Δημοσιεύσεις

Επιμορφωτικό Υλικό

Μάνεσης, Ν. (2014). Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες. Αθήνα: Υ.ΠΑΙ.Θ. – Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Μάνεσης, Ν. (2014). Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως μοχλός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο Παπαναούμ, Ζ. & Λιακοπούλου, Μ. (επιμ.). Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. σσ. 77-94. Υ.ΠΑΙ.Θ: Θεσσαλονίκη.

Μάνεσης, Ν. (2011). Στερεότυπα και Διακρίσεις στην Οικογένεια. Αθήνα: Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Μάνεσης, Ν. (2008). Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Εργασιακή Ικανοποίηση. Στο Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ. Η Δια Βίου Μάθηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Έργο: Βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα.: 55-75. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.

 

Βιβλία

Κορδάκη, Μ., Μάνεσης, Ν. & Νταραντούμης Αθ. (2017). (επιμ.) Μάθε Ψηφιακά…Παίζοντας Συνεργατικά. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Μάνεσης, Ν. (2014). Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες. Αθήνα: Υ.ΠΑΙ.Θ. – Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Καραντζής, Ι. & Μάνεσης, Ν. (2013) (επιμ.) Τα Σχέδια μαθήματος στο Δημοτικό  Σχολείο. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Πάτρα: Gotsis.

Μάνεσης, Ν. (2011). Στερεότυπα και Διακρίσεις στην Οικογένεια. Αθήνα: Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Μάνεσης, Ν. (2011). Επιμόρφωση και Δια Βίου Μάθηση των Εκπαιδευτικών – Το ζήτημα της εξομοίωσης (130/1990). Αθήνα: Γκιούρδας.

Μάνεσης, Ν. (2010). Σχολείο και Οικογένεια. Η Καθημερινότητα της Εκπαιδευτικής Πράξης. Αθήνα: Γκιούρδας.

 

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους

Μάνεσης, Ν. (2017). Αγωγή και Προαγωγή Υγείας. Στο Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης, & Αθ. Νταραντούμης (Επιμ.). Μάθε Ψηφιακά… Παίζοντας Συνεργατικά, (σσ. 167-199). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη (ISBN: 978-9620-612-059-6)

Μάνεσης, Ν. (2016). Παρουσίαση των ομάδων-στόχων και των διαδικασιών στρατολόγησης με βάση τη διεθνή εμπειρία. Στο Ραγιές, Ι. (επιμ). Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, (σσ. 41-54). Αθήνα: ΚΕ.ΜΕ.Α

Βαλμάς, Θ., Μάνεσης, Ν., Μπαρής, Θ. (2016). Η Σχολική Μονάδα ως Κοινότητα Μάθησης. Απόψεις, Αντιλήψεις, Προσδοκίες, Στερεότυπα & Δυσλειτουργίες. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ). Μεθοδολογία, Πολιτικές, Πρακτικές Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού που βασίζονται στο Σχολείο, (σσ. 228-237). Αθήνα: Γρηγόρης.

Μίχαλου, Αιμ. & Μάνεσης, Ν. (2015). Η Τεχνική της Ενεργούς Ακρόασης: Συμβουλευτική Παρέμβαση σε Ομάδες Γονέων. Στο Π. Κυπριανός & Jean-Pierre Pourtois (επιμ.) Οικογένεια και Σχολείο. Τοπικές Κοινωνίες, (σσ. 477-489). Αθήνα: Opportuna.

Μάνεσης, Ν. (2014). Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως μοχλός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο Παπαναούμ, Ζ. & Λιακοπούλου, Μ. (επιμ.). Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (σσ. 77-94). Υ.ΠΑΙ.Θ: Θεσσαλονίκη.

Μάνεσης, Ν. (2004). Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι Εκπαιδευτικές Πρακτικές των Δασκάλων: το παράδειγμα της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα: 205-213. Αθήνα: Μεταίχμιο.

 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικές Επετηρίδες και Επιστημονικά Περιοδικά

Tzianakopoulou, N. Manesis (2018). Principals’ Perceptions on the Notion of Organizational Culture: The Case of Greece. Universal Journal of Educational Research, 6, 2519 – 2529. doi: 10.13189/ujer.2018.061117.

Αγγελοπούλου, Π. & Μάνεσης, Ν. (2017). Δίγλωσσοι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η περίπτωση της Αχαΐας. Έρευνα στην Εκπαίδευση 6 (1), 228-236.

Αγγελοπούλου, Π. & Μάνεσης, Ν. (2017). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Συμβουλευτική Παρέμβαση. Απόψεις Εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 63, 13-27

Manesis, N. (2017). In–service Education Educating Primary Teachers in Human Rights in Greece. The Learning Teacher Magazine, (8) 2,

Angelopoulou, P. & Manesis, N. (2017). Students from different cultural backgrounds, their difficulties upon elementary school entry in Greece and teachers’ intercultural educational practices. British Journal of Education, 5(4), 9-18.

Λαμπροπούλου, Α., & Μάνεσης, Ν. (2016). Σχολικός εκφοβισμός. Απόψεις Εκπαιδευτικών για τα Χαρακτηριστικά Θύτη και Θύματος. Μέντορας, 14, 37-50.

Μάνεσης, Ν. & Κακαβάς, Κ. (2016). Διαδραστικός πίνακας και παιδαγωγική χρήση: Απόψεις εκπαιδευτικών. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 9 (1), 16-30.

Manesis, N. & Foka, S. (2015). Teachers’ in–service education in Greece – A didactic proposal. The Learning Teacher magazine, 6 (4),

Μάνεσης, Ν. & Λαμπροπούλου, Α. (2014). Σχολικός εκφοβισμός: Ενέργειες εκπαιδευτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-Θεωρία & Πράξη, 7: 83-89.

Μάνεσης, Ν. & Γερούκη, Μ. (2013). Ενημέρωση για το HIVS / AIDS σε Νέους στην Ελλάδα: Ανάγκες και Προκλήσεις. Οικονομία και Υγεία 3 (2): 33-43.

Μάνεσης, Ν. (2012). Απόψεις των γονέων για τα προβλήματα που δημιουργούνται στην οικογένεια από τις σχολικές εργασίες για το σπίτι. Κοινωνιολογική ανάλυση Σύγχρονη Εκπαίδευση, 171: 135-148.

Manesis, N. (2012). Teacher’s Role in Educational Changes: Executor or Collaborator? The case of Greece. Global Journal of Human Social Science, 12 (5): 73-81.

Μάνεσης, Ν. & Πανουργιά, Κ. (2012). Παιδική Κακοποίηση: Απόψεις Ελλήνων και Κυπρίων Εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 52: 99-117.

Μάνεσης Ν. (2010). Κοινωνικά διαφοροποιημένες γονεϊκές προσδοκίες και αναπαραστάσεις για τις ελλείψεις και δυσλειτουργίες του σχολείου Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 57: 31-54.

Μάνεσης, Ν. (2008). Η κοινωνική κατηγορία των γονέων και το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους  με τους εκπαιδευτικούς, Στο Μπρούζος, Α. κ.ά. (επιμ.) Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Τόμος VI. Σχολείο και Οικογένεια: 173-191. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Fragoulis, I. & Manessis, N. (2009). An investigation of Greek trainees’ re-educative needs during the realization of the Health Education Program. Review of European Studies, 1(2), 138-147.

Αλεξόπουλος, Δ. Μάνεσης, Ν. Φιλιππάτου, Σ., Σακελλάρη Μ., Σηφάκη, Α. (2005). Ανάπτυξη ενός τεστ λεξιλογίου για τους μαθητές της Δ΄ τάξης του ΔημοτικούΕπιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών ΑΡΕΘΑΣ Τόμος III:11-23. Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.

Μυλωνάς, Θ. & Μάνεσης, Ν. (2002). Ο κοινωνικός αποκλεισμός αρχίζει από το σχολείο. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών ΑΡΕΘΑΣ Τόμος II: 249-262. Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.

 

Δημοσιεύσεις σε Τόμους Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων

Koutsospyrou, Ch., & Manesis, N. (2017). Basically, I am a matter of Light. In V. Ferrara, (Ed). Education and Museum: Cultural Heritage and Learning. Proceedings ( 43-48). Italy: Digilab Sapienza Università di Roma.

Σύψα, Π. Μάνεσης, Ν., & Κορδάκη, Μ. (2016). Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Στο Α. Μικρόπουλος, Ν. Παπαχρήστος, Α. Τσιάρα, Π. Χαλκή (Επιμ.), Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σσ. 637-644). Αθήνα: Ε.Τ.Π.Ε.

Μάνεσης, Ν., Κακαβάς, Π., & Κακαβάς, Κ. (2015). Σχεδιασμός Εφαρμογής Σύνθεσης Μουσικού Κειμένου με το Scratch. Στο Ν. Αλεξανδρής, Χ. Δουληγέρης, Π. Βλάμος, Β. Μπελεσιώτης (Επιμ.), 7th Conferrence on Informatics in Education 2015. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (σσ. 324-336). Αθήνα: Greek Computer Society.

Λαμπροπούλου, Α., Καραμπάση, Ευ., & Μάνεσης, Ν. (2014). Η θέση του λεξιλογίου στο γλωσσικό μάθημα: Διερεύνηση διδακτικών και αξιολογικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. Στο K.D. Malafantis, E.P. Galanaki & A.I. Pamouktsoglou (Eds). Πρακτικά ΙΕ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Π.Ε.Ε. «eRa-8, The Synergy forum» (σσ. 646-656). Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.

Μάνεσης, Ν., Γιαννοπούλου, Α., & Σαμαντά, Α. (2014). Διαδραστικός πίνακας και διδασκαλία μαθημάτων στο δημοτικό σχολείο. Στο Ν. Αλεξανδρής, Χ. Δουληγέρης, Π. Βλάμος, Β. Μπελεσιώτης (Επιμ.), «6th Conferrence on Informatics in Education 2014. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση» (σσ. 288-298). Αθήνα: Greek Computer Society

Μάνεσης, Ν. Καραμπάση Ε., & Κακαβάς, Κ. (2014). Η δειγματική διδασκαλία εκπαιδευτικών: Μια επιμορφωτική πρόταση. Στο Ευ. Κολέζα, Μ. Αργυροπούλου, Αθ. Τσιόκανος (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η Σχολική Μονάδα ως ένας Οργανισμός που Μαθαίνει. Προσεγγίσεις και Εφαρμογές» (σσ. 225-230). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών – Ε.Λ.Κ.Ε

Μάνεσης, N. (2006). Αναζητώντας τον τέλειο Δάσκαλο: τι προσδοκούν οι γονείς των διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών; Στο Δ. Χατζηδήμου & Χ. Βιτσιλάκη (Επιμ.), Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας» (σσ. 675-684). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης

Μυλωνάς, Θ., Μάνεσης, Ν., & Παπανδρέου, Α. (2001). Άτυπες μορφές δια βίου κατάρτισης των εκπαιδευτικών, στο Κ. Π., Χάρης, Ν. Β., Πετρουλάκης, Σ., Νικόδημος (Επιμ.), Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Προοπτική» (σσ. 375-389). Αθήνα: Ατραπός.

Mάνεσης, Ν. (2001) Η στάση των τσιγγάνων προς το σχολείο και η αντιμετώπισή τους από αυτό. Στο Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (Επιμ.), Πρακτικά Ι΄ Διεθνούς Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση». Διατίθεται στο http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/enall/sin_napl.htm

 

Δημοσιεύσεις σε Τόμους Πρακτικών Ελληνικών Συνεδρίων

Μητροπούλου, Φ., Σγούρα, Αγγ, & Μάνεσης, Ν. (2018). Εκπαίδευση Παιδιών-Προσφύγων: Γνώσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών. Στο Κ. Γλέζου, Β. Κολτσάκης, Α. Λούβρης, Ν. Τζιομόπυλος (Επιμ), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας» (σσ. 308-319). Πάτρα: ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Βλάχου, Ελ., Φλίγκου, Ι., & Μάνεσης, Ν. (2017). Σέβομαι την Ετερότητα. Συνυπάρχω Αρμονικά. Διδακτικό Σενάριο Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού. Στο Στ. Γρόσδος (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη – αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο», Τόμος Β (σσ. 203-216). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ.

Κακαβάς, Κ., Κακαβάς, Π. & Μάνεσης, Ν. (2017). Η κατασκευή και μέτρηση γωνιών ως διαδικασία αξιοποίησης του μαθηματικού περιεχομένου προβλημάτων και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Τ. Αρβανίτη – Παπαδοπούλου, Π. Ορφανός (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο», Τόμος 2 (σσ. 444-445). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ.

Αλεξόπουλος, Χ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Η διαδικασία αξιολόγησης στα Πειραματικά Σχολεία. Η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Το παράδειγμα των Πειραματικών Σχολείων Πανεπιστημίου Πατρών. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Τ. Αρβανίτη – Παπαδοπούλου, Π. Ορφανός (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο», Τόμος 2 (σσ. 844-854). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ.

Κακαβάς, Κ., Κορδάκη, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Κατασκευή ψηφιακής αφίσας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγολου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ. 80-90). Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Τ.Π.Ε.

Κακαβάς, Π., Κορδάκη, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη μάθηση της έννοιας της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγολου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ. 91-100). Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Τ.Π.Ε.

Κακαβάς, Π., Κορδάκη, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Συνεργατική δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη από μαθητές για τη νοθεία των τροφίμων. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγολου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ. 101-110). Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Τ.Π.Ε.

Κακαβά, Ισμ., Κορδάκη, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Συνεργατική Σχεδίαση Ψηφιακής Παρουσίασης για τη μάθηση εννοιών σχετικών με τη «Μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων». Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγολου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ. 111-118). Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Τ.Π.Ε.

Βλάχου, Ελ., Κορδάκη, Μ. Μάνεσης, Ν. (2017). Υγιεινά τρόφιμα και με τη βούλα. Στο Ν. Τζιμόπουλος, & Α. Λούβρης (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning «Αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της ανοικτότητας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» (σσ. 75-88). Πάτρα: ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Λαμπροπούλου, Α., Αγγελοπούλου, Αγγ., & Μάνεσης, Ν. (2016). Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ Δημοτικού. Στο Στ. Γρόσδος (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια. Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», Τόμος Β (σσ. 367-377). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ – PIERCE Αμερικανικό Κολλέγιο.

Κακαβάς, Κ, Κακαβάς, Π., & Μάνεσης, Ν. (2016). Η διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Α. Τσιβάς, Τ. Αρβανίτη – Παπαδοπούλου (Επιμ.) Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Εκπαιδευτικές Πολιτικές για το Σχολείο του 21ου Αιώνα», Τόμος Γ (σσ. 47-56). Αθήνα. Π.Ε.Σ.Σ.

Παπαδημητροπούλου, Π., Καραλή, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2015). Απόψεις των γονέων για το Πρόγραμμα Σπουδών στο Νηπιαγωγείο. Στο: Θ. Θάνος, Αν. Μπούνα, Ευ. Τόλιος (Επιμ.), Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παρόν και Προοπτικές (σσ. 477-483). Ιωάννινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κακαβά, Ι. Κακαβάς, Π., & Μάνεσης, Ν. (2015). Οι μύθοι και η ελιά. Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός» (σσ. 2440 – 2452). Αθήνα.

Κακαβάς, Π., Κακαβάς, Κ., & Μάνεσης, Ν. (2015). Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής «Το ράλι της προπαίδειας» Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» (σσ. 1133 – 1142). Αθήνα.

Κακαβά, Ι, Λαμπροπούλου, Α., & Μάνεσης, Ν. (2015). Το συμπλήρωμα του 10. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Γ. Μπαραλός, Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις», Τόμος 2 (σσ. 334-341). Αθήνα. Π.Ε.Σ.Σ.

Κακαβάς, Κ. Αλεξόπουλος, Χ., & Μάνεσης, Ν. (2015). Μετρώ και λογαριάζω βάρη. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Γ. Μπαραλός, Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις», Τόμος 2 (σσ. 342-350). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ.

Κακαβάς, Π., Καραμπάση, Ε., & Μάνεσης, Ν. (2015). Τέλεια και ατελής διαίρεση. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Γ. Μπαραλός, Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις», Τόμος 2, (σσ. 351-359). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ.

Σαμαντά, Α. Γιαννοπούλου, Α., & Μάνεσης, Ν. (2014). Αναπαραστάσεις των γονέων για το ρόλο τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Στο Χ. Μπαμπούνης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις», (σσ. 1028-1036). Αθήνα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.

Λαμπροπούλου, Α., Κοζώρη, Α., & Μάνεσης, Ν. (2014). Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου ως αφορμή για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στη σχολική τάξη. Στο Χ. Μπαμπούνης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις», (σσ. 907-914). Αθήνα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.

Κακαβάς, Κ, Κακαβάς, Π., & Μάνεσης, Ν. (2014). Σενάριο Διδασκαλίας Θρησκευτικών στη Δ΄ Δημοτικού με χρήση ΤΠΕ. Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα. Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.» (σσ. 1304-1311). Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.

Μάνεσης, Ν., & Λαμπροπούλου, Α. (2012). Εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων. Κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Στο Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Οικογένεια εκπαιδεύεται…Δια Βίου» (σσ. 641-652). Αθήνα. ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Μάνεσης, Ν. (2008). Ιστορική Αναδρομή των Σχέσεων Σχολείου –Οικογένειας. Στο Μ. Θεοδοσοπούλου, κ.ά (Επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Σχολές Γονέων: μαζί με τα παιδιά μας» (σσ. 63-67). Αθήνα: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Μάνεσης, Ν. (2008). Αξιολόγηση της Δράσης και Λειτουργίας των Σχολών Γονέων στους Νομούς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Στο Μ. Θεοδοσοπούλου, κ.ά (Επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Σχολές Γονέων: μαζί με τα παιδιά μας» (σσ. 157-161). Αθήνα: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Μάνεσης, Ν. Καραμπάση, Έ., & Φλίγκου, Ι. (2007). Οι αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τους ρόλους των δύο φύλων. Πρακτικά του 2ου  Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου».

Μάνεσης, Ν. Καραμπάση Ε., Μαρούλη, Κ. Χρονόπουλος, Χ. (2007). Φύλο και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας: οι αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά του 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου».

Μάνεσης, Ν. (2007). Διαφοροποιήσεις των αντιλήψεων των μελλοντικών δασκάλων για την ισότητα των φύλων: η συμβολή του μαθήματος Εκπαίδευση και Φύλο στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών. Στο Δ. Χατζηδήμου, κ.ά. (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Τόμος II (σσ. 285-292). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Μάνεσης, Ν., & Τσερεγκούνη, Α. (2005). Η συμβολή του Διευθυντή του Σχολείου στη βελτίωση της επικοινωνίας Γονέων και Δασκάλων. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διοίκηση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης», Τόμος I (σσ. 131-145). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Μάνεσης, Ν. (2004). Ποιοι γονείς επιλέγουν το σχολείο φοίτησης των παιδιών τους; Στο Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη, & Π. Στραβάκου (Επιμ.), Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» (σσ. 181-190). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Μυλωνάς, Θ., Μάνεσης, Ν., & Παπανδρέου, Α. (1999). Το Π.Δ. 130/90 για την Εξομοίωση και οι ποικίλες διαφοροποιήσεις του κατά την εφαρμογή. Στο Κ. Π., Χάρης, Ν. Β., Πετρουλάκης, Σ., Νικόδημος (Επιμ.), Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής Έρευνας, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» (σσ. 383-392). Αθήνα: Ατραπός.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *