Ανατροφοδότηση από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματός μας, τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος.

Ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν επίσης  οι μαθητές που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις και οι γονείς τους.

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει η θετική στάση τους στο πρόγραμμα και η επιθυμία για συνέχιση της υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο σχολείο μας.

Καθηγητές 
Μαθητές
Γονείς