Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικόΛήψη αρχείου

ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΛήψη αρχείου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σε συνέχεια της από 21 Σεπτεμβρίου 2023 προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης μας, το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου  λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 • το άρθρο 15 του ν.4415/2016 (Α’159),
 • το άρθρο 13 του ν.3149/2003 (Α’141)
 • την υπ’ αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση
 • τα οριζόμενα στην 144060/Η2/21-11-2022 στο (Β’ 6010)
 • το υπ’ αριθμ. 104356/Η2/20-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

                                                                       κ α λ ε ί  εκ  νέου

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εναπομεινάντων κενών του διδακτικού έτους 2023-2024 στις κάτωθι ειδικότητες και σχολεία :

ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΕΣ
ΠΕ03, Μαθηματικών ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 7
  1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ * 8
ΠΕ04, Φυσικών Επιστημών ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 20
ΠΕ70, Δασκάλων  5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΝΑΧΟΥ* 13
  2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ* 27
  4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΝΑΧΟΥ* 8
ΠΕ07, Γερμανικής Γλώσσας  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 17
  1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ 8
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 10
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 6

*Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ70 που θα προσληφθούν στα Δημοτικά και Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό Γερμανομάθειας επιπέδου Γ1/Γ2, προκειμένου να εκδοθεί άδεια διδασκαλίας από τις Βαυαρικές αρχές.

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο ως προσόν διορισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ημεδαπή και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζει το υπ’ αριθμ. 104356/Η2/20-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας . Τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από μετάφραση στα Ελληνικά και πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου semuenchen@sch.gr του ΣΓΕ Μονάχου (σχολεία Μονάχου-Νυρεμβέργης) ή mail@gse-stuttgart.europe.sch.gr (σχολεία Στουτγάρδης-Φρανκφούρτης),  έως την Τρίτη

31/10/2023 και ώρα 10:00 Γερμανίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Τη συνημμένη αίτηση
 2. Βασικό Πτυχίο
 3. Διπλώματα Μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/ Διδακτορικό)
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (Γερμανικών  και άλλων ξένων γλωσσών). Σημειώνεται ότι για την πρόσληψη στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια της Βαυαρίας απαιτείται Γερμανομάθεια επιπέδου Γ1/Γ2.
 6. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 για όσους εκπαιδευτικούς θα διδάξουν μαθήματα στα Ελληνικά και δεν έχουν Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοότητα.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 8. Αντίγραφο διευρυμένου ευρωπαϊκού ποινικού μητρώου (Erweitertes Europäisches Führungszeugnis) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αίτηση έκδοσής του.

Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα λάβει υπ’ όψιν τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών όπως αυτά ορίζονται στις υπ’ αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 (Β’ 2687) και 144060/Η2/21-11-2022 στο (Β’ 6010) Υπουργικές Αποφάσεις.Λήψη αρχείου

 

ΜΟΡΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΒΑΔΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΕΣΣΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία θα προσληφθούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον βασικό πίνακα και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον εναλλακτικό, εφόσον υπάρχουν κενά. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν Γερμναομάθεια κάτω του επιπέδου Β2 κατατάσσονται στον εναλλακτικό πίνακα. Ενστάσεις έως την Τρίτη 03-10-2023.Λήψη αρχείου

ΜΟΡΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία θα προσληφθούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον βασικό πίνακα και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον εναλλακτικό, εφόσον υπάρχουν κενά. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν Γερμναομάθεια κάτω του επιπέδου Β2 κατατάσσονται στον εναλλακτικό πίνακα. Ενστάσεις έως την Τρίτη 03-10-2023.Λήψη αρχείου

Διευκρινήσεις για τις προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών

 • Για τη διδασκαλία στα Δημοτικά και Γυμνάσια της Βαυαρίας απαιτείται Γερμανομάθεια
 • Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοοότητα και θα διδάξουν μαθήματα στα Ελληνικά οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικά άριστης γνώσης Ελληνικών (Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 του ΚΕΓ)
 • Ο μισθός για 27 ώρες διδασκαλίας κυμαίνεται μεταξύ 3136,59 και 3523,62 Ευρώ μεικτά μηνιαίως. Για λιγότερες ώρες διδασκαλίας υπολογίζεται το αντίστοιχο μεικτό ποσό.
 • Σύμφωνα με τα οριζόμενα με σαφήνεια στη σχετική προκήρυξη οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται αποκλειστικά με συμβάση εργασίας ορισμένου χρόνου. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη γερμανική νομοθεσία δεν δύνανται να συνάψουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Δρομολόγια λεωφορείωνΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Δρομολόγια Λεωφορείων

Σας γνωστοποιούμε τα δρομολόγια των λεωφορείων για τους μαθητές του 2ου Δημοτικού προς τα νέα σχολεία.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν αναρτήσεις και άλλων δρομολογίων.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου