / 2088 E /132614 /Ζ1/21.08.2014 και τους αξιολογικούς πίνακες απόσπασης των εκπαιδευτικών καθορίζουμε τα κριτήρια τοποθέτησης ως ακολούθως:

1. Κατά τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις των αποσπασμένων στο εξωτερικό
εκπαιδευτικών, οι εμπίπτοντες στις ειδικές κατηγορίες του αρ. 13 του Π.Δ.
50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Α’), του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ. Α’),
του αρ. 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 τ. Α’) και του αρ. 6 του Ν.3454/2006
(ΦΕΚ 75 τ. Α’) τοποθετούνται κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο
μεταξύ τους.
2. Οι μονάδες τοποθέτησης σχετικά με τα ομογενειακά κριτήρια ορίζονται ως
εξής:
i) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Τον ίδιο
αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε μονογονεϊκή οικογένεια, σε
χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί
στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή
σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων)
ii) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά
(φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες
μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6)
για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα
παιδιά
iii) Συνυπηρέτηση: οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη
συνυπηρέτηση με σύζυγο εκπαιδευτικό ή μη, λαμβάνουν τέσσερα
(4) μόρια. Η συνυπηρέτηση προκύπτει όταν ο/η σύζυγος εργάζεται
στην πόλη όπου ζητείται η τοποθέτηση τουλάχιστον τα δύο
τελευταία έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι
ασφαλισμένος/η στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
3. Οι μονάδες τοποθέτησης σχετικά με την γνώση της γερμανικής γλώσσας
ορίζονται ως εξής:
Οι εκπαιδευτικοί με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
λαμβάνουν οκτώ (8) μονάδες, επιπέδου Γ1 λαμβάνουν έξι (6)
μονάδες, επιπέδου Β2 λαμβάνουν τέσσερεις (4) μονάδες, επιπέδου
Β1 λαμβάνουν δύο (2) μονάδες.
Επισημαίνουμε ότι α) τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας πρέπει να είναι
αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και ότι β) υποχρέωση των εκπαιδευτικών που
τοποθετούνται στις εκπαιδευτικές μονάδες που επιχορηγούνται από τις κυβερνήσεις του
κρατιδίου της Βαυαρίας είναι η πιστοποιημένη γνώση της γερμανικής γλώσσας σε
επίπεδο τουλάχιστον Α2 κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.
4. Οι μονάδες τοποθέτησης σχετικά με την κατοχή διδακτορικού διπλώματος
ορίζονται σε έξι (6) και μεταπτυχιακού διπλώματος ορίζονται σε τέσσερις (4).
5. Οι μονάδες τοποθέτησης σχετικά με την συνολική υπηρεσία (μέχρι 15 έτη)
ορίζονται σε ένα (1) μόριο ανά έτος.

6. Στις μονάδες τοποθέτησης προσμετρώνται και οι μονάδες απόσπασης των εκπαιδευτικών βάσει των αξιολογικών πινάκων.

 

Επισημάνσεις

  1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται εντός 6ετίας τοποθετούνται με βάση το αρχικό έτος απόσπασής τους συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στις επιδοτούμενες από την κυβέρνηση της Βαυαρίας σχολικές μονάδες οφείλουν να προσκομίσουν στην υπηρεσία πιστοποιητικό γερμανομάθειας προκειμένου να λάβουν άδεια διδασκαλίας από τις γερμανικές αρχές. Σε περίπτωση διδασκαλίας στα Γερμανικά απαιτείται γλωσσομάθεια Γ1.
  3. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται άνευ επιμισθίου δεν τοποθετούνται σε επιχορηγούμενες από τη Βαυαρική κυβέρνηση σχολικές μονάδες.
  4. Οι αιτήσεις μετακίνησης των εκπαιδευτικών ικανοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενά και μόνο αν είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας.
  5. Η υπηρεσία προβαίνει σε αναγκαστικές μετακινήσεις/διαθέσεις όταν υπάρχουν επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.