Διαγωνισμός ζωγραφικής HELMEPA

Το Νηπιαγωγείο μας πήρε μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος HELMEPA με τίτλο:

«Μην ψαρώνεις! Μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες».

 

PXL 20240306 101131537.MP

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το Σχολικό έτος 2024-2025

Για το σχολικό έτος 2024-2025 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 01 έως 20 Μαρτίου 2024.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.

 • Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές γεννημένοι το 2019 και το 2020.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)  και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από  τη  συστεγαζόμενη σχολική μονάδα.
δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

 • Αίτηση εγγραφής ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ το Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (13:00 -16:00)  και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,  από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 • Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του ετέρου γονέα.
 • Βεβαίωση Φοίτησης  της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας εάν φοιτά σε αυτή άλλο τέκνο
 • Πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας, επίσημα μεταφρασμένο (μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές).
 • Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή»

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό η Προϊστάμενη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

α. Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 • Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται

Τα Προνήπια που κατά το Σχολ. Έτος 2024-2025 θα φοιτήσουν ως νήπια εγγράφονται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109). Ενημερώστε τη Σχ. Μονάδα σε περίπτωση επιθυμίας εγγραφής ή διαγραφής από το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Για απορίες και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση του συστήματος και το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

 • στο τηλέφωνο:  2463091202 και στο mail: mail@nip-pyrgon.koz.sch.gr

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου θα δέχεται από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 και κατά τις ώρες 13:00 – 14:00  π.μ.  τους γονείς για την προσκόμιση των δικαιολογητικών έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού.

Επίσκεψη Πυροσβεστικής

Σήμερα αντιπροσωπεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου Εορδαίας επισκέφθηκε το σχολείο μας, με σκοπό να μας ενημερώσει για την αντιμετώπιση κινδύνων και την αυτοπροστασία μας.

PXL 20240213 082047440.MP

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού.Λήψη αρχείου

 

 

Λειτουργία σχολείων

Λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για την ασφάλεια των μαθητών, αύριο Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας, θα λειτουργήσουν στις 09:15.

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα άτομα με Αναπηρίες , να μπούμε στη θέση τους και τελικά να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά όλοι ίσοι.

 

Ξεκινήσαμε με την ιστορία της Αργυρώς ,από το βιβλίο η Αργυρώ γελάει. Είδαμε αρχικά τις εικόνες περιγράψαμε τι μπορεί να κάνει η Αργυρώ και στο τέλος είδαμε ότι η Αργυρώ βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι. Ωστόσο δεν την εμποδίζει σε τίποτα, κάνει ότι κάνουμε και εμείς κάθε μέρα.

 

PXL 20231204 074728651.MP

 

Στη συνέχεια αφού είδαμε και αντίστοιχο βίντεο με την ιστορία της Αργυρώς, είδαμε και κάποιες εικόνες με άτομα που παρόλο που έχουν αναπηρίες μπορούν να είναι πρωταθλητές σε διάφορα αθλήματα, να ζωγραφίζουν υπέροχα κλπ.

 

PXL 20231204 075108043.MP

Δοκιμάσαμε να ενώσουμε τα τουβλάκια χωρίς να βλέπουμε.

 

 

PXL 20231204 074813918.MP

Να αγκαλιαστουμε χωρίς χέρια.

 

PXL 20231204 075004882.MP

Να προχωρήσουμε με κλειστά μάτια, έχοντας κάποιον για βοηθό μας.

Και στο τέλος, βάλαμε πίσω από την πλάτη τα χέρια μας και δοκιμάσαμε να ζωγραφίσουμε και εμείς με το στόμα! Συζητήσαμε αν μας δυσκόλεψε και πως νιώσαμε όταν το κάναμε.

PXL 20231204 075652819.MP

 

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι!!

 

Νικολέττα 😊

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 27-10-2023 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο εκδήλωση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

 

Όλοι οι μαθητές θα έρθουν στις 9:00 χωρίς τσάντες και θα σχολάσουν στις 10:00.

Το Ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει.

 

Πρόγραμμα Σάββατο 28-10-2023

 • Οι μαθητές/μαθήτριες θα έρθουν στον Ιερό ναό Μεταμορφώσεως 9:30 η ώρα με συνοδεία γονέων.
 • Μετά το τέλος της λειτουργίας θα μεταβούν με τη συνοδεία γονέων στον χώρο του μνημείου των πεσόντων
 • ~ 11:15 πμ: Κατάθεση στεφάνων από του μαθητές του Νηπιαγωγείου
 • Μετά το πέρας της τελετής γίνεται μετάβαση στον χώρο της παρέλασης για να παρελάσουν οι μαθητές του Νηπιαγωγείου.
 • Στο σημείο λήξης της παρέλασης οι γονείς είναι υπεύθυνοι να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Σημείωση:

 • Τα ρούχα της παρέλασης είναι: μπλε παντελόνι (αγόρια), μπλε φούστα (κορίτσια), άσπρο πουκάμισο ή άσπρη μπλούζα χωρίς στάμπες.

Η οικογένεια μου!

Αυτές τις μέρες ασχοληθήκαμε στο Νηπιαγωγείο μας με το θέμα της οικογένειας!

Αφορμή για να ξεκινήσει η θεματική μας, αποτέλεσε το παραμύθι “Είμαι παιδί σας;”
PXL 20231024 055609187.MP

Αφού συζητήσαμε για το βιβλίο που διαβάσαμε έπειτα κάναμε ένα ιστόγραμμα για τους λόγους τους οποίους αγαπάμε την οικογένεια μας.

PXL 20231017 081820548.MP

Περιγράψαμε τις εικόνες από τις δραστηριότητες που μπορεί να κάνει μια οικογένεια και έπειτα είπε ο καθένας τι κάνει με τη δική του οικογένεια.
PXL 20231018 085813869.MP

PXL 20231018 075342916.MP

Μετρήσαμε πόσα άτομα έχει ο καθένας στην οικογένειά του και τα ζωγραφίσαμε!
PXL 20231017 090210424.MP

και τις σχηματίσαμε με φυσικά υλικά!!

PXL 20231017 090248057.MP

Χρώματα και σχήματα!!

Ήρθε η ώρα να μάθουμε τα χρώματα και τα σχήματα!
Στόχος είναι να ερχόμαστε σε επαφή με τις έννοιες βιωματικά. Έτσι λοιπόν, αντί να βάλουμε έτοιμες καρτέλες με τα χρώματα αποφασίσαμε να φτιάξουμε τις δικές μας.

Ψάξαμε μέσα στην τάξη μας αντικείμενα από κάθε χρώμα, τα χωρίσαμε σε κατηγορίες και στη συνέχεια τα φωτογραφίσαμε.

PXL 20231003 085229721.MP

Αφού τα εκτυπώσαμε, γράψαμε το κάθε χρώμα από κάτω και φτιάξαμε τις καρτέλες μας.

PXL 20231003 092020683.MP

Ανακαλύψαμε τις μίξεις των χρωμάτων. Πρώτα ενώνοντας τα δάχτυλα μας με τα βασικά χρώματα για να δούμε ποιο χρώμα προκύπτει

 

Screenshot 20231026 085334

 

 

Αναμίξαμε τα χρώματα φυσώντας με το καλαμάκι ενώ ταυτόχρονα ελέγχαμε την αναπνοή μας να είναι τόσο δυνατή όσο χρειάζεται κάθε φορά.

PXL 20231005 064730887.MPPXL 20231005 062148708.MP

Το ίδιο κάναμε και με τα πινέλα για να τα έχουμε στη γωνιά της τέχνης και να τα βλέπουμε όταν τα χρειαζόμαστε!

 

PXL 20231003 082830204.MP

 

Πριν περάσουμε όμως στα σχήματα έπρεπε να δούμε λίγο την έννοια της γραμμής και του σημείου. Διαβάσαμε ως αφόρμηση το βιβλίο “Το ταξίδι της γραμμής” και έπειτα κάναμε τις δικές μας γραμμές, κάθε είδους.

PXL 20231010 093106213.MP PXL 20231010 093501737.MP

 

Και έτσι έφτασε η ώρα για τα σχήματα! Γίναμε ντετεκτιβ σχημάτων και ψάχναμε  μέσα στην τάξη αντικείμενα στο σχήμα που είχε ο φακός μας κάθε φορά.

IMG 20221011 102937

Μάθαμε για την τέχνη Τάνγκραμ και φτιάξαμε τα δικά μας σχέδια “Τάνγκραμ” αποτελούμενα από σχήματα

.PXL 20231011 090224781.MP PXL 20231011 082114097.MP

 

Εσωτερικός κανονισμός σχολικού έτους 2023-2024

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.


Λήψη αρχείου