ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

1.Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν  από 15 έως 30 Μαίου 2020.Εγγραφές μετά την 30η Μαίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων 4 ετών. Συγκεκριμένα εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016.

3.Η  εγγραφή προνηπίου στο  δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα,

σύμφωνα με την παρ.5 του αρθρ.6 του ΠΔ79/2017(ΦΕΚ Α’ 109).

4.Την Ηλεκτρονική Αίτηση  Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για  το

Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας  του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

-Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει ,σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

-Χρήση κωδικών-Οι γονείς/κηδεμόνες ,κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία <Πρώτη Εγγραφή> της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται  με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ( taxisnet).

-Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας-Κατά την εισαγωγή του στο σύστημα,ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα

α. τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή-το σύστημα παρέχει λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση που η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο του, μπορεί να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανά ρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

β. τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την  οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή   λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

γ. το ονοματεπώνυμο άλλου τέκνου που φοιτά στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα για το οποίο θα χρειαστεί προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης.

δ. αν επιθυμεί τη φοίτηση νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (χρειάζεται βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους)ή και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής(7.45-8.00 και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα νήπια/προνήπια φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και ο ελάχιστος αριθμός είναι τα 5 νήπια/προνήπια).

ε. τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/ προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα.

στ. επιλέγει τη δήλωση <Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση ,αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου>.

Τα δικαιολογητικά για τα γ και δ προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Προισταμένη του Νηπιαγωγείου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Επιπλέον

ζ. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή

η. Βιβλιάριο Εμβολίων

Η Προϊσταμένη

Κίκκη Αγαθούλα –Σπυριδούλα

6945900596