ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σε συνέχεια της από 21 Σεπτεμβρίου 2023 προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης μας, το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου  λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 • το άρθρο 15 του ν.4415/2016 (Α’159),
 • το άρθρο 13 του ν.3149/2003 (Α’141)
 • την υπ’ αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση
 • τα οριζόμενα στην 144060/Η2/21-11-2022 στο (Β’ 6010)
 • το υπ’ αριθμ. 104356/Η2/20-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

                                                                       κ α λ ε ί  εκ  νέου

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εναπομεινάντων κενών του διδακτικού έτους 2023-2024 στις κάτωθι ειδικότητες και σχολεία :

ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΕΣ
ΠΕ03, Μαθηματικών ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 7
  1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ * 8
ΠΕ04, Φυσικών Επιστημών ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 20
ΠΕ70, Δασκάλων  5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΝΑΧΟΥ* 13
  2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ* 27
  4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΝΑΧΟΥ* 8
ΠΕ07, Γερμανικής Γλώσσας  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 17
  1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ 8
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 10
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 6

*Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ70 που θα προσληφθούν στα Δημοτικά και Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό Γερμανομάθειας επιπέδου Γ1/Γ2, προκειμένου να εκδοθεί άδεια διδασκαλίας από τις Βαυαρικές αρχές.

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο ως προσόν διορισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ημεδαπή και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζει το υπ’ αριθμ. 104356/Η2/20-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας . Τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από μετάφραση στα Ελληνικά και πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου semuenchen@sch.gr του ΣΓΕ Μονάχου (σχολεία Μονάχου-Νυρεμβέργης) ή mail@gse-stuttgart.europe.sch.gr (σχολεία Στουτγάρδης-Φρανκφούρτης),  έως την Τρίτη

31/10/2023 και ώρα 10:00 Γερμανίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Τη συνημμένη αίτηση
 2. Βασικό Πτυχίο
 3. Διπλώματα Μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/ Διδακτορικό)
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (Γερμανικών  και άλλων ξένων γλωσσών). Σημειώνεται ότι για την πρόσληψη στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια της Βαυαρίας απαιτείται Γερμανομάθεια επιπέδου Γ1/Γ2.
 6. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 για όσους εκπαιδευτικούς θα διδάξουν μαθήματα στα Ελληνικά και δεν έχουν Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοότητα.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 8. Αντίγραφο διευρυμένου ευρωπαϊκού ποινικού μητρώου (Erweitertes Europäisches Führungszeugnis) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αίτηση έκδοσής του.

Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα λάβει υπ’ όψιν τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών όπως αυτά ορίζονται στις υπ’ αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 (Β’ 2687) και 144060/Η2/21-11-2022 στο (Β’ 6010) Υπουργικές Αποφάσεις.Λήψη αρχείου

 

ΜΟΡΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΒΑΔΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΕΣΣΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία θα προσληφθούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον βασικό πίνακα και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον εναλλακτικό, εφόσον υπάρχουν κενά. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν Γερμναομάθεια κάτω του επιπέδου Β2 κατατάσσονται στον εναλλακτικό πίνακα. Ενστάσεις έως την Τρίτη 03-10-2023.Λήψη αρχείου

ΜΟΡΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία θα προσληφθούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον βασικό πίνακα και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον εναλλακτικό, εφόσον υπάρχουν κενά. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν Γερμναομάθεια κάτω του επιπέδου Β2 κατατάσσονται στον εναλλακτικό πίνακα. Ενστάσεις έως την Τρίτη 03-10-2023.Λήψη αρχείου

Διευκρινήσεις για τις προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών

 • Για τη διδασκαλία στα Δημοτικά και Γυμνάσια της Βαυαρίας απαιτείται Γερμανομάθεια
 • Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοοότητα και θα διδάξουν μαθήματα στα Ελληνικά οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικά άριστης γνώσης Ελληνικών (Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 του ΚΕΓ)
 • Ο μισθός για 27 ώρες διδασκαλίας κυμαίνεται μεταξύ 3136,59 και 3523,62 Ευρώ μεικτά μηνιαίως. Για λιγότερες ώρες διδασκαλίας υπολογίζεται το αντίστοιχο μεικτό ποσό.
 • Σύμφωνα με τα οριζόμενα με σαφήνεια στη σχετική προκήρυξη οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται αποκλειστικά με συμβάση εργασίας ορισμένου χρόνου. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη γερμανική νομοθεσία δεν δύνανται να συνάψουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Δρομολόγια λεωφορείωνΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Δρομολόγια Λεωφορείων

Σας γνωστοποιούμε τα δρομολόγια των λεωφορείων για τους μαθητές του 2ου Δημοτικού προς τα νέα σχολεία.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν αναρτήσεις και άλλων δρομολογίων.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΔΗ ΒΥΤΕΜΒΕΡΓΗ ΚΑΙ ΕΣΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΠΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 37 ΤΕΓ ZUFFENHAUSEN
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 37 ΤΕΓ EICHENDORFSCHULE
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 35 ΤΕΓ LUDWIGSBURG
ΣΩΦΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70 35 ΤΕΓ EICHENDORFSCHULE
ΛΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 33 ΤΕΓ DARMSTADT
ΜΠΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 33 ΤΕΓ LEINFELDEN
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΕ70 33 ΤΕΓ BIETIGHEIM BISSINGEN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΛΕΚΑ ΠΕ70 31 ΤΕΓ LUDWIGSBURG
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 31 ΤΕΓ TÜBINGEN
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 31 ΤΕΓ RÜSSELSHEIM
ΓΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ70 29 ΤΕΓ BACKNANG
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΤΕΓ WAIBLINGEN
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ
ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΥΓΗ ΠΕ02 ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ
ΦΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ

Απόσπαση εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας

Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν παράταση απόσπασης  πέραν της εξαετίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας εφόσον κατά το σχολικό έτος 2022-2023 υπηρετούσαν σε σχολική μονάδα θα αναλάβουν  υπηρεσία στην ίδια σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε ΤΕΓ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης εκ νέου σύμφωνα με τα κενά που έχουν αναρτηθεί, έως τη Δευτέρα 4/9/2023 και ώρα 12:00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν με την υπ’ αριθμ. 94838/H2/30-8-2023  ΑΔΑ: ΨΤΗΤ46ΝΚΠΔ-Η98 Υπουργική Απόφαση να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης και να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΓΣΕ Μονάχου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (semuenchen@sch.gr)  έως την Δευτέρα 4-09-2023 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα κενά που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Επισημαίνεται ότι για την τοποθέτηση στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης απαιτείται Γερμανομάθεια επιπέδου τουλάχιστον Α2.