Διαπολιτισμική εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των παιδιών-προσφύγων: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Η παρούσα έρευνα μελετά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας στα οποία φοίτησαν παιδιά-πρόσφυγες το σχολικό έτος 2016-2017, σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξή τους στο σχολείο.

Διεξήχθη ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε δείγμα 120 εκπαιδευτικών που εργάζονταν στα σχολεία αυτά.

Από τα ευρήματα καταδεικνύεται πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η κοινωνική ένταξη των παιδιών-προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί σε μικρή κλίμακα, καθώς επίσης πως οι κύριοι εμπλεκόμενοι στο εκπαιδευτικό σύστημα (εκπαιδευτικοί, ημεδαποί μαθητές/μαθήτριες και γονείς) θεωρούν την παρουσία των παιδιών-προσφύγων στο ελληνικό σχολείο ως «λίγο» ή «αρκετά» θετική. Φαίνεται, επιπλέον, ότι τα παιδιά-πρόσφυγες δημιουργούν παρέες με ημεδαπούς/ημεδαπές μαθητές/μαθήτριες και συμμετέχουν στο παιχνίδι, αλλά λαμβάνουν λιγότερο ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί, ακόμη, τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των γνώσεων των ημεδαπών μαθητών/μαθητριών σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφοροποίηση τυχόν αρνητικών συναισθημάτων που φέρουν οι ίδιοι/ίδιες μέσω της ανάπτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. Τα συμπεράσματα, σε συνάρτηση με τον αυξανόμενο αριθμό των παιδιών-προσφύγων στο ελληνικό σχολείο σήμερα, αναδεικνύουν την ανάγκη διερεύνησης του προσφυγικού ζητήματος, ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να κατανοεί και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες όλων των παιδιών.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Principals’ Perceptions on the Notion of Organizational Culture. The Case of Greece

Organizational culture constitutes a fundamental characteristic of the educational organism, because, it contributes to the shape of its character and of its members’ way of thinking and behavior and, it is also connected to the employees’ productivity and the students’ academic performance. It is commonly held that leadership and organizational culture are in a constant process of interaction and heteronomy, constituting two sides of the same coin. Therefore, one of the most important tasks that the educational leader undertakes is to create and manage organizational or school culture. We conducted research by subjecting a number of secondary school principals within Attica Prefecture in Greece to semiconductor interviews regarding the way in which they perceive the notion of organizational culture investigating the circumscription of culture, its contribution to the development of the school, its differentiation from the school climate, the principals’ vision for the culture of their school. It is clearly evident by the results that the notion of organizational culture is neither perceived nor defined by everyone in the same way resulting in it being frequently identified with the Organization and Administration of the school unit, while confusion with the notion of school climate is also observed.

Read more here

 

Παρουσίαση Βιβλίου

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου μας
«Μάθε Ψηφιακά…Παίζοντας Συνεργατικά», την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, στις 6 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Astir, στην Πάτρα.
Στο βιβλίο δίνεται έµφαση στη σύνδεση µεταξύ θεωρητικών προσεγγίσεων και διδακτικών πρακτικών σχετικά µε την τεχνολογικά υποστηριζόµενη, δοµηµένη, συνεργατική και παιγνιώδη µάθηση.
Tο βιβλίο παρέχει, εκτός των άλλων, στον αναγνώστη 20 σενάρια που αφορούν σε βασικές έννοιες και θεµατικές της Αγωγής Υγείας. Tα φύλλα εργασίας των διδακτικών σεναρίων είναι αποθηκευμένα στο CD που συνοδεύει το βιβλίο.
Το βιβλίο απευθύνεται σε: (α) φοιτητές Παιδαγωγικών Τµηµάτων, (β) φοιτητές άλλων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων που παρακολουθούν µαθήµατα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, (γ)  εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που επιθυµούν να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια µε βάση την τεχνολογικά υποστηριζόµενη, δοµηµένη, συνεργατική και παιγνιώδη µάθηση.

Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ

Για τα βιογραφικά των συγγραφέων, πατήστε εδώ

Επιμορφωτική Ημερίδα

Πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, 8.30 – 14.00, στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Επιμορφωτική Ημερίδα για τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Ε & ΣΤ τάξεις των σχολείων της 2ης Περιφέρειας, με θέμα: «Γλωσσικός Εγγραμματισμός Επιστημονικού Λόγου: Κατανόηση και Αξιολόγηση Σχολικών Εγχειριδίων«. Προσκελημένος ομιλητής, ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ματσαγγούρας Ηλίας.

Η Ημερίδα με θεωρητικό και βιωματικό μέρος (εργασία σε ομάδες επί σχολικών κειμένων), εστιάζει (α) στην ανάδειξη των προβλημάτων κατανόησης του επιστημονικού λόγου που δημιουργεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες η διαχείριση της αποκαλούμενης «διπλής συνάφειας», (β) σε προτάσεις υπέρβασης των εν λόγω δυσκολιών και (γ) στην πρόταση και άμεση εφαρμογή προδιαγραφών νοηματικής συνοχής που πρέπει να πληρούν τα επιστημονικά κείμενα σχολικού επιπέδου. Η κατοχή των εν λόγω προδιαγραφών παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προβαίνει σε διδακτικές παρεμβάσεις που καθιστούν τα σχολικά κείμενα νοηματικά προσπελάσιμα, ακόμη και από μαθητές/μαθήτριες που έχουν δυσκολίες κατανόησης.

«Σχολικός Εκφοβισμός: απόψεις εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά θύτη και θύματος»

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αναγνωρίζεται πλέον ως ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο διαταράσσει την ομαλή σχολική λειτουργία σε πολλές χώρες του κόσμου και απαιτεί την έγκαιρη αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Οι θύτες και τα θύματα στιγματοποιούνται, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και να προλάβουν το φαινόμενο, οι γονείς ανησυχούν. Στην εργασία μας παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο τύποι μαθητών, ο «θύτης» και το «θύμα» με τα ιδιαίτερα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά σκιαγραφούνται μέσα από τις περιγραφές των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα, την εμφάνιση, το οικογενειακό και εκπαιδευτικό προφίλ των θυτών και θυμάτων, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τόσο τις πράξεις των πρώτων όσο και τη θυματοποίηση των δεύτερων.   Η εργασία στοχεύει, επίσης, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν έγκαιρα τoυς πιθανούς «θύτες» και «θύματα», ώστε να σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θυματοποίηση, θύτης, θύμα, χαρακτηριστικά εμφάνισης, προσωπικότητα, κοινωνικό πλαίσιο

 

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ